بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار در سال 91-92

نویسندگان

1 دانش آموخته انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران- ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: آلودگی به سارکوسیستیس یکی از شایع ترین عفونت‌های تک یاخته ای مشترک بین انسان و دام می‌باشد که توسط گونه‌های مختلف سارکوسیستیس ایجاد می‌شود. هدف: با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستیس در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه 138 لاشه گاو و 138 لاشه گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه‌هایی از مری، دیافراگم، قلب، زبان، عضله جوشی و بین دنده ای آنها تهیه و به منظور یافتن کیست‌های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، لاشه و نمونه‌های تهیه شده به دو روش مشاهده مستقیم (ماکروسکوپی) و گسترش فشاری(Dab smear)  مورد بررسی قرار گرفتند. اساس تشخیص کیست‌های میکروسکوپی، تهیه گسترش فشاری از نمونه‌ها و سپس رنگ آمیزی آنها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت‌های انگل بوده است. نتایج: با بررسی لاشه و نمونه‌ها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی مشاهده نگردید. در روش گسترش فشاری 48/93% از گاوها و 95/86 % از گوسفندان مورد بررسی ، از نظر وجود کیست‌های میکروسکوپی مثبت تشخیص داده شدند. همچنین اختلاف آماری معنی‌داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف، مشاهده گردید (0.05<p). نتایج: برطبق نتایج حاصل قلب و مری، بیشترین و زبان، کمترین میزان آلودگی را دارا بودند. در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد. در گاو آلودگی با سن اختلاف معنی‌داری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود. نتیجه‌گیری‌نهایی:  با توجه به آلودگی بالای گوشت‌های مورد بررسی به تک یاخته سارکوسیستیس و با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل، توصیه می‌شود از مصرف گوشت‌های گاو و گوسفند بصورت نیم پز و کبابی اجتناب گردد و همچنین اقدامات پیشگیرانه در کشتارگاه از قبیل: بررسی‌های دقیق تر لاشه‌ها و حذف موضعی یا کلی لاشه‌ها در کشتارگاه ، انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic and microscopic survey of sarcocystosis in ruminants Shahriar slaughterhouse, during 2012-2013

نویسندگان [English]

  • Zohreh Alibeigi 1
  • Sadegh Rahbari 2
  • Nasser Hoghooghirad 2
  • Soheyla Naisi 1
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Sciences and Research Branch of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Sciences and Research Branch of Tehran,Tehran-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic protozoon diseases caused by different Sarcocystis spp. Objectives: Due to the importance of this infection in public health, the infection rate of macroscopic and microscopic cysts in sheep and cattle of abattoir of Shahriar, was investigated. Methods: 138 slaughtered sheep and cattle were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue, masseter and intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were examined by two methods: direct observation for macroscopic cysts and finding microscopics cysts by smear dab, Giemsa staining and microscopic investigation for bradyzoites of parasite. Results: In slaughtered samples, there was no macroscopic cyst but microscopic cysts were positive in 93.48% of cattle and 86.95% of sheep by impression smear method. The results showed the significant difference between different muscles and microscopic cysts (p<0.05) .Heart and esophagus were the most infected and tongue was the least infected part. Infections in males were more than females in both sheep and cattle. There was no significant different in various ages of cattle, however, infection in sheep less than one year old, were higher than the other ages. ConclusionS: Due to the heavy Sarcocystis infection in meat of cattle and sheep and the importance of this parasite in public health, it is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and conduct preventive measures such as closer inspection of carcasses and local or total removal of slaughtered in abattoir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow
  • impression smear
  • Sarcocystis
  • sheep
Afshar, A., Naghshineh, R., Neshat, H. (1974) Incidence of Sarcosporidiosis in sheep in Iran. Tropical Animal Health. 6: 192.
Arshad, M., Dalimiasl, A., Ghafarifard, F. (2007) A comparative study of Sarcocystis diagnosis carcasses of slaughtered sheep in Tabriz abattoir. J Anim Fisheries Res Dev. 75: 69-72.
Dalimi, A., Arshad, M. (2008) Assessment of Sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods. Pajouhesh and Sazandegi (In Persian). 21: 38-42.
Derakhshande, K., Gharaghozlo, M. (2001) Ample review of Sarcocystis cysts in cows slaughtered in slaughterhouse, Hamadan, the two digestion methods and pathology. journal of veterinary medicine, Tehran university. 56: 73-79.
Fayer, R. (2004) Sarcocystis spp In human infections. Clin Microb Rev. 17: 894-902.
Frenkel, J.K., Smith, D.D. (2003) Determination of the genera of cyst-forming coccidian. Parasitol Res. 91: 384-9.
Mirzaei Dehaghi, M., Fallahi, M., Sami, M., Radfar, M.H. (2012) Survey of sarcocysyis infection in slaughtered sheep in abattoir Kerman, Kerman, Iran. Comp Clin Pathol. 21: 1991-2012.
Razmi, Gh., Rahbari, S. (2000) Review of Sarcocystis of domestic ruminants in Tehran and Golestan provinces. magazine of martyr chamran university, Faculty of Veterinary Medicine. 4: 39-49.
Shekarforosh, Sh., Ahmadi, B. (2004) Sarcocystis infection in slaughtered cattle in Isfahan and health care. J Res Develop. 64: 102-104.
Shekarforosh, Sh., Alikhani, R. (2003) Sarcocyst infection rate in sheep of slaughter, J Res Dev.  16: 68-72.
Shekarforosh, Sh., Razavi, M., Ahmadi, H., Sarihi, K. (2004) Ample review of Sarcocystis in cattle slaughter Shiraz. J Vet Res (University of Tehran). 59: 33-37.
Najafian, H., Mohebali, M., Keshavarz, H. (2008) Prevalence of Sarcocystis infection in cattle slaughtered in 2005 the city of shahriyar to macroscopic and microscopic methods and the importance of human health. J Res Dev Anim Fisger. Pajouhesh va sazandgi. 78: 15-19 (In Persian).