بررسی ایمونوهیستوشیمی یک مورد تومور شبه کارسینوئید کبدی در سگ

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران-ایران

2 گروه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود-ایران

چکیده

سلول‌های نورواندوکرین از سلول‌های ترشح کننده پپتید‌ها و آمین‌ها می‌باشند که با منشأ اندودرمال در بسیاری از ارگان‌ها و بافت‌ها بخصوص دستگاه تنفسی ودستگاه گوارشی حضور دارند. کارسینوئید، توموری برخاسته از سیستم نورواندوکرینی منتشر است که در انسان وحیوانات بسیار نادر می‌باشد. در این گزارش وجود تومور با استفاده از روش ایمنوهیستوشیمی تأیید می‌گردد. مورد گزارش یک قلاده سگ نر 10 ساله نژاد مخلوط است که بدلیل کاهش وزن شدید، بی اشتهایی، استفراغ مکرر، بیحالی و غش ارجاع گردید. سطح سرمی آنزیم‌های ALT و AST بسیار بالاتر از حد طبیعی بود و در عین حال علائمی نظیر کم خونی و لوکوسیتوز نیز مشاهده گردید. در رادیولوژی توده‌های کوچک و بزرگ با دانسیته بالا در کبد، نواحی اطراف کبد و نیز محوطه شکمی و سینه‌ای تشخیص داده شد. در کالبد گشایی توده‌های ندولی یا بزرگ چند لوبی متعدد با قوام سخت مشاهده گردید که البته مجاری صفراوی خارج کبدی و کیسه صفرا را تحت تأثیر قرار نداده بود. متاستاز در ریه‌ها، کلیه‌ها، گره‌های لنفاوی مزانتریک و بیضه‌ها نیز مشاهده گردید. در زیر میکروسکوپ نوری توده مورد نظر حاوی تجمعاتی از سلول‌هایی یکدست با هسته‌هایی گرد تا بیضی، هیپرکروماتیک و سیتوپلاسمی دانه دار و ائوزینوفیلیک بود که آرایش گل رزی (rosette formation) و ترابکولار داشت. همچنین استرومای فیبرووسکولار فراوانی این ترابکول‌ها را از یکدیگر جدا نموده بود. در بررسی ایمونوهیستوشیمی سلول‌های نئوپلاستیک با مارکرهای NSE و پروتئین S100، مثبت و توسط سیناپتوفیزین، کروموگرانین A، CEA،CD34، CK20،AE1/AE3 وآنتی ژن هپاتوسیتی (HA) منفی گردیدند. منفی بودن HA،CEA و CD34 به ترتیب، احتمال هپاتوسلولار کارسینوما، کولانژیو کارسینوما و ریشه عروقی یا اجداد خونساز بودن تومور مورد مطالعه را به حداقل می‌رساند. منفی بودن CK20، آدنوکارسینومای متاستاتیک را بطور کامل رد می‌کند، درحالیکه مثبت شدن پروتئین S100 و NSE دال بر شبه کارسینوئید بودن تومور مذکور است. منفی بودن کروموگرانین A نیز نمی‌تواند به تنهایی دلیلی بر رد کارسینوئید باشد. به طور کل بهره گیری از روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص تفریقی این تومور مفید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hepatic varcinoid-like in dogs: report of one case with immunohistochemical description

نویسندگان [English]

  • Saeed Hesaraki 1
  • Behrooz Yahyaei 2
  • Katayoun Momeni Azandaryani 1
1 Department of Pathobiology, College of Veterinary medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
2 Department of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood-Iran
چکیده [English]

