اثر عصاره آویشن شیرازی (Boiss Zataria multiflora) و پونه (Mentha pulegium L) بر تغییرات فاگوسیتوز، لیزوزیم، انفجار تنفسی و گلبولهای خون در ماهی قزلآلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار- ایران

2 دانشکده زیست شناسی ، دانشگاه پیام نور اصفهان

3 واحد بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز- ایران

چکیده

زمینه مطالعه:  بهبود کارایی سیستم ایمنی ماهی یکی از روش‌های پیشگیری از بیماریها و تحریک رشد می‌باشد. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر تجویز خوراکی عصاره آویشن شیرازی (BoissZataria multiflora) و پونه (.Mentha pulegium L) بر تغییرات لیزوزیم، فاگوسیتوز، انفجار تنفسی و گلبول‌های سفید و قرمز خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی  g‌‌‌10‌±‌100 بود. روش کار: 210 قطعه ماهی در قالب یک طرح تصادفی شامل 7 تیمار و 3 تکرار برای هر تیمار به‌مدت 14 روز متوالی مورد تغذیه قرار گرفتند. تیمارها شامل یک جیره پایه آزمایش (گروه شاهد) و سطوح mg/kg‌20،50 و 100 برای عصاره‌های آویشن شیرازی و پونه بود. شمارش گلبول‌های سفید /قرمز خون ( به روش لام نئوبار)، فعالیت لیزوزیم سرم (یه روش کدورت سنجی)، فعالیت فاگوسیتوز (به روش فاگوسیتوز سلول مخمر) و انفجار تنفسی ( به روش احیاء نیتروبلو تترازولبوم) بافت رأس کلیه ماهی‌ها پس از پایان روز 14 مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داد که  بیشترین میزان فعالیت فاگوسیتوزی و انفجار تنفسی در گروه تغذیه شده با غلظت mg/kg‌50 عصاره آویشن شیرازی مشاهده شد و نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشته است (05/0>p). بیشترین تعداد گلبول سفید و  میزان فعالیت لیزوزیم در گروه تغذیه شده با غلظت mg/kg‌100 آویشن شیرازی مشاهده شد (05/0>p). ولی گلبول‌های قزمز در بین گروه شاهد و گروه‌های تیمار تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (05/0<p). همچنین بیشترین میزان فعالیت فاگوسیتوزی در گروه تغذیه شده با غلظت mg/kg‌100 عصاره پونه مشاهده شد (05/0>p). ولی میزان فعالیت لیزوزیم، تعداد گلبول‌های قرمز و سفید خون و میزان انفجار تنفسی در بین گروه شاهد و گروه‌های تیمار تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (005/0<p). نتیجه‌گیری‌نهایی: بر‌اساس نتایج حاضر، غلظت mg/ kg‌50 و100 عصاره آویشن شیرازی و غلظت mg/kg‌100 عصاره  پونه تأثیر مثبتی بر تحریک سیستم ایمنی ذاتی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان دارد. اما اثر عصاره آویشن شیرازی) با غلظت mg/kg‌100 بهتر ازعصاره پونه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Zataria multiflora Boiss and Mentha pulegium Lextracts on Phagocytosis, Lysozyme, Respiratory Burst and Blood Cells of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum)

نویسندگان [English]

