تأثیر حرارت دهی کنترل شده آغوز بر جذب ایمونوگلوبولین ها، عملکرد و برخی شاخص های سلامتی در گوساله

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گنبدکاووس، گلستان-ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان-ایران

چکیده

زمینه مطالعه: ایمنی و سلامت گوساله تازه متولد شده به میزان دریافت ایمونوگلوبولین‌ها از آغوز بستگی دارد که تیماردهی آغوز ممکن در افزایش جذب آنها مؤثر باشد. هدف: در این پژوهش اثر حرارت‌دهی کنترل شده آغوز و افزودن آنتی‌بیوتیک به آن بر جذب ایمونوگلوبولین‌ها و شاخص‌های سلامتی و عملکرد گوساله بررسی گردید. روش کار: مخزن آغوز از گاوهای چندشکم زایش تهیه و پس از اعمال تیمارها منجمد گردید. تغذیه آغوز بلافاصله بعد از تولد گوساله‌ها آغاز و روزانه در سه نوبت به مدت دو روز انجام شد‌‌. دوازده گوساله نر هلشتاین در سه گروه با آغوز تغذیه شدند که شامل: 1) آغوز خام (شاهد)، 2) آغوز حرارت‌داده شده و 3) آغوز دارای اکسی‌تترأسایکلین بود که در قالب طرح کاملاًً تصادفی اعمال گردید‌‌. مصرف آغوز، شیر و خوراک آغازین به صورت روزانه اندازه‌گیری شد‌‌. خونگیری در روزهای صفر، 7، 14، 21 و 28 از ورید وداج انجام گرفت. نمره سلامتی و روانی مدفوع به صورت روزانه تعیین گردید. نتـایـج: نتایج نشان داد حرارت‌دهی آغوز باعث افزایش معنی‌دار غلظت ایمونوگلوبولین‌ها خون و بازده ظاهری جذب آنها شد (01/0>p). به طور میانگین، حرارت‌دهی آغوز باعث افزایش 24 درصدی در غلظت ایمونوگلوبوبین‌ها و افزایش 15 درصدی در بازده جذب ظاهری آنها نسبت به گروه شاهد و با شدت کمتر نسبت به گروه آنتی‌بیوتیک شد. تفاوت معنی‌دار بین گروه‌های تیماری در افزایش وزن، زمان و وزن از شیرگیری، زمان شروع و میزان مصرف خوراک آغازین مشاهده نشد. ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. تفاوت معنی‌دار بین گروه‌های تیماری در شمارش افتراقی سلول‌های خون مشاهده نشد‌‌. نمره مدفوع بین گروه‌ها تفاوتی معنی‌دار نداشت ولی امتیاز سلامت با مصرف آغوز حرارت‌دیده افزایش و میزان وقوع اسهال کاهش یافت (05/0>p). نتیجـه‌گیـری نهایی: نتایج این تحقیق نشان داد که حرارت‌دهی کنترل شده آغوز روشی مؤثر و کاربردی برای افزایش جذب ایمونوگلوبولین‌های آغوز و کاهش وقوع اسهال در گوساله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of controlled heating of colostrum on immunoglobulins absorption, performance and certain health parameters in calf

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Vakili-Saleh 1
  • Farid Moslemipur 2
  • Yousof Mostafaloo 2
1 Department of Animal Production Sciences, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos-Iran
2 Department of Animal Sciences, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: The immunity and health of newborn calf are related to immunoglobulins uptake from colostrum where treatment of colostrum may improve the uptake. Objectives: The purpose of this study was to investigate the effect of controlled heat-treating of colostrum and antibiotic addition on immunoglobulins absorption, performance and health parameters of calf. Methods: The colostrum pool was prepared from multiparous dams and was frozen after the treatments. Colostrum was fed immediately after the birth three times a day for 2 days. Twelve newborn Holstein calves were divided into three treatment groups including 1) raw colostrum (control), 2) heat-treated colostrum, and 3) colostrum with oxytetracyclin in a completely randomized design. Blood samples were obtained in days 0, 7, 14, 21 and 28 via jugular vein. Health score and fecal point were determined daily. Results: Results showed that heat-treating of colostrum increased immunoglobulins uptake and their apparent efficiency of absorption (p<0.01), where a 24% increase in blood immunoglobulins concentrations and a 15% in their apparent efficiency of absorption were observed by heating the colostrum compared with control group and a lower increase was observed compared with antibiotic group. No significant differences were observed in weight gain, weaning time and weight as well as the amount and time of beginning starter intake among groups. Feed conversion ratio did not affected by the treatments. There were no significant differences in blood cells counts among groups. Calves fecal point was not affected by the treatments but health score was increased by using heat-treated colostrum where scour incidence was reduced (p<0.05). Conclusions: Results of the study showed that controlled heat-treating of colostrum is an effective and practical method to improve immunoglobulins absorption and reduce scour incidence in calf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Colostrum
  • Heating
  • Immunoglobulin
  • performance
Alali, W.Q., Sargeant, J.M., Nagaraja, T.G., DeBey, B.M. (2004) Effect of antibiotics in milk replacer on fecal shedding of Escherichia coli O157:H7 in calves. J Anim Sci. 82: 2148-2152.
