تأثیر آبستنی بر تغییرات ماکرومینرالها و میکرومینرالهای سرم اسب اصیل عرب

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

3 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: تعیین مقادیر مینرال‌ها در شرایط متفاوت خصوصاً در دام‌هایی همچون اسب اصیل عرب که درمنطقه وجهان جایگاه ویژه‌ای دارد، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را ارائه نماید. هدف: به منظور مطالعه تغییرات احتمالی این مینرال‌ها در شرایط آبستنی تحقیق حاضر بر اسب اصیل عرب صورت پذیرفت. روش کار: از تعداد 100 رأس مادیان اصیل عرب به ظاهرسالم ازمناطق مختلف اهواز شامل 50 رأس آبستن (سبک، متوسط و سنگین) و 50 رأس غیرآبستن خون‌گیری بعمل آمد. درمطالعه حاضر ماکرومینرال‌ها (کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم وپتاسیم) ومیکرومینرال‌ها (مس،روی وآهن) با استفاده از روش‌های استاندارد، اندازه‌گیری شدند. برای اندازه‌گیری کلسیم از روش ارتوکرزول‌فتالئین، فسفر روش احیای مولیبدات، منیزیم روش زایلیدیل‌بلو، سدیم و پتاسیم روش فلیم‌فتومتری، مس، روی و آهن، جذب اتمی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست‌آمده از نرم افزار 17‌-‌SPSS استفاده شد. نتایج: در بررسی میزان کلسیم، منیزیم و سدیم سرم، بین مادیان‌های آبستن و غیرآبستن اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. دراین مطالعه میزان فسفرسرم درمادیان‌های آبستن وغیرآبستن اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0>p). همچنین سطح فسفرسرم طی مراحل مختلف آبستنی دارای اختلاف معنی‌داری بوده (05/0>p) و میزان فسفر سرم در طول آبستنی نسبت به مادیان‌های غیر‌آبستن در مجموع کاهش می‌یافت. تغییرات میزان پتاسیم سرم درمطالعه حاضراختلاف معنی‌داری بین دوگروه آبستن وغیرآبستن رانشان داد (05/0>p). مقدار پتاسیم سرم در مادیان‌های آبستن نسبت به غیرآبستن کاهش یافته و کمترین غلظت پتاسیم، در آبستنی متوسط مشاهده گردید. درمطالعه انجام شده، در مادیان‌های غیرآبستن ودردوره‌های مختلف آبستنی، میزان مس و آهن سرم تغییرات معنی‌داری نداشت، اما میزان روی سرم، در گروه‌های مورد مقایسه اختلاف معنی‌داری را نشان داد، این در حالی بود که  بالاترین میزان روی، در طی آبستنی سبک مشاهده شد. نتیجه‌گیری‌نهایی: به‌غیر از فسفر، پتاسیم و روی سایر شاخص‌های معدنی سرم به دنبال آبستنی تغییرات چندانی را از خود نشان نمی‌دهند. اگرچه ارتباط میان این تغییرات و آبستنی می‌تواند نتیجه روندهای فیزیولوزیک آبستنی باشد، ولی در این میان نمی‌توان سایر عوامل مؤثر همچون تعداد زایمان‌های انجام شده، سن، تغذیه، فصل، شرایط اقلیمی و سایر عوامل را از نظر دور داشت. لذا بررسی دوره‌ای این پارامترها در مراحل مختلف آبستنی می‌تواند در کنترل رخدادهای آبستنی در اسب مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of gestation on serum macrominerals and microminerals in Arabian horse

