بروز اگزانتمای هرپس ویروسی تیپ 3 در یک رأس اسب نر هلندی در باشگاهی از تهران

نویسندگان

1 گروه بیماریهای درونی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

2 گروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران-ایران

3 متخصص بالینی بهداشت و بیماری های اسب از بخش خصوصی

چکیده

سابقه: اگزانتمای ناشی از هرپس ویروس تیپ 3 اسبی در 1900 گزارش گردید. اکنون این ویروس جهانی شده و اسب تنها مخزن آن می‌باشد. این ویروس به روش‌های جفت‌گیری، ایاتروجنیک و وسایل کار آلوده در اسب‌ها جابجا می‌شود و اساساً بخش سلول‌های مطبق سنگفرشی اپیدرم را گرفتار می‌کند. یافته‌های بالینی: در دیماه 1390 دو اسب نر و یک مادیان هلندی دو بار به تب بالا و عوارض آن دچار شدند و یکی از اسب‌های نر در حین بیماری ضایعات اگزانتمایی را در پنیس و پوشش آن بروز داد و با پیشرفت بیماری بافت‌ها مبتلا رنگدانه‌ خود را از دست دادند. آزمایشات‌تشخیصی:  در مطالعه هیستوپاتولوژی نمونه‌های بافت آسیب دیده تمامی ویژگی‌های آسیب شناسی این بیماری چون دژنرسانس بالونه اپی تلیوم مطبق سنگفرشی، اکانتولیز، اولسر، کلونی‌های باکتریایی متعدد، گنجیدگی‌‌های داخل هسته‌ای همراه با حاشیه نشینی کروماتین مشاهده شد. ارزیابی‌نهایی: واضح است که اسب مذکور آلوده به هرپس ویروس تیپ 3 بوده و استرس ناشی از بیماری تب‌زا فرصت باز پیدایی ضایعات اگزانتمایی را فراهم کرد. اینکه اسب‌‌های ایرانی موجود در اصطبل اسب‌های هلندی، درگیر بیماری با تب بالا نشدند. می‌توان گفت که این بیماری بومی بوده و با توجه به آنکه دوره این تب دوبار تکرار شد می‌توان گفت که هرپس ویروس تیپ 2 اسبی ابتدا با درگیری بخش بالایی دستگاه تنفس باعث تب اول و سپس با ایجاد ویرمی تب دوم را موجب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equine coital exanthema development in a dutch stallion from a horse riding club in Tehran

نویسندگان [English]

  • Taghi Taghipour Bazargani 1
  • Mehrdad Javad Gharagozlo 2
  • Hamid Ghalamsiah 3
1 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Thran, Tehran-Iran
2 Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Veterinarian,Private Practitioner,Tehran,Iran
چکیده [English]

