شیوع سرمی آنتی بادیهای ضد بروسلا در جمعیت گوسفند و بز جنوب استان کرمان در سال 1391

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشگاه شهرکرد، شهر کرد- ایران

2 1) مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان- ایران/2) گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- ایران

3 دانش ‏آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- ایران

4 کارشناس، اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان، کرمان- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بروسلوز یکی از مهم‌ترین بیماریهای واگیردار بین انسان و دام می‌باشد، که امروزه تعداد زیادی از جمعیت دامی و عده بی شماری از جمعیت انسانی از عوارض ناشی از آن رنج می‌برند. هدف: بر آورد شیوع آنتی  بادی‌های ضد بروسلا در سطح حیوان و گله در شهرستان‌های منطقه جنوب استان کرمان. روش کار: این مطالعه مقطعی در دامداری‌های 7 شهرستان این منطقه طراحی گردید و 300  گله در این منطقه و از هر گله 10 نمونه گوسفند یا بز به طورتصادفی انتخاب گردیدند. از مجموع3000 نمونه خون اخذ شده 2952 نمونه مورد آزمایش رزبنگال قرارگرفتند و بر روی نمونه‌های مثبت آزمایش‌های رایت و2-ME  انجام گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار آماری Stata  نسخه 1/11 استفاده گردید. نتایج: شیوع سرمی آنتی  بادی‌های ضد بروسلا در حیوانات مورد مطالعه 4/6% و در گله‌های مورد مطالعه 3/25% برآورد گردید. بین وضعیت ابتلا و نوع دام تفاوت معنی‌داری مشخص گردید و شانس ابتلا گوسفندان نسبت به بزها 12/2 برابر بود. نتیجه گیری نهایی: شیوع بروسلوز در این منطقه در سطح حیوان و گله ‌‌قابل توجه است که علاوه بر اهمیت آلودگی این بیماری در این منطقه توصیه می‌شود جهت کنترل و مبارزه با این بیماری با اختصاص بودجه بیشتری به سازمان دامپزشکی کشور بیماری در جمعیت حیوانی کنترل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of ovine and caprine anti-brucella antibodies in south of Kerman province (Iran, 2012)

نویسندگان [English]

  • Jahangir Kaboutari 1
  • Hamid Sharifi 2
  • Afsane Yousefzade 3
  • Khobiyar Mashayekhi 4
  • Motahare Khoshkam 4
  • Narjes Afsharipour 4
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine & Research Institute of Zoonotic Diseases, Shahrekord University, Shahrekord- Iran
2 1. Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman- Iran/2. Department of Food Hygiene and Public Health, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University, Kerman- Iran
3 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University, Kerman- Iran
4 Iran Veterinary Organization, South of Kerman Province Office, Jiroft- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Brucellosis is one of the most important zoonosis that is prevalent among human and animal. Today, a large percentage of animal and human population suffer from its side effects. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to estimate the prevalence of anti-Brucella antibodies in flock- and animal-level in districts of south of Kerman province. METHODS: In this cross-sectional study, 300 herds of 7 districts in the area were selected randomly; 10 samples of sheep and goats in each flock were randomly selected. Out of 3000 samples, 2952 samples were examined using Rose-Bengal test; Wright and 2-ME tests were done on positive samples. Descriptive statistics and logistic regression in Stata 11.2 were used to analyze the data. RESULTS: The seroprevalence of anti-Brucella antibodies in animal- and flock-level was 6.4 and 25.3 percent, respectively. The chance of being infected in sheep was 2.12 times of goats. CONCLUSIONS: The prevalence of Brucella was considerably high in animal- and herd-level in this area. It is necessary to empower Iran Veterinary Organization in financial aspects to control this infection. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti-brucella antibodies
  • Seroprevalence
  • sheep and goats
Ahmed, M.O., Elmeshri, S.E., Abuzweda, A.R., Blauo, M., Abouzeed, Y.M., Ibrahim, A., Salem, H., Alzwam, F., Abid, S., Elfahem, A., Elrais, A. (2010) Seroprevalence of brucellosis in animals and human populations in the western mountains region in Libya, December 2006-January 2008. Euro Surveill. 15: 1-3.
Akbarmehr, J., Ghiyamirad, M. (2011) Serological survey of brucellosis in livestock animals in Sarab city (East Azarbayjan province). Iran Afr J Microbiol Res. 5: 1220-1223.
Al-Majali, A.M. (2005) Seroepidemiology of caprine Brucellosis in Jordan. J Small Rum Res. 58: 13–18.
Al-Majali, A.M. (2005) Seroepidemiology of caprine Brucellosis in Jordan. J Small Rum Res. 58: 13–18.
Bokaie, S., Sharifi, L., Alizadeh, H. (2008) Epidemiological survey of Brucellosis in human and animals in Birjand, east of Iran. J Anim Vet Adv. 7: 460-463.
Jackson, R., Ward D., Kennard, R., Amirbekov, M., Stack J., Amanfu, W., El-Idrissi, A., Otto, H. (2007) Survey of the seroprevalence of brucellosis in ruminants in Tajikistan. Vet Rec. 161: 476-482.
Kabagambe, E.K., Elzer, P.H., Geaghan, J.P., Opuda-Asibo, J.D.T., Scholl, Miller, J.E. (2001) Risk factors for Brucella seropositivity in goat herds in eastern and western Uganda. Prev Vet Med. 52: 91-108.
Lilenbaum, W., De Souza, G.N., Ristow, P., Moreira, M.C., Fráguas, S., Vda.S. (2007) A serological study on Brucella abortus, caprine arthritis-encephalitis virus and Leptospira in dairy goats in Rio de Janeiro, Brazil. Vet J. 173: 408-412.
Mainar-Jaime, R.C., Vázquez-Boland, J.A. (1999) Associations of veterinary services and farmer characteristics with the prevalence of brucellosis and border disease in small ruminants in Spain. Prev Vet Med. 40: 193-205.
Sabbaghian H., Nadim A. (1974) The epidemiology of human brucellosis in Isfahan Iran. J Hyg. 73: 221-8.
Refai, M. (2002) Incidence and control of brucellosis in the near East region. Vet Microbiol. 90: 81-110.
Rezaei-Sadaghiani, R., Zowghi, E., Marhamati-Khamene, B., Mahpeikar, H.A. (1996) Brucella mellitensis infection in sheep-dog in Iran. Arch Inst Razi. 46/67: 1-7.
Sharifi, H., Tabatabaei, S., Rashidi, H., Kazeminia, S., Sabbagh, F., Khajooei, P., Karamouzian, M., Nekouei, O., Adeli Sardouei M., Leontides, L. (2014) A cross-sectional study of the seroprevalence and flock-level factors associated with ovine and caprine Brucellosis in Southeast Iran. IJVR, In Press. 15: 370-374.
Zowghi, E., Ebadi, A. (1985) naturally occurring Brucella mellitensis infection in cattle in Iran. Rev Sci Tech Off Int Epiz. 4: 811-814.
Zowghi, E., Ebadi, A. (1988) Abortion due to Brucella abortus in sheep in Iran. Rev Sci Tech Off Int Epiz. 7: 379-382.