اثرات مکمل سازی جیره با سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد، ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

1 بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل–ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز–ایران

چکیده

زمینه مطالعه: استفاده از سین بیوتیک و منابع مختلف عنصر روی در تغذیه جوجه‌های گوشتی باعث بهبود عملکرد و ایمنی می‌گردد. هدف: این آزمـایـش با هدف ارزیابی اثرات سطوح مختلف سین بیوتیک نوع بایومین ایمبو و منابع مختلف عنصر روی بر عملکرد، ایمنی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی انجام شد. روش کار:‌ در این آزمایش از 780 قطعه جوجه گوشتی جنس نر در قالب 13 جیره آزمایشی مختلف با 4 تکرار 15 قطعه‌ای شامل جیره پایه بدون مکمل و جیره پایه مکمل شده با سطوح (‌g‌5/1- 1 سین بیوتیک در کیلو گرم جیره)  و mg( 150-50 اکسید و بیوپلکس روی در کیلو گرم جیره) استفاده بعمل آمد. نتایج:  افزایش وزن کل دوره در جیره پایه بدون مکمل کمتر، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره آزمایش فقط در جیره پایه بدون مکمل بیشتر از بقیه بود(05/0p<‌.) در این آزمایش فقط جیره‌های حاوی سطح‌ g‌ 5/1 سین بیوتیک به اضافه سطح ‌mg‌150 اکسید و بیوپلکس روی تیترآنتی بادی بیشتری تولید کردند(05/0p<‌.) در بخش دوازدهه طول ویلی در جیره مکمل شده با g‌ 5/1 سین بیوتیک به اضافه‌ mg/kg‌150 بیوپلکس روی بیشتر و عمق کریپت در جیره‌های آزمایشی حاوی‌ g‌ 5/1 سین بیوتیک به اضافه سطوح mg‌150-50 بیوپلکس روی کمتر بود(05/0p<‌.) طول ویلی‌های ژژنوم در جیره مکمل شده با g‌ 5/1 سین بیوتیک به اضافه mg‌150 بیوپلکس روی بیشتر از سایرین بود ه و طـول ویلـی به عمق کریپت بیشترین مقدار را در جیره‌های آزمایشی دارای g‌ 5/1 سین بیوتیک به اضافه mg‌150-100 اکسید روی و‌mg‌ 150-50 بیوپلکس روی نشان داد(05/0p<‌.) نتیجه گیری نهایی:‌ ‌بهترین شاخص کارایی تولید در جیره غذایی مکمل شده با‌ g‌ 1 سین بیوتیک به اضافه ‌ mg‌100 اکسیـد روی مشـاهـده گردید و همچنین جیره‌های مکمل شده با g‌ 5/1 سین بیوتیک و mg‌ 150 اکسید و بیوپلکس روی اثرات مثبت و مفیدی بر واکنش‌های سیستم ایمنی و ساختار مورفولوژیکی روده داشتند. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation by synbiotic and different zinc sources on broiler chicken performance, immune system and intestinal morphology

نویسندگان [English]

  • Mahmood Sahraei 1
  • Hossein Janmohammadi 2
1 Department of Animal Sciences, Ardebil Province Research Center of Agriculture and Natural Resources, Ardebil-Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Use of synbiotic and zinc sources had synergetic effects on broiler chickens performance and immune response improvements. OBJECTIVES: This experiment was carried out to evaluate the effect of synbiotic and zinc sources on broiler chickens performance, immune response and gut morphology. METHODS: A total of 780, one-day old male broiler chicks were randomly assigned in factorial methods to 13 different experimental diets with 15 birds per replicate and 4 replicates per experimental diets for 7 weeks. The experimental diets contain unsupplemented basal diet and basal diets supplemented with varying concentrations of symbiotic (1-1.5g /kg of diets) and zinc oxide/Bioplex Zn (50-150mg/kg of the diets). RESULTS: In the unsupplemented basal diet weight gain was lower, feed intake and feed conversion ratio were greater than others (p<0.05). Antibody titer only in birds, fed on diets supplemented with synbiotic and zinc oxide (1.5 g of synbiotic/kg of the diets and Bioplex Zn 150 mg/kg of the diets) increased significantly (p<0.05). In duodenum the highest vili length was obtained in diet supplemented by 1.5 g synbiotic plus 150 mg /kg of diet and crypt depth in diets containing 1.5 g synbiotic/kg and 50-150 mg Bioplex Zn/ kg of diet significantly was lower than others (p<0.05).Villus in jejunum were affected of interaction effect of synbiotic and diet zinc level as in diet supplanted by 1.5 g synbiotic plus 150 mg Bioplex Zn /kg of diet were more than others and crypt depth only in diets supplemented whit 1.5 g  synbiotic plus 50-150 mg Bioplex Zn was lower than basal diet (p<0.05). Highest amount of villi  high/crypt depth ratio was observed in diets supplemented by 1.5g synbiotic plus 100-150 mg zinc oxide and 50-150 mg Bioplex Zn/ kg of diet(p<0.05). CONCLUSIONS: The best production efficiency factor was observed in diet containing 1g synbiotic plus 100 mg zinc oxide. Also supplementation of diet by 1.5 g synbiotic and 150 mg zinc oxide and Bioplex Zn had positive effects on immune response and gut morphological structure in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • Immune
  • performance
  • Synbiotic
  • Zinc