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razi Jalali 1
  • Saad Gooraninejad 1
  • Seid Reza Fatemi Tabatabaei 2
  • Mojdeh Makhdoum 3
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz -Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz -Iran
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz -Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Minerals are essential materials in animal reproduction. The determination of these elements is valuable in relation to different conditions in Arabian horses. OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the effects of pregnancy on certain macro and micro minerals in Arabian horses. METHODS: Blood samples were collected from one hundred apparently healthy mares from different regions of Ahvaz including 50 pregnant mares (light, medium, heavy) and 50 non-pregnant mares. Macro-minerals (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium) and micro-minerals (copper, zinc and iron) were measured, using standard common laboratory methods. Methods of O-cresol phetalein, Molybdate reduction, Xylidil blue were used for measurement of calcium, phosphorus and magnesium respectively. Flame photometry was used for measurement of sodium and potassium. Amounts of copper, zinc and iron were measured by atomic absorption spectroscopy.  RESULTS: In order to analyze the results, all the data was statistically compared by SPSS-17.0 software. The study of serum calcium levels between the pregnant and non-pregnant mares showed that the differences were not significant. In this study there was significant differences between serum phosphorus levels between pregnant and non-pregnant mares (p<0.05). The serum phosphorus levels during different stages of pregnancy was significantly different (p<0.05), and the level of serum phosphorus during pregnancy declined in total compared to non-pregnant mares. Serum magnesium did not show significant differences between two groups. Serum sodium levels, compared to the other two groups, did not show significant changes. Changes in serum potassium levels showed significant difference between two groups of pregnant and non-pregnant mares (p<0.05). The level of potassium in pregnant mare’s serum was less than non-pregnant, and the least level of this element was seen in medium pregnancy. CONCLUSIONS: Except phosphorus, potassium and zinc, other minerals did not affected different stages of pregnancy. Although the relationship between these changes and pregnancy can be the result of physiological processes, the other factors such as parity, age, nutrition, season, weather conditions and other factors should not be ignored in the evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horse
  • macro-mineral
  • micro-mineral
  • pregnancy
  • serum
Akhtar, M.S., Farooq, A.A., Mushtaq, M. (2009) Serum concentrations of copper, iron zinc and selenium in cyclic and anoestrus Nili-Ravi Buffaloes kept under farm conditions. Pak Vet J. 29: 47-48.
Akhtar, M.S., Farooq, A.A., Mushtaq, M. (2009) Serums trace minerals variation during pre and post-partum period in Nili-Ravi Buffaloes. J Anim Plant Sci. 19: 182-184.
Ali, F., Lodhi, L.A., Qureshi, Z.I., Younis, M. (2010) Serum macromineral levels in Estrual, Fertile, Subfertile and Pregnant mares kept under two different managemental conditions. Pak Vet J. 30: 87-90.
Alonso, M.L. (2000) Arsenic, cadmium, lead, copper and zinc in cattle from Galicia, NW Spain. Sci Total Environ. 246: 237-248.
Al-Sobaiyl, K.A. (2010) Effect of breeding season and pregnancy status on serum progesterone, sodium, potassium, copper and iron of estrous synchronized Aradi goat does. Saudi J Biol Sci. 17: 259–263.
Aoki, T., Ishii, M. (2012) Hematological and biochemical profiles in peripartum mares and neonatal foals (heavy draft horse). J Equine Vet Sci. 32:170-176.
Ashworth, C.J., Antipatis, C. (2001) Micronutrient programming of development throughout gestation. Reproduction. 122: 527-535.
Aytekin, I., Onmaz, A.C., Aypak, S.U., Gunes, V., Kucuk, O. (2011). Changes in serum mineral concentrations, biochemical and hematological parameters in horses with pica. Biol Trace Elem Res. 139: 301-307.
Berlin, D., Aroch, I. (2009) Concentrations of ionized and total magnesium and calcium in healthy horses: Effects of age, pregnancy, lactation, pH and sample type. Vet J. 181: 305–311.
Caure, S., Tourtoulou, G., Valette, J., Cosnier, A., Lebreton, P. (1998) Prévention de l’ostéochondrose chez le trotteur au sevrage: étude expérimentale. Prat Vet Equine. 30: 49-52.
Errington, B. (1937) Variation in organic phosphorus and calcium content of the blood of horses. Cornell Vet. 27: 1-13.
Filipovic, N., Stojevic, Z., Prvanovic, N., Tucek, Z. (2010) The influence of late pregnancy and lactation on bone metabolism in mares. Vet Sci. 88: 405-410.
Gee, E.K., Grace, N.D., Firth, E.C., Fennessy P.F. (2000) Changes in liver copper concentration of Thoroughbred foals from birth to 160 days of age and the effect of prenatal copper supplementation of their dams. Aust Vet J. 78: 347-353.
Harvey, J.W., Pate, M.G., Kivipelto, J., Asquith, R.L. (2005) Clinical biochemistry of pregnant and nursing mares. Vet Clin Pathol. 34: 248-254.
Hurley, W.L., Doem, R.M. (1989) Recent developments in the roles of vitamins and minerals in reproduction. J Dairy Sci. 72: 784-804.
Judson, G.J., McFarlane, J.D. (1998) Minerals disorders in grazing livestock and the usefulness of soil and plant analysis in the assessment of these disorders. Aust J Exp Agric. 38: 707-723.
Khadjeh, G.H., Razi Jalali, M., Haji Hajikolaei, M.R., Rasekh, A.R. (2001) Reference values of some blood serum enzymes and electrolytes in the Iranian Arab horses. Sci J S Vet Med. 4: 45-57.
Kossila, V., Virtanen, E., Hakatie H., luoma, E. (1972) Calcium, magnesium, sodium, potassium, zinc, iron, copper and manganes in the hair and the mane of horses. J Sci Agric Soc Finland. 44: 207-216.
Martin, K.L., Hoffman, R.M., Kronfeld, D.S., Ley, W.B., Warnick, L.D. (1996) Calcium decreases and parathyroid hormone increases in serum of periparturient mares. J Anim Sci. 74: 834-839.
Or, M.E., Kayar, A., Maden, M., Sevinc, M., Ozcelik, D., Gulyasar, T., Gonul, R., Tosun, C., Dodurka, H.T., Barutcu, U.B. (2004) Determination of trace elements (Fe, Cu and Zn) in serum and tail hair of healthy horses as a function of nutritional differences in certain months. Niger Vet J. 25: 9-13.
Pourkabir, M. (2007) Serum concentration of electrolytes and nonelectrolytes in Turkman & Arab horse breed. Pajouhesh & Sazandegi (In Persian). 75: 57-67.
Raina, V., Narang, A.P.S., Banday, A.W., Bhan, W.K. (1990) Copper and zinc levels in maternal and fetal cord blood. Trace Elem Med. 7: 186–187.
Richardson, J.D., Harrison, L.J., Edwards, G.B. (1991) Two horses with hypocalcaemia. Vet Rec. 129: 98.
Thrall, M.A. (2012) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. (2nd ed.) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.
Weigert, P., Scheck, K., Lemmer, B., Noreisch, W. (1981) Laboratory diagnostic investigation in Haflinger horses and mules. Tieraerztliche-Praxis. 9: 403-409.
Wooding, F.B., Morgan, G., Fowden, A.L., Allen, W.R. (2000) Separate sites and mechanisms for placental transport of calcium, iron and glucose in the equine placenta. Placenta. 21: 635-645.
Yokus, B., Cakir, UD. (2006) Seasonal and physiological variations in serum chemistry and mineral concentrations in cattle. Biol Trace Elem Res. 109: 255-266.