بررسی کالبد شناختی تصاویر سی تی اسکن و توپوگرافی اندامهای غیر تنفسی حفره سلومی در لاکپشت برکهای اروپایی (Emys orbicularis)

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه جراحی و رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بیماری‌های داخلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: خزندگان و خصوصاً لاک‌پشتانی که هم در خشکی و هم در آب زندگی می‌کنند، دارای سازگاری‌های ویژهای هستند. بسیاری از افراد لاک‌پشتان را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می‌کنند. بنابراین اطلاعات کالبدشناسی در مورد لاک‌پشتان باید افزایش یابد و برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد. یکی از انواع آنها لاک‌پشت برک‌های اروپایی (Emys orbicularis)  است که بیشتر دستگاه‌های حیاتی بدن در داخل فضای محفوظ لاک قرار گرفته‌اند و به همین دلیل به طور عادی توسط دامپزشکان قابل معاینه نیستند. روشهای غیر تهاجمی تصویر برداری تشخیصی می‌توانند فراهم کننده اطلاعات دقیق مربوط به این اندام‌ها باشند. هدف: این مطالعه با هدف ارائه اطلاعات کامل توپوگرافی و شیوه قرارگیری اندام‌های غیر تنفسی حفره سلومی در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی با استفاده از روش لایه‌نگاری رایانه‌ای (سی تی اسکن) و روش‌های معمول کالبدشناسی انجام شد. روش کار: ده لاک‌پشت نر و ماده بالغ انتخاب شدند. تمامی اسکن‌ها به وسیله اسکنر دو دتکتوره انجام شد. در بررسی‌های کالبدشناسی سه لاک‌پشت نر و سه لاک‌پشت ماده تشریح و دو نمونه دیگر از هر جنس به صورت عرضی برش داده شدند. نتایج: در  این مطالعات تفاوت‌هایی در شیوه قرارگیری اندام‌ها مانند معده، کیسه صفرا، کبد و قلب با سایر گونه‌ها مشاهده شد. علاوه براین توپوگرافی اندام‌ها در دو حالت، گردن جمع شده و باز توصیف شد. جمع شدن گردن، بر روی شیوه قرارگیری اندام‌هایی مانند مری، معده، کبد و قلب تأثیر گذار بود. نتیجه گیری نهایی: در این مطالعه نمای عمومی ساختارهای غیر تنفسی حفره سلومی لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی به وسیله سی تی اسکن و به صورت ماکروسکوپیک مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت‌های مهمی با سایر گونه‌ها یافت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Computed tomographic anatomy and topography of the non-respiratory organs of coelomic cavity of European pond turtle (Emys orbicularis)

نویسندگان [English]

  • Omid Zehtabvar 1
  • Alireza Vajhi 2
  • Zahra Tootian 1
  • Amir Rostami 3
  • Bahador Shojaei 4
1 Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Basic science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

