مطالعه و تعیین دز مطلوب غیرفعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه و لیوفیلیزه با استفاده از پرتو گاما

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران- ایران

2 گروه پژوهشی کشاورزی هستهای، پژوهشکده کشاورزی پزشکی و صنعتی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ویبریو پاراهمولیتیکوس یکی از عوامل مولد بروز بیماری ویبریوزیس در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان و میگوها میباشدکه در صورت بروز شرایط مساعد موجب تلفات قابل توجه مینماید. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر غیرفعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه و لیوفیلیزه  میباشد. روشکار: ویالهای حاوی mL 5/0 سوسپانسیون باکتری با رقت 1010*5/1 عدد سلول باکتری در میلی لیتر در حالت کشت تازه با دزهای KGY 1، 5/1، 2، 5/2، 3 و 4 و ویالهای باکتری لیوفیلیزه با دزهای KGY 2، 4، 7 و 8 پرتودهی گردیدند. سپس رفتار رشد باکتریهای پرتودیده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حداقل دز مطلوب برای غیرفعال سازی این باکتری به صورت کشت تازه و در حالت لیوفیلیزه با پرتو گاما به ترتیب KGY 4 و 10 برآورد شد. نتیجهگیرینهایی:نتیجه این مطالعه نشان میدهد که غیر فعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه با میزان کمتر از نصف دز مورد نیاز برای غیر فعال سازی یان با پرتوگاما مورد نیاز میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum dose of gamma irradiation to inactivate Vibrio paraheamolyticus in fresh and freeze-dried

نویسندگان [English]

  • Marziye Heidarieh 1
  • Mahdi Soltani 1
  • Farahnaz Motamedi sedeh 2
  • Saeed Rajabifar 2
  • Mohammad Reza Ahmadi 1
  • Gholamreza Shahhoseini 2
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Agricultural, Medical and Industrial Research Institute (AMIRS-NSTRI), Karaj-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Vibrio paraheamoloyticus is one the causative agents of vibriosis with high mortality in farmed fish and shrimp and under predisposing conditions.                                  OBJECTIVES: This study was aimed to assess the effect of gamma irradiation on the inactivation of V.  paraheamoloyticus under fresh and freeze-dried conditions. METHODS: Vials of 0.5 ml fresh culture of the bacterial suspensions at  1.5*1010 cfu/ml were subjected to 1, 1.5,2, 2.5, 3 and 4 KGy. Also, vials of 0.5 ml freeze-dried culture of the bacterial suspensions at  1.5 x 1010 cfu/ml were subjected to 2, 4, 7 and 8 KGy. The bacterial growth behavior was then evaluated on fresh medium. RESULTS: The obtained results showed that the minimum doses of 4 and 10 KGy were sufficient for the inactivation of fresh and freeze-dried bacteria, respectively. CONCLUSIONS: The result of this study shows that inactivation of V. paraheamolyicus in fresh culture condition requires below half- dosage of gamma ray required for  the inactivation of the freeze- dried of bacterial cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gamma ray
  • Shrimp
  • Vibrio paraheamolyticus
  • vibriosis
Motamedi-sede, F., Khorasani, A.(2007) Production
of Fuot and Mouth Disege Radio- Vacine Via
Inactivation of Food and Mouth Virus. Report of
Institute of Agricultural, Medical and Industral,
Karaj, Iran. p.27.
Abdallah, F. B., Bakhrouf, A., Ayed, A., Kallel,
H. (2009) Alterations of outer membrane proteins
and virulence genes expression in gammairradiated
Vibrio parahaemolyticus and Vibrio
alginolyticus. Foodborne Pathog Dis. 10: 1171-
1176.
Akhondzadeh Basti, A., Ebrahimzadeh Mousavi,
H. A., Misaghi, A., Soltani, M., Esmaeili, H.
(2007) The study of Vibrio SPP. in cultivated
(Paeneus indicus) and marine (Paeneus semisulcatus)
shrimp obtained from boushehr a southern
province of Iran. J Vet Res (University of Tehran).
62: 307-310.
Chen, D., Hanna, P. J. (1994) Immunodetection
of specific Vibrio bacteria attaching to tissues
of the giant tiger prawn Penaeus monodon. Dis
Aquat Org. 20: 159-162.
Gomez, R., Takano, M., Sinskey, J. (1973) Characteristics
of freeze-dried cells. Crtobiology. 19:
368-374.
Gumus, T., Demirci, A.S., Velioglu, H.M., Velioglu,
S.D., Yilmaz, I., Sagdic, O. (2008) Application
of gamma irradiation for inactivation of
three pathogenic bacteria inoculated into meatballs.
Radiat Phys Chem. 77: 1093- 1096.
Motamedi Sedeh, F., Khorasani, A., Shafaee,
K., Fatolahi, H., Arbabi, K. (2008) Preparation
of FMD type A87/IRN inactivated vaccine by
gamma irradiation and the immune response on
guinea pig, Indian J Microbiol. 48: 326-330.
Nashi, G., Nithimathachoke, C., Tungmadi, C.,
Arkariamoran, A., Prathanpipat, P., Ruamthaveesub,
P. (1992) Vibrios and its Control in Pond
Reared Penaeus monodon Diseases in Asian
Aquaculture, Asian Fisheries Society. Kuala
Lumpur, Malasia.
Nedugova, G.I., Rubtsov, I.V., Samoilenko, I.I.
(1984) Effect of gamma radiation on the immunobiological
and immunochemical properties of
cholera exotoxin. I. Change in the biological activity
of nonpurified cholera exotoxin as affected
by ionizing radiation. Zh Mikrobiol Epidemiol
Immunobiol. 2: 47-51.
Ruangpan, L., Kitao, T. (1991) Vibrio bacteria
isolated from black tiger shrimp, Penaeus monodon
fabricius. J Fish Dis. 14: 383-388.
Sharifi-Yazdi, M.K., Darghahi, H. (2006) Inactivation
of pathogenic bacteria using pulsed UV
light and its application in water disinfecion and
quality control. Acta Med Iranica. 44: 305-308.
Soltani, M., Koholaki, s.h., Kiasumi, M. (2000)
Isolation and identification of dominant Vibrio
species in farmed prawn of Iran. J Vet Res (University
of Tehran). 55: 32-36.
Song, H.P., Kima, B., Jung, S., Choe, J.H., Yun,
H., Kim, Y.J., Jo, C. (2009) Effect of gamma
and electron beam irradiation on the survival of
pathogens inoculated into salted, seasoned, and
fermented oyster. Food Sci Technol. 42: 1320-
1324.
Vassilia, S., Spyros, K., Anthimia, B., Fotis, M.,
Konstantinos, S. (2009) Effects of gamma radiation
on microbiological status, fatty acid composition,
and color of vacuum-packaged coldstored
fresh pork meat. J Food Prot. 8: 556-563.