تغییر نسبت جنسی نوزادان موش صحرایی در پاسخ به مکمل پتاسیم جیره

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

2 مرکز تحقیقات فناوری ترانسژنیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز–ایران

3 مرکز حیوانات آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز–ایران

4 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

5 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ‌برخی یون‌های جیره می‌توانند با اثر بر دستگاه تولیدمثل ماده یا لایه‌های اطراف اووسیت، نفوذ اسپرم با نوع خاصی کروموزوم را تسهیل کنند و نسبت جنسی نوزاد پستانداران را تغییر دهند. هدف: بررسی اثر مکمل پتاسیم بر تغییر نسبت جنسی نوزادان موش‌های صحرایی. روش‌کار: درصد رطوبت، خاکستر، چربی و پروتین خام، سدیم، پتاسیم، کلسیم و انرژی جیره موش‌های صحرایی اندازه‌گیری شد. در گروه شاهد نوزادان نر و ماده 32 موش صحرایی ماده و 8 موش صحرایی نر در یک دوره آبستنی شمارش شدند. در گروه آزمایشی، سطح پتاسیم جیره گروه شاهد (35/0)% با استفاده از سیترات پتاسیم (36% پتاسیم) به سطح 8/0% رسانده شد و 12 موش‌صحرایی ماده و 3 موش صحرایی نر در دو دوره آبستنی با این جیره تغذیه شدند. نوزادان نر و ماده در هر دو گروه در سن سه روزگی شمارش شدند. نسبت جنسی نوزادان هر دو گروه با استفاده از آزمون مربع کای مقایسه شد ‌SPSS(، ویرایش 5/11.) نتایج: جیره موش‌های صحرایی گروه کنترل دارای 90% ماده خشک، 8% خاکستر، 1/4% چربی خام، 6/21% پروتین خام، 8/70% ماده مغذی قابل گوارش ‌(TDN)‌، 4/0% کلسیم، 35/0% پتاسیم و 1/0% سدیم بود. نسبت تولد نوزاد نر به ماده در موش‌های صحرایی پس از اضافه نمودن مکمل سیترات پتاسیم (52/1، 100 نوزاد نر و 66 نوزاد ماده) بیشتر از گروه شاهد (94/0، 115 نوزاد نر و 122 نوزاد ماده) بود (03/0‌p=‌.) نتیجه‌گیری نهایی: افزایش پتاسیم جیره غذایی، می‌تواند شمار تولد نوزادان نر در موش‌صحرایی را بیش از 10% افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change in sex ratio among newborn rats in response to potassium supplements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Amin Tamadon 2
  • Mahjoob Vahedi 3
  • Farhad Rahmanifar 4
  • Mohammad Reza Jafarzadeh Shirazi 1
  • Masoomeh Aghazi 5
1 Department of Animal Sciences, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz-Iran
2 Transgenic Technology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz-Iran
3 Center of Laboratory Animals, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz-Iran
4 Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
5 Department of Food Hygiene and Public Health, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Affecting the female reproductive organ and the layers around the oocyst, some ration ions could facilitate the penetration of sperm with specific chromosome type and change the sex ratio in mammal infants. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to evaluate the effect of potassium supplement on the sex ratio in rat. METHODS: The percentage of moisture, ash, crude fat and protein, sodium, potassium, calcium, and energy was measured in the ration of rats. In one gestation period, the male and female pups from 32 female and 8 male adult rats were counted as control group. In experimental group, potassium citrate (36% potassium) was used in control group ration to raise the level of potassium from 0.35% to 0.8% and 12 female and 3 male adult rats were fed with that ration in two gestation periods. The number of male and female pups in both groups was counted at the age of three days. Sex ratio in both groups was compared using chi-square test (SPSS, Ver. 11.5). RESULTS: The ration of control group had 90% dry matter, 8% ash, 4.1% crude fat, 21.6% crude protein, 70.8% total digestible nutrients (TDN), 0.4% calcium, 0.3% potassium and 0.1% sodium. The ratio of male pups in the rats were fed with potassium supplement (1.52, 100 male and 66 female pups) was higher (p=0.03) compared to the control group (0.94, 115 male and 122 female pups). CONLUSIONS: Raising the level of potassium in food ration can increase the number of male pups over 10% in each gestation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • potassium
  • rat
  • ration
  • Sex ratio