BACKGROUND: Reptiles, especially turtles that inhabit both on land and water, have made some special adaptations. Many people keep turtles as pets. Therefore, the anatomical knowledge of turtles should be more carefully evaluated and used for therapeutic purposes. One of these turtles is European pond turtle (Emys orbicularis). Most of vital systems are enclosed by the carapace and the plastron so it cannot be examined customarily by clinicians. The noninvasive diagnostic imaging techniques provide detailed information concerning these organs. OBJECTIVES: This study was conducted to give complete topographic information and knowledge about the position of the non respiratory organs of the coelomic cavity in the European pond turtle using Computed Tomography (CT) and usual anatomic methods. METHODS: 10 adult turtles (5 female, 5 male) were selected. All scans were obtained on a two detector scanner. In anatomical study three female and three male turtles were dissected. Two other female and male turtles were sectioned transversely. RESULTS: The results showed some differences in the position of the organs including stomach, gall bladder, liver and heart with those of other species. Moreover, the topography of the organs is described in retracted and protruded neck in this article. Retraction of the neck had an influence on the position of the organs such as oesophagus, stomach, liver and heart. CONCLUSIONS: The general morphological features of the non respiratory organs of the coelonic cavity of European pond turtle were examined by CT images and macroscopically in this study. Significant differences were found compared with other species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • coelomic cavity
  • CT
  • Emys orbicularis
  • non respiratory organs
Anderson, S.C. (1972) Synopsis of the turtles, crocodiles and amphibaenians of Iran. Proceeding of the California Academy of Sciences. 4, 41: 501-528.
Barboza, P.S. (1995) Digesta passage and functional anatomy of the digestive tract in the desert tortoise (Xerobates agassizii). J Comp Physiol B. 165: 193-202.
Carpenter, J.W. (2012) Exotic Animal Formulary. (4th ed.) Saunders. Philadelphia, USA.
Di Bello, A., Valastro, C., Staffieri, F., Crovace, A. (2006) Contrast radiography of the gastrointestinal tract in sea turtles. Vet Radiol Ultrasound. 47: 351-4.
Hailey, A. (1997) Digestive efficiency and gut morphology of omnivorous and herbivorous African tortoises. Can J Zool. 75: 787-794.
Krautwald Junghanns, M.E., Pees, M., Reese, S. (2011) Diagnostic Imaging of Exotic Pets,  (2nd ed.) Schlütersche. Hannover, Germany.
Long, C.T., Page, R.B., Howard, A.M., McKeon, G.P., Felt, S.A. (2010) Comparison of Gastrografin to barium sulfate as a gastrointestinal contrast agent in red-eared slider turtles (Trachemys scripta elegans). Vet Radiol Ultrasound. 51: 42-7.
McArthur, S., Wilkinson, R., Meyer, J. (2004) Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles,  (1st ed.) Blackwell. Oxford, UK.
Meyer, J. (1998) Gastrografin as a gastrointestinal contrast agent in the Greek tortoise (Testudo hermanni). J Zoo Wildl Med. 29: 183-189.
Mitchell, M.A. (2009) Manual of Exotic Pet Practice,  (1st ed.) Saunders. Philadelphia, USA.
Murray, M.J. (1996) Reptile Medicine and Surgery, (1st ed.) Saunders. Philadelphia, USA.
Murray, M.J. (2006) Reptile Medicine and Surgery.  (2nd ed.) Saunders. Philadelphia, USA.
O’Malley, B. (2005) Clinical Anatomy and Physiology of Exotic Species,  (1st ed.) Saunders. Philadelphia, USA.
Santos, A.L.Q., Ferreira, C.G., Pinto, J.G.S., Lima, C.A.P., Vieira, L.G., Brito, F.M.M. (2010) Radiographic anatomy aspects and gastrointestinal transit time in Podocnemis unifilis troschel, 1848 (Testudines, Podocnemididae). Acta Sci Biol Sci. 32: 431-435.
Schilger, B.J., Gabrisch, K. (1991) Atlas of Diagnostic Radiology of Exotic Pets, (1st ed.) Wolfe Publishing Ltd. London, UK.
Schwarz, T., Saunders, J. (2011) Veterinary computed tomography, (1st ed.) Wiley-Blackwell. Oxford, UK.
Valente, A.L., Cuenca, R., Zamora, M., Parga, M.L., Lavin, S., Alegre, F., Marco, I. (2007) Computed tomography of the vertebral column and coelomic structures in the normal loggerhead sea turtle (Caretta caretta). Vet J. 174: 362–370.
Valente, A.L., Marco, I., Parga, M.L., Lavin, S., Alegre, F., Cuenca, R. (2008) Ingesta passage and gastric emptying times in loggerhead sea turtles (Caretta caretta). Res Vet Sci. 84: 132-9.
Zehtabvar, O., Tootian, Z., Vajhi, A.R., Shojaei, B., Rostami, A., Davudypoor, S., Sadeghinezhad, J., Ghaffari, H., Memarian, I. (2014) Computed tomographic anatomy and topography of the lower respiratory system of the european pond turtle (Emys orbicularis). Iran J Vet Surg. 9: 9-16.