تأثیر سن، جنس و کشتار بر توزیع سلولی مایعات لاواژشده برونکوآلوئولاردر گوساله و گاو

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران – ایران

2 دانش آموخته دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران– ایران

3 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران – ایران

4 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران – ایران

چکیده

براساس اطلاعات تاکنون مطالعه‌ای در مورد یافتن تأثیرسن، جنس، نوع لوب ریه واسترس ناشی از کشتار برسلول‌های دفاعی ریه در کشور انجام نشده است. هدف: هدف از این مطالعه یافتن تأثیر سن و جنس دام، نوع لوب ریه و همچنین استرس ناشی از ذبح بر الگوی پراکنش سلول‌های التهابی در مایع برونکو الوئولار گوساله و گاو بود. روش کار:‌ ‌12 رأCس گوساله هلشتاین و دو رگ در سه رده‌ی سنی انتخاب شدند. در دام زنده mL250 نرمال سالین از طریق لوله نایی کاتتر لاواژ به آرامی وارد ریه‌ها گردید و متعاقباً لاواژ با کمک فشار سرنگ صورت گرفت. 12 عدد ریه راست و ریه چپ سالم دام ذبح شده نیز انتخاب و mL150‌محلول نرمال سالین از طریق کاتتر وارد ریه‌ها ومتعاقباً لاواژ با کمک فشار سرنگ صورت گرفت.مایعات وارد لوله‌های فالکون گردیده و بعد از سانتریوفوژ، از رسوبات گسترش لامی تهیه و به روش گیمسا رنگ آمیزی شدند.آنالیز یافته‌ها با ‌ T-Test‌،آنووا وآزمون تعقیبی توکی انجام شد.ازضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی بین سن وسلول‌ها استفاده شد. نتایج:متغیرهای سلول‌های اپیتلیال، مـاکروفاژوماست سل به ترتیب با ضریب همبستگی 430/0-‌، 059/0-‌و 267/0– با وجود معنی‌دار نبودن، همبستگی منفی را با سن نشان دادند. درصدسلول‌های ماست سل در جنس نر نسبت به جنس ماده بیشتر بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار بود.درصد سلول‌های اپیتلیال در ریه دام ذبح شده به طور معنی‌داری در مقایسه با ریه لاواژ شده دام زنده تغییر کرده بود ودرصد ماکروفاژ مایعات لاواژ شده ریه دام زنده در مقایسه با ریه دام ذبح شده به طور معنی‌داری افزایش یافته بود.تفاوت معنی‌داری از نظر تراکم سلولی در سنین مختلف و دوجنس مشاهده نشد اما تراکم سلولی مایعات لاواژ شده در دام زنده به طور معنی‌داری بیشتر از ریه ذبح شده بود. نتیجه گیری نهایی: به نظر می‌رسد سن گوساله و نوع لوب ریه تأثیر چندانی بر روی الگوی سلول‌های دفاعی ریه ندارد اما جنس و استرس کشتار می‌تواند سبب تغییر در نوع سلول‌های دفاعی و تراکم سلولی و بروز بیشتر بیماریهای تنفسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of age, sex and slaughtering on cellular distribution of bronchoalveolar lavage fluids in calves and cattle

نویسندگان [English]

 • Zohre Eftekhari 1
 • Mohammad Mokhber Dezfouli 1
 • Razie Toghroli 2
 • Seyed Mehdi Nassiri 3
 • Alireza Bahonar 4
 • Hamid Tavanaimanesh 1
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran
3 Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran
4 Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Based on our knowledge, there have been no studies about the effect of age, sex, lobe and slaughtering stress on cellular distribution of bronchoalveolar lavage fluids in calves and cattle in Iran. Objectives: The main purpose of this study was to compare the cell distribution pattern of bronchial alveolar lavage fluids in calves and cattle in terms of age, sex, type of lung lobes and the stress of slaughtering. Methods: Bronchoalveolar lavage was performed in twelve calves at three different ages' groups (less than 2 months, 2-4 months and 4-6 months). 250 milliliters sterile normal saline was infused through the tracheal tube and lavage was performed using syringe pressure. Post-mortem BAL was performed on twelve isolated lungs by infusing 150 milliliter normal saline. The lavage fluid was collected in sterile plastic tubes. The slide smears was prepared by pellet which were air-dried and stained with a Giemsa stain. Slides were evaluated cytologically. The data was analyzed by T-test, One Way ANOVA and post hoc Tukey test .Also, the Spearman correlation coefficient was used to assess the age and cell. Results: Significant negative correlations were observed between cells such as epithelial cells, macrophages and mast cells, with a correlation coefficient of -0.430, - 0.059 and- 0.267- and age although the differences were not significant (p<0.01). Statistically significant difference was observed in percentages of mast cells in males (1.48±1.25%) and females (zero percent) (p=0.04 ). The differences were significant (p=0.019) between percentage of epithelial cells in the lungs of slaughtered cattle and lavaged lung of calves. The percentages of macrophages in slaughtered animals was significantly decreased (p=0.019) compared with live calves. Significant differences were not observed in cell density in different ages and sexes. But in the cell density in live animals (583 cells per microliter) was significantly higher than the lungs of slaughtered (237 cells per microliter) (p=0.03). Conclusions: It seems that age and lobe do not affect pattern of lung immune cells. Sex and slaughtering stress, however may cause changes in immune cell type and density and lead to develop more respiratory disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • age
 • Calf
 • lavage
 • Sex
 • Stress