ارزیابی خواص ضد کاندیدایی پپتیدهای کاتیونیک پوست قورباغه مردابی ایران (Rana ridibunda)

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی واحد تهران، دانشگاه تهران، تهران-ایران؛ مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل-ایران

3 مرکز تحقیقات سم شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

4 جهاد دانشگاهی واحد تهران، دانشگاه تهران، تهران-ایران

5 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

6 مرکز تحقیقات قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

چکیده

زمینه مطالعه: پپتیدهای ضد میکروبی به طور معمول نسبتاً کوتاه (12 تا 100 آمینو اسید) با بار مثبت (بار خالص (9+)-(2+) ) و آمفی فیلیک هستند که از بسیاری از موجودات زنده جدا شدهاند. چنین پپتیدهایی اخیراً به عنوان یک جزئی از پاسخ ایمنی ذاتی با خاصیت ضد میکروبی وسیع شناسایی شدهاند. امروزه بیش از500 نوع پپتید ضد میکروبی با منشأ غدد پوست دوزیستان گزارش شده است. هدف: مطالعه حاضر به بررسی اثر ضد قارچی پپتیدهای جداشده از پوست قورباغه بر روی مخمرهای تحت مطالعه پرداخته است. روشکار: در این مطالعه پپتیدهای پوست قورباغه با روش الکل اسید استخراج شده و پس از خالص سازی با ستون Sep-Pack  و سفادکس، اثر ممانعت از رشد تنها فراکشن بدست آمده از آن در غلظتهای مختلف (µg/mL 100-2/0) با روش میکرودایلوشن بر روی 9 سوش مخمری از گونههای کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول، کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و کاندیدا گلابراتا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: مقایسه آماری نشان داد که بیشترین تأثیر ممانعت از رشد پپتید در غلظتهای µg/mL 25، 50 و 100 بوده است و پپتیدها کمترین تأثیر ممانعت از رشد را روی  کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول داشتهاند (05/0<p). نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر اثر ضد کاندیدایی پپتیدهای کاتیونیک پوست قورباغه را تأیید مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-Candida properties of cationic peptides derived from Rana ridibunda skin

نویسندگان [English]

