مطالعه فراوانی الگوهای متفاوت موج P در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز–ایران

3 ‌گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه:‌ ‌مطالعه پارامترهای الکتروکاردیوگرافی گاومیش در مقایسه با سایر دام‌های بزرگ بسیار محدود می‌باشد. الکتروکاردیوگرافی ابزار بسیار مهمی در تشخیص بیماریهای قلبی می‌باشد. به کار بردن این روش جهت تشخیص اختلالات قلبی نیازمند استاندارد نمودن آن نه تنها در بین انواع دام بلکه در میان نژادهای مختلف از یک‌گونه می‌باشد. زیرا پارامترهای یک الکتروکاردیوگرام به عواملی هم‌چون اندازه، نژاد، سن و... بستگی دارد. هدف:‌ ‌در تحقیق حاضر الگوهای متفاوت موج‌P‌ در این دام تعیین گردیده است. روش کار: 100 رأCس گاومیش به دو گروه جنسی و نیز دو گروه سنی تقسیم شدند. از اشتقاق قاعده‌ای– رأCسی جهت ثبت نوار قلب استفاده گردید و داده‌ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: موج ‌P‌ به‌ اشکال مثبت ساده، مثبت شکاف‌دار(دوقله‌ای)، دوفازی مثبت– منفی و دوفازی منفی– مثبت دیده شد. انجام آزمون‌های آماری مشخص نمود که تنها اختلاف فراوانی موج ‌P‌ دو فازی مثبت– منفی در بین دو جنس معنی‌دار می‌باشد. همچنین حضور هم‌زمان اشکال مثبت ساده، دوقله‌ای مثبت و دوفازی مثبت– منفی در بین دو جنس واجد اختلاف آماری معنی‌دار بود (05/0‌p<‌.) اختلاف بین فراوانی اشکال مختلف موج ‌P با یا بدون لحاظ کردن حضور هم‌زمان آنها در دو گروه سنی معنی‌دار نبوده است. نتیجه‌گیری نهایی:‌ ‌یافته‌های بررسی حاضر همچون سایر مطالعات نشان داد، در صورتی که در گاومیش از اشتقاق قاعده‌ای– رأCسی استفاده شود، موج ‌P‌ مثبت ساده در مقایسه با سایر اشکال آن از فراوانی بیشتری برخوردار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the frequency of various forms of p-wave in Khuzestan river buffalo

نویسندگان [English]

  • Sojdeh Kamali 1
  • Alireza Ghadrdan Mashhadi 1
  • Mohammad Rahim Haji Hajikolai 1
  • Seyed Reza Fatemi 2
  • Ali Rezakhani 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz-Iran
3 Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The study of electrocardiographic parameters of buffalo in comparison to other large animals is very scanty. Electrocardiography is a very important tool to diagnose cardiac diseases. In this case, standardization of ECG of each species of animal or even each breed should be carried out. This is due to the fact that ECG parameters are related to many factors such as size, breed, sex, etc. Objectives: In this study, which has been carried out for the first time on Khozestan buffaloes, variable forms of P-waves of this animal was determined. Methods: One hundred buffaloes were divided into two age and two sex groups. In this study a base apex lead was used to record ECG for studying prevalence of different forms of P wave and data analysed using chi- square method. Results: P wave configuration varied from simple positive, notched positive, biphasic or either +/- or -/+. Statistical study showed that +/- form of P wave was significant in two sexes. Concomitant presence of simple positive, notched positive and +/- forms were statistically significant between the two sex groups (p<0.05). Differences of various forms of P wave with or without concomitant presence in age groups were not significant. Conclusions: The findings of this study, like other studies showed that if base- apex lead system is used in buffalo, the frequency of simple positive P wave will be higher compared to its other forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffalo
  • electrocardiography
  • P wave