شناسایی مولکولی ژن‌های کد کننده بتا–لاکتاماز وسیع‌الطیف ‌(ESBL) blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در اشریشیاکولای‌های جدا شده‌ ‌از مدفوع گاومیش آبی (Bubalus bubalis)‌ در استان آذربایجان غربی، ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌آنزیم‌های بتا–لاکتاماز به عنوان مهمترین عامل مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های بتا–لاکتام در میان باکتری‌های گرم منفی در نـظر گرفته می‌شوند. در سال‌های اخیر، تولید آنزیم‌های بتا–لاکتاماز وسیع‌الطیف در میان باکتری‌ها به ویژه باکتری‌های با منشأ دامی شیوع فـراوانـی یـافتـه و ایـن مـوضوع از لحاظ بهداشت عمومی حایز اهمیت می‌باشد. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی حضور ژن‌های بتا–لاکتاماز وسیــع‌الــطیــف ‌blaTEM‌، ‌blaCTX-M‌ و blaSHV‌ در جــدایــه‌هـای اشـریشیـاکـولای بـه‌دسـت آمـده از نمـونـه‌هـای‌مـدفـوع گاومیش‌های آبی ‌(Bubalus bubalis)‌ به ظاهر سالم با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز می‌باشد. روش کار: در این مطالعه، 105 جدایه اشریشیاکولای، که از 135 نمونه‌ مدفوع گاومیش‌های آبی از مناطق مختلف استان آذربایجان غربی (33 جدایه از ارومیه، 33 جدایه از خوی، 24 جدایه از پیرانشهر و 15 جدایه از میـانـدوآب) بـه‌دسـت آمـده بـودنـد، با استفاده از‌ ‌ویژگی‌های بیوشیمیایی و نیز تکثیر ژن‌S rRNA23 ‌ شناسایی شدند. سپس، حضور ژن‌های بتا–لاکتاماز وسیع‌الطیف مربوط به گروه‌های ‌CTX-M‌، ‌TEM‌ و ‌SHV‌ در بین جدایه‌های اشریشیاکولای‌ ‌مورد مطالعه با روش ‌PCR‌ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج:‌ ‌در جدایه‌های مورد مطالعه، 47 جدایه از 105 جدایه اشریشیاکولای‌ ‌(8/44)% حاوی ژن ‌blaCTX-M‌ بوده و 37 جدایه (2/35)% حامل ژن‌blaTEM ‌ بودند.‌ ‌همچنین 17 جدایه (2/16)% به طور همزمان هر دو ژن ‌blaCTX-M‌ و ‌blaTEM‌ را داشتند. بر اساس نتایج، ژن ‌blaSHV‌ در بین جدایه‌های مورد مطالعه شناسایی نگردید. همچنین هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری در توزیع ژن‌های بتا–لاکتاماز وسیع الطیف در بین مناطق مورد مطالعه مشاهده نشد. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که جدایه‌های اشریشیاکولای مقیم دستگاه گوارش گاومیش آبی مخزنی‌ ‌برای بتا–لاکتامازهای وسیع‌الطیف، به ویژه انواع ‌CTX-M‌ و‌TEM، بوده و این موضوع از لحاظ بهداشت عمومی و نیز انتقال ژن‌های مقاومت به باکتری‌های بیماریزا باید مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection of extended spectrum b-lactamase (ESBL) genes blaCTX-M, blaTEM and blaSHV in Escherichia coli isolated from water buffalo (Bubalus bubalis) feces in West Azerbaijan province, Iran

نویسندگان [English]

  • Shahram Hoseini 1
  • Habib Dastmalchi Saei 2
  • Abdolghafar Owwnagh 2
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia- Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Beta-lactamase enzymes are considered the most important factor of resistance against b-lactam antibiotics among gram-negative bacteria. In recent years, the production of extended-spectrum b-lactamases has been prevailed among bacteria, especially bacteria of animal origin, and this is important in terms of public health. OBJECTIVE: The prupose of this study is to evaluate the presence of extended-spectrum b-lactamase (ESBL)-genes blaCTX-M, blaTEM and blaSHV in E. coli isolates recovered from fecal samples of apparently healthy water buffaloes (Bubalus bubalis) using polymerase chain reaction. METHODS: In this study, 105 isolates of E. coli, which were obtained from 135 fecal samples of water buffaloes from different areas of West Azerbaijan province (33 isolates from Urmia, 33 isolates from Khoy, 24 isolates from Piranshahr and 15 isolates from Miandoab), were identified using biochemical characteristics as well as 23S rRNA gene amplification. Then, the presence of CTX-M, TEM, and SHV groups of ESBL genes were evaluated among the studied E. coli isolates by the PCR method. RESULTS: In the studied isolates, 47 out of 105 E. coli isolates (44.8%) contained blaCTX-M gene and 37 isolates (35.2%) harbored blaTEM gene. Also, 17 isolates (16.2%) contained both blaCTX-M and blaTEM genes simultaneously. According to the results, blaSHV gene was not detected among the studied isolates. Also, no significant difference was seen in distribution of ESBL genes among the studied regions. CONCLUSIONS: The results of this study indicate that water Buffalo gastrointestinal E. coli is reservoir for ESBLs, especially CTX-M and TEM types, and this should be considered in terms of public health and the transfer of resistance genes to pathogenic bacteria.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • Escherichia coli
  • extended spectrum b-lactamases