بهینه‌سازی تولید آزمایشگاهی سلول‌های دندریتیک

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران؛ گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران–ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران–ایران

3 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌سلول‌های دندریتیک قوی‌ترین سلول‌های عرضه کننده آنتی‌ژن محسوب می‌شوند. این سلول‌ها آنتی‌ژن‌های مختلف را گرفته و پس از فراوری و عرضه آنها به سلول‌های T و همچنین با ترشح سیتوکین‌های مختلف و عوامل محلول دیگر پاسخ‌های ایمنی اختصاصی را فعال می‌سازند. سلول‌های دندریتیک در پاسخ‌های ایمنی غیراختصاصی و همچنین القاء تحمل ایمنی نسبت به آنتی‌ژن‌های خودی هم نقش دارند. با توجه به اهمیت سلول‌های دندریتیک در پاسخ‌های ایمنی بدن در برابر عفونت‌ها، سرطان‌ها، پیوند بافت، آلرژی‌ها و بیماریهای خود ایمن؛ این سلول‌ها هدف بسیاری از مطالعات بنیادی و کلینیکی شده است. در حال حاضر برای مطالعه بیولوژی این سلول‌ها و استفاده از آنها در ایمونوتراپی نیاز به تعداد نسبتـاً زیـاد سلول‌های دندریتیک است. به علت تعداد کم این سلول‌ها در خون و بافت‌ها و مشکل جداسازی آنها، تولید سلول‌های دندریتیک در آزمایشگاه یک ضرورت محسوب می شود. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه بهینه‌سازی تولید سلول‌های دندریتیک از پیش‌سازهای خون‌ساز مغز استخوان موش در آزمایشگاه بود تا به عنوان الگوئی برای مصارف پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. روش کار: سلول‌های مغز استخوان در محیط کشت حاوی سیتوکین‌های ‌GM-CSF‌ و 4-‌IL‌ بدون تخلیه هیچ‌یک از رده‌های سلولی به مدت نه روز کشت داده شدند. هر سه روز یک‌بار محیط کشت تازه حاوی سیتوکین اضافه شد. نتایج:‌ ‌بررسی مورفولوژی سلول‌ها و ایمونوفنوتیپ آنها از نظر بیان شاخص‌های سطح سلولی ‌c11‌CD‌، 2MHC‌ و 86‌CD‌ حاکی از تولید سلول‌های دندریتیک از روز دوم کشت بود ولی با افزایش دوره کشت، تعداد سلول‌ها با خصوصیات سلول‌های دندریتیک بیشتر شد. در روز نهم خلوص سلول‌های دندریتیک حدود 86% بود. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌این روش می‌تواند به عنوان روشی کارآمد برای تولید سلول‌های دندریتیک مورد استفاده قرار گیرد.
 ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An optimized method for ex vivo generation of dendritic cells

نویسندگان [English]

  • Samad Bonab 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
  • Nemat Khansari 3
  • Jamshid Hadjati 3
  • Ahmad Massoud 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran-Iran; Department of Immunology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran-Iran
3 Department of Immunology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Dendritic cells are the most potent antigen presenting cells. They capture, process and present antigens to T cells and secrete various cytokines and soluble factors to initiate adaptive immune responses. Dendritic cells are also important in induction of immunological tolerance to self- antigens. Due to their crucial role in immune responses during infections, cancers, transplantations, allergies, and autoimmune diseases, they have become important targets for many biological and clinical studies. Usually large numbers of dendritic cells is essential for these studies; however, small numbers of these cells in blood and tissues makes the isolation very difficult. Therefore, In vitro generation of these cells is useful for research and clinical applications. OBJECTIVES: The aim of this study was in vitro generation of dendritic cells from bone marrow-hematopoietic progenitor cells using a simple and efficient method. METHODS: Murine bone marrow cells were cultured in medium supplemented with Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and Interleukin 4 without depletion of any cell population for 9 days. Fresh medium containing cytokines was added every 3 days. RESULTS: Analysis of the morphology and immunophenotype of cultured cells showed the generation of dendritic cells from day 2 of the culture period. But, the number of cells that possess morphological characteristics and typical cell surface markers (CD11c, MHC-II and CD86) of dendritic cells was elevated by increasing the culture period. The purity of dendritic cells was 86% by the end of 9 days culture. CONCLUSIONS: This method can be used as an efficient method for ex vivo generation of dendritic cells.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • bone marrow
  • dendritic cell
  • Generation
  • hematopoietic progenitor cells