Neuroendocrine cells are of the peptide and amine secreting cells and because of endodermal origin, exist in respiratory and gastrointestinal system. The report confirms the presence of a tumor using immunohistochemical methods. A hepatic mass was detected in a 10-year-old male mixed–breed dog which was referred with clinical history of frequent vomiting, anorexia, lethargy and syncope. Biochemical and hematological abnormalities included elevation of ALT and AST levels, leukocytosis and anemia. Radiographically the large hepatic mass and multifocal metastatic nodular areas in the other organs were observed. At necropsy the liver had a multilobulated firm mass involving whole caudate lobe of the liver. On the cut section, the tumor was grey sanguineous with hemorrhagic surface and numerous necrotic foci. Microscopically, there were unencapsulated, highly cellular neoplastic proliferations with few hemorrhagic foci in the liver that had a trabecular pattern to Rosette formation which were separated by a fibrovascularstroma. The neoplastic cells were round to oval, with granular eosinophilic cytoplasm and hyperchromatic nuclei. Metastases were observed in lungs, kidneys, mesenteric lymph nodes and even in the arteries of the tunica albuginae of the testes. Immunohistochemically, neoplastic cells were immunoreactive for NSE and S100 protein. They were negative for CEA, Chromogranine A, CD34, AE1/AE3, CK20 and Hepatic Antigen (HA). Negative CEA, CK20, CD34 and HA disproved the probability for collangiocarcinoma, metastatic carcinoma, hematopoietic and vascular origin and hepatocellular carcinoma of this tumor respectively. Immunohistochemical demonstration of NSE and S100 protein supported the diagnosis of the Carcinoid like. However, negative reaction for Chromogranine A does not disprove neuroendocrine carcinoma diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcinoid like
  • Dog
  • Immunohistochemistry
  • Liver
Alison, MR., Poulsom, R., Forbes, SJ. (2001) Update on hepatic stem cells. Liver. 21: 367–373.
Andreola, S., Lombardi, L., Audisio, RA., Mazzaferro, V., Koukouras, D., Doci, R., Gennari, L., Makowka, L., Starzl, TE., van Thiel, DH.(1990) A clinicopathologic study of primary hepatic carcinoid tumors. Cancer. 65: 1211–1218.
Arnold, R. (2001) Diagnosis and management of neuroendocrine tumors. United Eur Gastroenterol Week-Neuroendocrine Tumors. 8: 1–12.
Churcher, R.K. (1999) Hepatic carcinoid, hypercortisolism and hypokalaemia in a dog. Aust Vet J. 77: 641–643.
Forbes, S., Vig, P., Poulsom, R., Thomas, H., Alison, M. (2002) Hepatic stem cells. J Pathol. 197: 510–518.
Fukunaga, M. (1998) Neuroendocrine carcinoma of the liver: an autopsy case. Pathol Int. 48: 481–485.
Iwao, M., Nakamura, M., Enjoji, M., Kubo, H., Fukutomi, T., Tanabe, Y., Nishi, H., Taguchi, KI., Kotoh, K., Nawata, H. (2001) Primary hepatic carcinoid tumor: case report and review of 53 cases. Med Sci Monit. 7: 746–750.
Kim, SR., Imoto, S., Maekawa, Y., Matsuoka, T., Hayashi, Y., Ando, K., Mita, K., Shintani, S., Kim, HB., Ku, K., Koterazawa, T., Fukuda, K., Yano, Y., Nakaji, M., Ikawa, H., Ninomiya, T., Kudo, M., Kim, KI., Hirai, M. (2002) CEA producing primary hepatic carcinoid. Hepatol Res. 22: 313–321.
Kulve, MH., Mayer, RJ. (1999) Carcinoid tumors. N Engl J Med. 340: 858–868.
Karen Oyama, M.D., Colleen Embi, M.D., and Anne E. Rader, M.D. (1999) Aspiration cytology and core biopsy of a carcinoid tumor arising in a retrorectal cyst: A case report. Diagn Cytopathol. 22: 376–378.
Patnaik, A.K. (1983) Canine and feline nasal and paranasal neoplasms. In: Morphology and Origin in Nasal Tumors in Animals and Man. Reznik, G. (ed.). (2nd ed.) CRC Press, Boca Raton, FL, USA. p. 199–228.
Patnaik, A.K. (1992) A morphologic and immunocytochemical study of hepatic neoplasms in cats. Vet Pathol. 29: 405–415.
Patnaik, A.K., Erlandson, R.A., Lieberman, PH. (1990) Esophageal neuroendocrine carcinoma in a cat. Vet Pathol. 27: 128–130.
Patnaik, A.K., Hurvitz, A.I., Lieberman, PH. (1980) Canine hepatic neoplasms: a clinicopathologic study. Vet Pathol. 17: 553–564.
Patnaik, A.K., Lieberman, PH., Hurvitz, A.I., Johnson, GF. (1981) Canine hepatic carcinoids. Vet Pathol. 18: 445–453.
Patnaik, A.K., Ludwig, L.L., Erlandson, R.A. (2002) Neuroendocrine carcinoma of the nasopharynx in a dog. Vet Pathol. 39: 496–500.
Patnaik, A.K., Post, G.S., Erlandson, R.A. (2001) Clinicopathologic and electron microscopic study of a cutaneous neuroendocrine (Merkel cell) carcinoma in a cat with comparison to human and canine tumors. Vet Pathol. 38: 553–556.
Pearse, AGE. (1974) The APUD cell concept and its implications in pathology. Pathol Ann. 9: 27–30.
Pearse, AGE., Takor-Takor, T. (1979) Embryology of diffuse neuroendocrine system and its relationship to the common peptides. Fed Proc. 38: 2288–2294.
Petersen, B.E. (2001) Hepatic “stem” cells: coming full circle. Blood Cells Mol Dis. 27: 590–600.
Pilichowska, M., Kimura, N., Ouchi, A., Lin, H., Mizuno, Y., Nagura, H. (1999) Primary hepatic carcinoid and neuroendocrine carcinoma: clinicopathological and immunohistochemical study of five cases. Pathol Int. 49: 318–324.
Rawdon, B.B., Andrew, A. (1993) Origin and differentiation of gut endocrine cells. Histol Histopathol. 8: 567–580.
Roskams, T., De Vos, R., Van Den Oord, JJ., Desmet, V. (1991) Cells with neuroendocrine features in regenerating human liver. APMIS Suppl. 23: 32–39.
Roskams, T., Van Den Oord, J.J., De Vos, R., Desmet, VJ. (1990) Neuroendocrine features of reactive bile ductules in cholestatic liver disease. Am J Pathol. 137: 1019–1025.
Solicia, E., Kloppel, G., Sobin, L.H. (2000) Histological Typing of Endocrine Tumors. WHO, International Histological Classification of Endocrine Tumors, (2nd ed.) Springer-Verlag, New York, USA.
Theise, N.D., Saxena, R., Portmann, B.C., Thung, S.N., Yee, H., Chiriboga, L., Kumar, A., Crawford, J.M. (1999) The canals of Hering and hepatic stem cells in humans. Hepatology. 30: 1425–1433.
Vessey, C.J., De la Hall, P.M. (2001) Hepatic stem cells: a review. Pathology. 33: 130–141.
Wilander, E., Grimelius, L. (1993) Identification, characterization and classification of endocrine tumours. Zentralbl Pathol. 139: 95–100.
Willard, M.D., Dunstan, R.W., Faulkner, J. (1998) Neuroendocrine carcinoma of the gallbladder in a dog. J Am Vet Med Assoc. 192: 926–928.