Arikan, O.A., Sikora, L.J., Mulbry, W., Khan, S.U., Foster, G.D. (2007) Composting rapidly reduces levels of extractable oxytetracyclinein manure from therapeutically treated beef calves. Bioresour Technol. 98: 169–176.
Arthington, J.D., Cattell, M.B., Quigley, J.D., McCoy, G.C., Hurley, W.L. (2000) Passive immunoglobin transfer in newborn calves fed colostrum or spray-dried serum protein alone or as a supplement to colostrum of varying quality. J Dairy Sci. 83: 2834-2838.
Barrington, G.M., McFadden, T.B., Huyler, M.T. and Besser, T.E. (2001) Regulation of colostrogenesis in cattle. Livest Prod Sci. 70: 95-104.
Berge, A.C.B., Besser, T.E., Moore, D.A., Sischo, W.M. (2009) Evaluation of the effects of oral colostrum supplementation during the first fourteen days on the health and performance of preweaned calves. J Dairy Sci. 92: 286-295.
Blum, J.W., Hammon, H.M., Ontsouka, E., Georgieva, T.M., Georgiev, I.P. (2002) Role of colostrums and milk components in the development of the intestine structure and function in calves. In: Biology of the Intestine in Growing Animals.  Zabielski, R., Pierzynowski, S.G.,Westrom,  B. (eds.). Developments in Animal and Veterinary Sciences, Amsterdam, The Netherlands. p. 27-43.
Bush, L.J., Allen, R.S., Jacobson, N.L. (1958) Effect of chlortetracycline on nutrient utilization by dairy calves. J Dairy Sci. 42: 671-678.
Chamorro, M. (2009) Environment, dam, management: Factors influencing passive transfer of immunoglobulins to neonatal calves. Vet Quart. 12: 1-7.
Chigerwe, M., Tyler, J.W., Schultz, L.G., Middleton, J.R., Steevens, B.J., Spain, J.N. (2008)Effect of colostrum administration by use of oroesophageal intubation on serum IgG concentrations in Holstein bull calves. Am J Vet Res. 69: 1158-1163.
Donahue, M., Godden, S., Bey, R., Wells, S., Fetrow, J., Stabel, J. (2008) Effect of feeding raw versus heat-treated colostrum on passive transfer of immunoglobulin g in newborn dairy calves. J Dairy Sci. 92: 3265-3273.
Elfstrand, L., Lindmark-Månsson, H., Paulsson, M., Nyberg, L., Åkesson, B. (2002) Immunoglobulins, growth factors and growth hormone in bovine colostrum and the effects of processing. Int Dairy J. 12: 879–887.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. 2008. Heat treating bovine colostrum (review). Prof Anim Sci. 24: 530-538.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. (2009a)Feeding heat-treated colostrum to neonatal dairy heifers: Effects on growth characteristics and blood parameters. J Dairy Sci. 92: 3265-3273.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. (2009b)Feeding heat-treated colostrum or unheated colostrum with two different bacterial concentrations to neonatal dairy calves. J Dairy Sci. 92: 4565-4571.
Fernandez, A., Ramos, J.J., Loste, A., Ferrer, L.M., Figueras, L., Verde, M.T., Marca, M.C. (2006) Influence of colostrum treated by heat on immunity function in goat kids. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 29: 353-364.
Godden, S.M., Smolenski, D.J., Donahue, M., Oakes, J.M., Bey, R., Wells, S., Sreevatsan, S., Stabel, J., Fetrow, J. (2012) Heat-treated colostrum and reduced morbidity in preweaned dairy calves: Results of a randomized trial and examination of mechanisms of effectiveness. J Dairy Sci. 95 :4029–4040.
Godden, S., McMartin, S., Feirtag, J., Stabel, J., Bey, R., Goyal, S., Metzger, L., Fetrow, J., Wells,
S., Chester-Jones, H. (2006) Heat-treatment of bovine colostrum. II: Effects of heating duration on pathogen viability and immunoglobulin G. J Dairy Sci. 89: 3476-3483.