CASE HISTORY: Equine coital exanthema caused by Equine herpesvirus 3 (EHV3) was reported in 1900. At the present time, it has become epidemic among horses. The virus could be transmitted via insemination, iatrogenic, and it basically infects the squamous epithelium of the epidermis. CLINICAL PRESENTATION: In the first week of January 2012 two mature male horses and a mare were imported from Netherland and kept in a stable of a horse riding club located around Tehran. In the first week of December, these animals manifested clinical signs of high fever with repeated intermittently for two times. During this period, one of the male horses developed exanthematous lesions on the penis and perinea tissues which depigmented later. Biopsy specimens obtained from the lesion processed for histopathological examination were stained with Harris H α E and nuclear fast Red methods. DIAGNOSTIC TESTING: Microscopically, ballooning degeneration of squumous epithelium, acantholysis, epithelial ulcers accompanied by multiple bacterial colonies and the herpes virus intranuclear inclusion bodies with margination of nuclear chromatin were evident. Obviously the horse had EHV3 infection and the stresses resulted from high fever led to the reappearance of genital exanthematous lesions. ASSESSMENTS: In spite of the contagious nature of the infection, the native horses kept in the same stable did not manifest any clinical sings of the infection and therefore the disease could be native. Since the EHV2 infection first affects upper respiratory infection with a high fever course and then induces viremia with another high fever period so it might be speculated that the primary disease of the Netherland horses caused by the EHV2 infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dutch Stallion
  • exanthema
  • herpesvirus type 3
  • interauclear inclusion body
  • lesion depigmentation
Abutarbush, S.M. (2009) Illustrated guide to equine diseases. Wiley-Blackwell, Hong Kong. p. 475.
Aleman, M. (2009) Equine leptospirosis. In: Large Animal Internal Medicine, Smith, B.P. (ed.). (4th ed.). Mosby- Elsevier, St. Louis, Missouri. p. 1161.
Allen, G., Umphenour, N.W. (2004) Equine cotial exanthema. In: Infectious Diseases of LiveStock. Coetzer, J.A.W., Tustin, R.C. (eds.). Oxford University Press, Oxford, England. p. 86-75.
Barrandeguy, M., Perkins, J., Mac Donough, J., vissani, A., Olagnic, C., Thiry, E. (2010) Occurrence of equine coital examthema in mares from an embryo transfer center. J Equine Vet Sci. 30: 145-9.
Barrandeguy, M., Thiry, E. (2012) Equine coital exanthema and its potential economic implications for the equine industry. Vet J. 191: 35-40.
Barrandeguy, M., Vissiani, A., Lezica, F.P., Salamone, J., Heguy, A., Becerra, L., Perglione, C.O., Thiry, E. (2010) Subclinical infection and periodic shedding of equid herpesvirus 3. Theriogenology. 74: 576-580.
Barrandeguy, M., Ulloa, N., Bok , K., Fernandez, F. (2010) Outbreak of rhinitis caused by equid herprsvirus 3. Vet Record. 166: 178.
Brinkko, S.P., Blanchard, T.L., Varner, D.D. (2009) Equine coital exanthema. In: Large Animal Internal Medicine. Smith, B.P. (ed.). (4th ed.). Mosby- Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p. 1474.
Carlton, W.W., Mc Gavin, M.D. (1995) Thompson, Special Veterinary Pathology. Mosby Publishing Company. St. Louis, Missouri, USA. p. 483.
Christensen, B.W., Dorst, M., Troedsson, M.H.T. (2009) Coital exanthema. In: Large Animal Internal Medicine. Smith, B.P. (ed.). (4th ed.). Oxford University Press, Oxford, England. p.1449.
Ferreira, C., Costa, E.A., Franca, S.A., Demelo, U.P., Drumond, B.P., Bomfirm, M.R.Q., Coelho, F.M., Resende, M., Palhares, M.S., Santos, R.L. (2010) Equine coital exanthema in a stallion. Arq Bras Med Vet Zootec. 62: 1-5.
Higgins, A.J., Synder, J.R. (2006) The equine manual. (2nd ed.). Elsevier-Saunders, London, England. p. 722-723.
Luna, L.G. (1968) Manual of Histologic Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology. The Blakiston Division. Mc Graw-Hill Book Company, USA. (3rd ed.) Oxford University Press, Oxford, England. p. 34 , 234.
Morris, D.D. (2009) Alterations in the erythron In large animal internal medicine. Smith, B.P. (ed.). (4th ed.). Oxford University Press, Oxford, England. p. 406,407.
Munroe, G., Wesse, J.S. (2011) Cotial  exanthema. In: Equine Clinical Medicine Surgery and Reproduction. Monson-Publishing Ltd, Barcelona, Spain. p. 310-11.
Pinto, C.R.F., Paccumonti, D.L. (2010) Equine coital exanthema In equine internal medicine. Reed, S.M., Babyly, W.M., Sellon, D.C. (eds.). (3rd ed.). Saunders-Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p.1017.
Radostitis, O.M., Gay, C.C., Hinchcliff, K.W., Constable, P.D. (2007) Equine coital exanthema. In: Veterinary Medicine. (10th ed.). Saunders-Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p.1308-9.
Rees, C.A. (2010) Equine herpes cotial exanthema In Equine Internal Medicine. Reed, S.M., Bayly, W.M., Sellon, D.C. (eds.). (3rd ed.). Saunders-Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p.718.
Samper, J.C. (2010) Equine coital exanthema. In: Equine Internal Medicine. Reed, S.M., Babyly, M., Sellon, D.C. (eds.). (3rd ed.). Saunders-Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p.1104.
Scott, D.W. (1988) Equine herpes coital exanthema. In: Large Animal Dermatology. W.B. Saunders, Philadelphia, USA. p. 109-111.
Tribary, A., Fite, C.L. (2007) Coital exanthema In Equine Infectious Diseases. Sellon, D.C., Long, M.T. Saunders-Elsevier, St. Louis, Missouri, USA. p.101.
Wilkins, P.A., Williams, K., Piero, F.D. (2009) Equine herpes viruses. In: Large Animal Internal Medicine. Smith, B.P. (ed.). (4th ed.). Oxford University Press, Oxford, England. p. 545.