بررسی آناتومی تاندونها و لیگامانهای ناحیه کف دستی متاکارپ الاغ آناتولی و مقایسه آن با اسب

نویسندگان

گروه علوم پایه، بخش علوم تشریح دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مهمترین تاندون‌ها و لیگامان‌های عبوری از ناحیه کف دستی متاکارپ تک سمی‌ها به ترتیب تاندون خم کننده سطحی انگشت، تاندون خم کننده عمقی انگشت و لیگامان معلقه می‌باشد که همگی در مکانیسم ایستایی ایفای نقش می‌کنند. هدف: به دست آوردن اطلاعات دقیق آناتومیکی ناحیه کف دستی متاکارپ الاغ آناتولی و مقایسه آن با اطلاعات موجود در اسب، هدف انجام این مطالعه می‌باشد. روش‌کار: در این مطالعه، 14 رأس الاغ آناتولی بدون هرگونه سابقه لنگش انتخاب و پس از کشتار به روش انسانی، تاندون‌ها و لیگامان‌های اندام حرکتی قدامی آنها در ناحیه کف دستی متاکارپ، در هر دو دست چپ و راست مورد مطالعه آناتومیکی قرار گرفت. از طرفی دست 4 رأس اسب نیز انتخاب و تاندون‌ها و لیگامان‌های آن با ساختار‌های مذکور در دست الاغ آناتولی مقایسه شد. نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که تاندون‌های خم کننده سطحی و عمقی انگشتان و نیز لیگامان معلقه، در هر دو گونه مشابه بوده اما تاندون عضله خم کننده سطحی الاغ آناتولی، در ناحیه کف دستی متاکارپ دارای لیگامانی اضافی بود که از فاسیای عمقی کانال مچی، در ناحیه کف دستی آغاز و به تاندون عضله خم کننده سطحی انگشت متصل می‌گشت. نتیجه گیری نهایی: دومین لیگامان اضافی تاندون عضله خم کننده سطحی در اسب‌های این مطالعه و سایر منابع مربوط به اسب دیده و گزارش نشده است. نتایج حاصل از این مطالعه در تشخیص و درمان لنگش‌های احتمالی این نژاد الاغ، برای رادیولوژیست‌ها و جراحان، حائز اهمیت و ارزش کاربردی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomic assessment of tendons and ligaments of palmar surface of metacarpus in Anatoly donkey and its comparison with horse

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naser Nazem
  • Sayed Mohsen Sajjadian
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: SDFT, DDFT and suspensory ligament are the most important tendons and ligament of the palmar aspect of the metacarpus that contribute to stability mechanism. OBJECTIVES: The purpose of this study was to describe the tendons and ligaments of the palmar surface of metacarpus in Anatoly donkey and compare them with those in horse. METHODS: 14 healthy Anatoly donkeys without lameness were selected to detect the tendons, ligaments and their accessories on the palmar surface of metacarpus in both left and right forelimbs after euthanasia. 4 horses were also selected and their tendons and ligaments in palmar surface of metacarpus were compared with those in Anatoly donkeys.  RESULTS: DDFT and suspensory ligament in this region were similar in Anatoly donkeys and horses but SDFT in Anatoly donkeys had an accessory ligament in the palmar surface of the metacarpus that was originated from the deep fascia of carp after the carpal joint and was joined to the SDFT. CONCLUSIONS: This second accessory ligament of SDFT has not been observed in the studied horses and has never been reported in the related references. The results of this study can be used in to diagnose and treat lameness in Anatoly donkeys by radiologists and surgeons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatoly donkey
  • Horse
  • SDFT
  • second accessory ligament of SDFT
Baxter, G.M. (2011) Adams and Stashak’s Lameness in Horses. ‌‌(6th ed.) Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA.
Bischofberger, A.S., Konar, M., Ohlerth, S. (2006) Magnetic resonance imaging, ultrasonography and histology of the origin of the suspensory ligament: a comparative study of the normal anatomy of Warmblood horses. Equine Vet J. 38: 508-516.
Brokken, M.T., Schneider, R.K., Sampson, S.N., Tucker, R.L., Gavin, P.R., Ho, C.P. (2007) Magnetic resonance imaging features of proximal metacarpal and metatarsal injuries in the horse. Vet Radiol Ultrasound. 48: 507-517.
Budras, Klaus-Dieter, Sack, W.O., Rock, S. (2009) Anatomy of the Horse. (5th ed.) Schlutersche. Frankfurt, Germany.
De Lahunta, A., Habel, R.E. (1986) Applied Veterinary Anatomy. (3rd ed.) Philadelphia, W.B Saunders Company, USA.
Dyce, K.M., Sack, W.D., Wensing, C.J.G. (1996) Text Book of Veterinary Anatomy. (2nd ed.) Philadelphia, W.B. Saunders Company, USA.
Dyson, S., Murray, R., Schramme, M. (2003) Magnetic resonance imaging of the equine foot: 15 horses. Equine Vet J. 35: 18–26.
Kasashima, Y., Kuwano, A., Katayama, Y. (2002) Magnetic Resonance Imaging application to live horse for diagnosis of tendinitis. J Vet Med Sci. 64: 577-582.
Konig, H.E., Liebich, H.G. (2009) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Color Atlas, Schattauer, Germany.
Nagy Annamaria, Dyson Sue. (2009) Magnetic resonance anatomy of the proximal metacarpal region of the horse described from images acquired from low and high field magnets. Vet Radiol Ultrasound. 50: 595–605.
Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1973) The Anatomy of the Domestic Animals. (2nd ed.)Berlin – Humburg, Germany.
Pasquini, C., Spurgeon, T.L. (2003) An Anatomy of Domestic Animals: A Systemic and Regional Approach. (10th ed.) Bowker, USA.
Rachel, C.M., Bridget, L.R., Schramme, M.C. (2004) Quantitative evaluation of equine deep digital flexor tendon morphology using magnetic resonance imaging. Vet Radiol Ultrasound. 45: 103-111.
Reis, A.G.S., Baccarin, R.Y.A. (2010) The cross-sectional area of the superficial digital flexor tendon of trained and untrained Thoroughbred racehorses. Ciência Rural, Santa Maria. 40: 1786-1790.
Sampson, S.N., Tucker, R.L. (2007) Magnetic resonance imaging of the proximal metacarpal and metatarsal regions. Clin Tech Equine Pract. 6: 78-85.