اثر تزریق ویتامین C بر برخی پارامترهای خونی در گوسفندان نر بلوچی تحت شرایط استرس گرمائی فوق حاد

نویسندگان

1 گروه مدیریت بهداشت دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز–ایر

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌استرس گرمایی می تواند سلامت و کارایی گوسفندان را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهشگران روش‌های مختلفی را برای پیشگیری از اثـرات مضر استرس گرمایی مورد بررسی قرار داده اند. هدف: در این تحقیق تأثیر تزریق ویتامین C در شرایط استرس گرمائی شدید بر برخی پـارامتـر‌هـای  بیـوشیمیـایـی خـون گـوسفنـدان، گلبـول‌هـای قـرمـز خون‌(RBC)‌، هموگلوبین‌(Hb)، هماتوکریت )HCT( و گلبول‌های سفید خون‌)WBC(مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: هشت راس گوسفند نر سالم در محدوده وزنی kg(17/3±75/28) و سنی یکسان(1±5 ماه)در این مطالعه وارد شدند.این گوسفندان به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر دو گروه بر اساس معیار دما–رطوبت ‌(THI)‌ در محیطی با استرس گرمایی فوق حاد قرار گرفتند. به گروه شاهد میزان mL4  آب مقطر و به گروه تیمار، mg20 ویتامین ‌C‌ به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در پنج روز متوالی آزمایش به صورت عضلانی تزریق شد. نمونه‌های خون از ورید وداج در روزهای 7،5،3،1،0 جمع آوری شد. مقادیر گلوکز،کورتیزول،کلسترول،تری گلیسرید و اجزای خونی اندازه گیری و ارزیابی شدند.داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری ‌)SPSS‌نسخه 16) آنالیز شد. نتایج: نتایج نشان داد که تزریق ویتامین ‌C‌ بر میزان کورتیزول، گلوکز، هماتوکریت وگلبول‌های سفید اثر معنی داری دارد (05/0 ‌ p<‌.) تزریق ویتامین C اثر کاهنده بر میزان کورتیزول و گلوکز در هنگام استرس گرمایی دارد. مکانیسم کاهش میزان کورتیزول و گلوکز توسط ویتامین ‌C‌ به خوبی مشخص نیست. اما ممکن است با کاهش سنتز و یا تخریب کورتیزول صورت گیرد. در عین حال، افزایش هماتوکریت موجب می شود تا آب مورد نیاز برای خنک سازی بدن از طریق تعریق فراهم شود.‌ ‌نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر احتمالاً اثر سودمند تزریق ویتامین ‌C‌ را بر مکانیسم‌های سازگاری گوسفند در برابر تنش گرمائی نشان می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of vitamin C injection on some blood parameters under hyperacute heat stress in male Baluchi sheep

نویسندگان [English]

  • Arash Omidi 1
  • Masoumeh Kheirie 2
  • Hadi Sarir 2
1 Department of Animal Health Management, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Heat stress can affect the health and performance of sheep. Researchers
have investigated various methods to prevent the harmful effects of heat stress. OBJECTIVES:
In this study, injection of vitamin C on some biochemical parameters, red blood cells (RBC),
hemoglobin (Hb), hematocrit (HCT) and white blood cells (WBC) in sheep under hyper acute
heat stress were studied. METHODS: Eight healthy male sheep in similar range of age (5±1
months) and weight (28.75±3.17 kg) were enrolled in this study. The sheep were divided into
two groups. Both groups were placed in an environment with hyper-acute heat stress based
on temperature-humidity index (THI).Vitamin C was injected intramuscularly on days 0, 1,
3 and 5.Blood samples were collected from the jugular vein on days 0. 1, 3, 5, and 7. Glucose,
cortisol, cholesterol, triglycerides and blood components were measured and evaluated.
Results were analyzed using statistical software SPSS (version 16). RESULTS: The results
showed that vitamin C injection has a significant effect on serum cortisol, glucose, hematocrit
and white blood cells (p<0.05). Vitamin C injection has lowering effects on serum cortisol
and glucose during heat stress. Mechanism for attenuating the levels of cortisol and glucose
by vitamin C is not well known. However, it may be done by decrease in cortisol synthesis or
degradation. Increased hematocrit provided sufficient water to cool the body through
perspiration. CONCLUSIONS: The present study probably shows a beneficial effect of
injection of vitamin C on adaptation mechanisms against of heat-stressed sheep.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • hyper acute heat stress
  • sheep
  • vitamin C injection