اثر هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان در مراحل اولیه رشد

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،چابهار-ایران

چکیده

زمینه مطالعه :‌ ‌هورمون  تیروکسین ارتباط ویژه‌ای با مراحل اولیه رشد، نموو بقاء تخم و لارو ماهیان دارد. هدف : هدف از این تحقیق، بررسی نحوه عملکرد هورمون لووتیروکسین سدیم بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان در مراحل اولیه رشد و نمو می‌باشد. روش کار: این تحقیق، در کارگاه تکثیر و پرورش روستای دلخان سپیدان شیراز انجام گرفت تخم‌های لقاح یافته به مدت شش ساعت در حمام لووتیروکسین سدیم با غلظت‌های mg/L0، 1/0، 5/0 و 1 (با سه تکرار)، در سینی تراف‌های فایبر گلاس  قرار گرفتند. بعد از تخمه گشایی لاروهای حاصله به مدت 6 ساعت مجدداً در حمام لووتیروکسین سدیم با غلظت‌های فوق قرار گرفتند، سپس تا مرحله جذب کیسه زرده، در تراف‌های  بدون سینی دارای جریان آب قرار گرفته و پس از تخلیه لاروها در تشت‌های جداگانه، به شمارش لاروها پرداخته شد. و  در پایان، پس از جذب کیسه زرده، تعداد لاروهای زنده قزل‌آلای رنگین‌کمان شمارش گردید.  نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که بیشترین درصد تخمه گشایی (04/1±‌ ‌42/81)% و درصد بقاء لاروها بعد از جذب کیسه زرده (75/0±‌ ‌ 90/72)% در غلظت ‌mg/L ‌5/0 لووتیروکسین سدیم، مشاهده شد (05/0<‌p‌.) اما میزان درصد تخمه گشایی و درصد بقاء لاروها بعد از جذب کیسه زرده، در  غلظت ‌mg/L‌ 0 و 1 اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (05/0>‌p‌.) نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج حاضر غلظت ‌mg/L ‌5/0 لووتیروکسین سدیم، تأثیر مثبتی بر درصد تخمه گشایی و بقاء لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان دارد‌. ‌
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of levothyroxine sodium on hatch and survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at early developmental stage

نویسنده [English]

  • Pariya Akbary
Department of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Thyroxine hormone appears to play some role at early stages of development and survival of fish larvae. Objectives: The purpose of the present study was to investigate the effect of levothyroxine sodium on hatching and survival rate at early developmental stage of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae. Methods: This study was carried out in Dalkhan propagation and cultivation farm, Sepidan, Shiraz. Fertilized eggs were bathed in levothyroxine sodium with concentrations of 0, 0.1, 0.5 and 1.0 mg/L (each one, triplicates) for six hours. Then they were transferred into fiberglass trough trays. After hatching, all larvae were placed in the mentioned levothyroxine sodium concentration bath for another six hours and then transferred into troughs (without tray of running water). Larvae stayed in troughs until the yolk- sac was absorbed. Finally, live rainbow trout larvae were counted in separated plates. Results: The results indicated that the highest ratio of hatched eggs (81.42%± 1.04) and survival larvae after the yolk - sac was absorbed (72.90%± 0.75) were observed in 0.5 mg/L of levothyroxine sodium concentration (p<0.05). However, hatching and survival rate at early growth stage, in 0 and 1 mg/L of levothyroxine sodium concentration, didn't indicate significant difference (p>0.05). Conclusions: It can be concluded that 0.5 mg/L of levothyroxine sodium concentration has positive effect on hatching and survival rate of rainbow trout larvae.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • thyroid hormone
  • yolk sac absorption