 • Ahmad Erfanmanesh 1
 • Hojatollah Shokri 2
 • Jalal Hassan 3
 • Donya Nikaein 1
 • Soraya Gharibi 4
 • Alireza Bahonar 5
 • Alireza Khosravi 6
1 Academic Center of Education, Culture and Research (ACECR), Tehran-Iran; Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of special Modern Technologies, Amol-Iean
3 Department of Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
4 Academic Center of Education, Culture and Research (ACECR), Tehran-Iran
5 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
6 Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Antimicrobial peptides with relative length (2-100 amino acids) and positive charge (pure charge (+9)-(+2)) are amphiphilic that isolated from a wide range of animals. Recently, these peptides have been known as a part of innate immune response. Nowadays, more than 500 antimicrobial peptides from animals have been reported. Objectives: The aim of this study was to evaluate the anti-Candida effects of cationic peptides derived from Rana ridibunda skin. Methods: In this study, using alcohol-acid technique, peptides of frog’s skin were isolated and purified by Sep-Pack and Sephadex column. Then the anti-Candida activity (Fluconazole Resistance C. albicans, Fluconazole Sensitive C. albicans, and C. glabrata) of the peptides in different concentrations were evaluated. Results: Regarding to statistical analysis, peptides in concentration ranging from 25 to 100 µg/ml had the most anti-Candida activities. In respect to different understudy Candida species, these agents had the less effect on the Fluconazole Resistance C. albicans (p<0.05). Conclusions: The anti-Candida effects of cationic peptide obtained from frog skin are approved in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cationic peptides
 • Rana ridibunda
 • Candida albicans
 • Candida glabrata
 • fluconazole
Bechinger, B. (1997) Structure and function of
channel-forming peptides: magainins, cecropins,
melittin and alamethicin. J Membr Biol. 156:
197–211.
Boman, H.G. (1995) Peptide antibiotics and their
role in innate immunity. Ann Rev Immunol. 13:
61-92.
Conlon, J.M. (2011) The contribution of skin
antimicrobial peptides to the system of innate
immunity in anurans. Cell Tissue Res. 343: 201-
212.
Conlon, J.M., Sonnevend, A., Patel, M., Davidson,
C., Nielsen, P.F., Pal, T., Rollins-Smith, L.A.
(2003) Isolation of peptides of the brevinin-1
family with potent candidacidal activity from
the skin secretions of the frog Rana boylii. J Pept
Res. 62: 207-213.
Findlay, B., Zhanel, G.G., Schweizer, F. (2010)
Cationic amphiphiles, a new generation of antimicrobials
inspired by the natural antimicrobial
peptide scaffold. Antimicrob Agents chemother.
54: 4049-4058.
Goraya, J., Wang, Y., Li, Z., O’Flaherty, M.,
Knoop, F.C., Platz, J.E., Conlon, J.M. (2000)
Peptides with antimicrobial activity from four
different families isolated from the skins of the
North American frogs Rana luteiventris, Rana
berlandieri and Rana pipien. Eur J Biochem.
267: 894-900.
Hancock, R.E., Chapple, D.S. (1999) Peptide
antibiotics. Antimicrob Agents Chemother. 43:
1317-1323.
Hancock, R.E., Lehrer, R. (1998) Cationic peptides:
a new source of antibiotics. Trends Biotechnol.
16: 82-88.
Jenssen, H., Hamill, P., Hancock R.E. (2006)
Peptide antimicrobial agents. Clin Microbiol
Rev. 19: 491-511.
Lazarus, L.H., Attila, M. (1993) The toad, ugly
and venomous, wears yet a precious jewel in his
skin. Prog Neurobiol. 41: 473-507.
Lu, Z., Zhai, L., Wang, H., Che, Q., Wang, D.,
Feng, F., Zhao, Z., Yu, H. (2010) Novel families
of antimicrobial peptides with multiple functions
from skin of Xizang plateau frog, Nanorana
parkeri. Biochimie. 92:475-481.
Maebeshi, K., Niimi, M., Kudoh, M., Fischer,
F.J., Makimura, K., Niimi, K., Piper, R.J., Uchida,
K., Arisawa, M., Cannon, R.D., Yamaguchi,
H. (2001) Mechanisms of fluconazole resistance
in Candida albicans isolates from Japanese AIDS
patients. J Antimicrob Chemother. 47: 527– 536.
Mulvey, M.R., Simor, A.E. (2009) Antimicrobial
resistance in hospitals: how concerned should we
be? CMAJ. 180: 408-415.
Naeini, A., Khosravi, A.R., Chitsaz, M., Shokri, 
H. Kamlnejad, M. (2009) Anti-Candida albicans
activity of some Iranian plants used in traditional
medicine. J Mycol Med. 19: 168-172.
Nicolas, P., Mor, A. (1995) Peptides as weapons
against microorganisms in the chemical defense
system of vertebrates. Ann Rev Microbiol. 49:
277-304.
Rollins-Smith, L.A., Carey, C., Longcore, J., Doersam,
J.K., Boutte, A., Bruzgal, J.E., Conlon,
J.M. (2002) Activity of antimicrobial skin peptides
from ranid frogs against Batrachochytrium
dendrobatidis, the chytrid fungus associated with
global amphibian declines. Dev Comp Immunol.
26: 471-479.
Seneviratne, C.J., Jin, L.J., Samaranayake, Y.H.,
Samaranayake, L.P. (2008) Cell density and cell
aging as factors modulating antifungal resistance
of Candida albicans biofilms. Antimicrob
Agents Chemother. 52: 3259-3266.
Song, J.H. (2008) What’s new on the antimicrobial
horizon? Int J Antimicrob Agents. 32: S207-
S213.
Yarfani, R., Khosravi, A.R., Shokri, H. (2010)
The antifungal activity of Iranian propolis samples
against fluconazole-resistant Candida albicans
strains isolated from HIV+ patients with
oropharyngeal candidiasis. J Apiprod Apimed
Sci. 2: 160-165.