Hammer, C.J., Quigley, J.D., Ribeiro, L., Tyler, H.D. (2004) Characterization of a colostrum replacer and a colostrum supplement containing IgG concentrate and growth factors. J Dairy Sci. 87: 106-111.
Heinrichs, J., Elizondo-Salazar, J. (2009) Pasteurizing Colostrum: A method to help reduce failure of passive immunoglobulin transfer in dairy calves. Textbook of Department of Dairy and Animal Science, Pennsylvania State University, USA. p. 1-5.
Ingram, P.L., Shillam, K.W.G., Hawkins, G.M., Roy, J.H.B. (1958) The nutritive value of colostrum for the calf. Further studies on the effect of antibiotics on the performance of colostrum-deprived calves. Nutrition. 12: 203-215.
Johnson, J.L., Godden, S.M., Molitor, T., Ames, T., Hagman, D. (2007) Effects of feeding heat-treated colostrum on passive transfer of immune and nutritional parameters in neonatal dairy calves. J Dairy Sci. 90: 5189-5198.
Kirk, J.H. (2007) Pasteurization of Colostrum. Textbook of Extension Veterinarian, University of California, USA.
Larson, L.L., Owen, F. G., Albright, J. L., Appleman, R.D., Lamb, R.C., Muller, L.D. (1977)Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data. J Dairy Sci. 60: 989.
Lassiter, C.A. (1955) Antibiotics as growth stimulants for dairy cattle: A review. J Dairy Sci. 38: 1102-1138.
Lotfollahzadeh, S., Mokhber Dezfouli, M.R., KhazaeiNia, P., Tajik, P., Alidadi, N., Farshadi, H. (2003) Evaluation of influence of two methods of artificially feeding colostrums on serum gammaglobulin concentrations of neonatal calves. J Vet Res. (University of Tehran). 58: 79-82.
Lum, J.W., Hammon, H.M. (2000) Colostrum effects on the gastrointestinal tract, and on nutritional, endocrine and metabolic parameters in neonatal calves. Livest Prod Sci. 66: 151-159.
MacFadden, D.L., Bartley, E.E., Claydon, T.J.,  Lord, T.H. (1960) Mode of action of antibiotics in the nutrition of the dairy calf phagocytosis of antibiotic-resistant strains of Escherichia coli. J Bacteriol. 80: 325-330.
Moore, E.C., Keil, D., Coats, K. (1996) Thermal inactivation of bovine immunodeficiency virus. Appl Environ Microbiol. 62: 4280-4283.
Moslemipur, F., Moslemipur, F., Mostafaloo, Y. (2014) Effects of using probiotic and synbiotic in colostrum and milk on passive immunoglobulin transfer rate, growth and health parameters of calf. J Rumin Res. (Iran). 1: 19-30.
Prosser, C., Stelwagen, K., Cummins, R., Guerin, P., Gill, N., Milne, C. (2003) Reduction in heat induced gastrointestinal hyperpermeability in rats by bovine colostrum and goat milk powders. J Appl Physiol. 96: 650-654.
Rasekh, M., Mokhber Dezfouli, M.R., Nouri, M, Saadati, D., Haji Akhondi, A., Tavanaeimanesh, H., Nikbakht, Gh.R. (2013) The Effect of parenteral administration of Erythromycin on immunoglobulin G absorption in neonatal calves. J Vet Res. (University of Tehran). 68:167-173.
Rodríguez, C., Castro, N., Capote, J., Morales-delaNuez, A., Moreno-Indias, I., Sánchez-Macías, D., Argüello, A. (2009) Effect of colostrum immunoglobulin concentration on immunity in Majorera goat kid. J Dairy Sci. 92: 1696-1701.
Roy, J.H.B. (1980) Factors affecting susceptibility of calves to disease. J Dairy Sci. 63: 650–664.
Roy, J.H.B., Palmer, P., Shillam, K.W.G. (1954)The nutritive value of colostrum for the calf; the relationship between the period of time that a calfhouse has been occupied and the incidence of scouring and mortality in young calves. Nutrition. 12: 203-215.
Rusoff, L.L., Cummings, A.H., Stone, E.J., Johnston, J.E. (1958) Effect of high-level administration of chlortetracycline at birth on the health and growth of young dairy calves. J Dairy Sci. 42: 856-862.
Staley, T.E., Bush, L.J. (1985) Receptor mechanisms of the neonatal intestine and their relationship to immunoglobulin absorption and disease. J Dairy Sci. 68: 184–205.