  • Pariya Akbary 1
  • Mahboube Ghareghani poor 2
  • Mohammad Saeed Fereidouni 3
1 Chabahar Maritime University, Deparment of Marine Sciences, Fisheries Groups, Chabahar- Iran
2 Department of Biology, Payam Noor University of Isfahan, Isfahan- Iran
3 Aquatic Animal Health Unit, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Enhancement of the immune system seems to be the most promising method of preventing fish diseases and increasing growth rate. Objectives: The purpose of the present study was to investigate the influence of dietary administration of Zataria multiflora Boiss and Menthapulegium L extracts on phagocytosis, lysozyme, respiratory burst and total white and red blood cells (WBC/RBC) of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Methods: Two hundred and ten fish (100±10 g) were used in a completely randomized design with 7 treatment and 3 replicates in a 2 weeks period (from 0 to 14 d). The basal diet supplemented with 0 (control), 20, 50 and 100 mg/kg food Z. multiflora and M.pulegium extracts. At the end of the experiment (after 14 days), samples from kidney and blood of the fish were collected in order to determine WBC/RBC (by neubauer chamber), serum lysozyme activity (by turbid metric assay, phagocytosic (by number of yeast cells phagocytosed method) and respiratory burst activities (by reduction of nitroblue tetrazolium method) of head kidney tissue. Results: The results indicated that the highest ratio of phagocytosis and respiratory burst activity was observed in 50 mg/kg extract concentration of Z. multiflora (p<0.05). The highest WBC lysozyme activities were seen   in 100 mg/ kg extract concentration of Z. multiflora. No significant difference was shown between RBC in treatment groups and control group (p>0.05). The highest ratio of phagocytosis activity was observed in 100 mg/kg extract concentration of M. pulegium (p<0.05). No significant difference was observed between WBC /RBC, lysozyme, respiratory burst means in treatment groups and control group (p>0.05). Conclusions: It can be concluded that 50 and 100 mg/ kg of the methanol Z. multiflora and 100 mg/ kg M. pulegium have positive effects on stimulating of innate immune system in O.mykiss, but the influence of Z. multiflora extract with100 mg/ kg  concentration is  better than  M. pulegium extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • immunity system
  • Mentha pulegium
  • Oncorhynchus mykiss
  • phagocytosis activity
  • Zataria multiflora
Ahmadi, K., Vosoghi, A.A., Mirvaghefi, A.R., Attai Mehr, B., Banaei, M. (2010) Effect of dietary extract of Silybum mariamum as medicinal herb on some non specific factors in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Mar Biol J Islamic Azad University, Ahvaz Branch. 2: 19-26.
Alishahi, M., Soltani, M., Mesbah, M., Zargar, A. (2012) Immunostimulatory and growth stimulation effects of Ergosan, levamisole and herbal extracts in Cyprinus carpio. J Vet Res. (University of Tehran). 2: 135-142.
Ardo, L., Yin, G., Xu, P.,Varadi, L., Szigeti, G., Jeney, Z., Jeney, G. (2008) Chines herbs (Astragalus membranaceus and Lonicera japonica) and boron enhance the non- specific immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and resistance against Aeromonas hydrophila. Aquaculture. 275: 26-33.
Bagni, M., Romano, N., Finoia, M.G., Abelli, L., Scapigliati, G., Tiscar, P.G., Sarti, M., Marino, G.  (2005) Short- and long term effects of a dietary yeast b- glucan (Macrogard) and alginic acid (Ergosan) preparation on immune response in sea bass Dicentrarhus labrax. Fish Shellfish Immunol. 18: 311-325.
Basti, A.A., Misaghi, A., Khaschabi, D. (2005) Growth response and modeling of the effects of Zataria multiflora Boiss. Essential oil, PH and temperature on Salmonella typhimurium and Staphylococcus aureus. LWT- Food Sci Technol. 40: 973-981.
Blaxhall, P.C., Daisley, K.W. (1973) Routine haematological methods for use with fish blood. J Fish Biol. 5: 771-781.
Chen, X., Wu, Z., Yin, J. (2003) Effects of four species of herbs on immune function of Carassius auratus gibelio. J Fish Sci China. 10: 36-40.
Choi, S.H., Park, K.H., Yoon, T.J., Kim, J.B., Jang, Y.S., Choe, C.H. (2008) Dietary Koren mistletoe enhances cellular non- specific immune responses and survival of Japanese eel (Anguilla japonica). Fish Shellfish Immunol. 24: 67-73.
Demers, N.E., Boyne, C.J. (1996) Plasma proteins of rainbow trout immediate response to acute stress in models for environment toxicology biomarkers immunostimulants. J Fish Dis. 20: 721-732.
Dügenci, S.K., Arda, N., Candan, A. (2003) Some medicinal plants as immunostimulant for fish. J Ethnopharmacol. 88: 99-106.
Harikrishnan, R., Nisha, M.R., Balasundaram, C. (2003) Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture. 221: 41-50.
Jian, J., Wu, Z. (2004) Influences of traditional Chinese medicine on nonspecific immunity of Jian carp (Cyprinus carpio var. Jian). Fish Shellfish Immunol. 16: 185-191.
Kim, D.H., Austin, B. (2006) Innate immune responses in rainbowtrout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) induced by probiotics. Fish Shellfish Immunol. 21: 513-524.
Mozaffarian, V. (1996) Encyclopedia of Iranian plants. Farhang moaser publication, Tehran, Iran, (in Persian).
Rao, Y.V., Das, B.K., Pradhan, J., Chakrabrti, R. (2006) Effect of Achyronthes aspera on the immunity and survival of Labeo rohita infected with Aeromonas hydrophila. Fish Shellfish Immunol. 20: 263-273. 
Ravelo C., Magariños B., Herrero M.C., Costa L., Toranzo A.E., Romald J.L. (2006) Use of adjuvanted vaccines to lengthen the protection agaist Lactococcusis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 251: 153-158.
Sahoo, P.K., Kumarij, J., Mishra, K. (2005) Non- specific immune responses in juveniles of Indian major corporative. J Appl Ichtyol. 21: 151-155,
Sahu, S., Das, B.K., Pradhan, J., Mohaptra, B.G., Mishra, B.K., Sarangi, N.N. (2007) Effect of Magnifera indica kernel as a foodadditive on immunity and resistance of Aeromonas hydrophila in Lebeo rohita fingerlings. Fish Shellfish Immunol. 23: 109-118.
Secombes C.J., Chung, S. (1988) Analysis of events occurring within teleost macrophages during the respiratory burst. Comp Biochem Physiol. 89: 539-544.
Sharififar, F., Moshafi, M.H., Mansouri, S.H., Khodashenas, M., Khoshnoodi, M. (2007) In vitro evaluation of antibacterial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract of endemic Zataria multiflora Boiss. Food Control. 18: 800-805   
Shokri, H., Asadi, F., Bahonar, A.R., Khosravi, A.R. (2006) The role of Zataria multiflora essential (Iranian herb) on innate immunity of animal model. Iranian J Immunol. 3: 164-168.
Soltani, M., Sheikhzadeh, N., Ebrahimzadeh-Mousavi, H.A., Zargar, A. (2010) Effect of Zataria multiflora essential oil on innate immune responses of common carp (Cyprinus carpio). J Fish Aquat Sci. 5: 191-199.
Tort, L., Rotllant,J., Liarte, C., Acerete, L., Hernandeza, A., Ceulemans, S., Coutteau, P., Padros, F. (2004) Effects of temperature decrease on feeding rates, immune indicators and histopathological changes of gilthead sea bream Sparus auratus fed with an experimental diet. Aquaculture. 229: 55-65.
Usavi, H.A., Zargar, A. (2010) Effect of Zataria multiflora essential oil on innate immune responses of common carp (Cyprinus carpio). J Fish Aquat Sci. 5: 191-199.
Vigo, A., Cepeda, A., Gualilla, O., Perez- Fernandez, R. (2004) In vitro anti- inflammatory effect of Eucalyptus globulus and Thymus vulgaris. Nitric oxid inhibition in 1774 A. 1 murine macrophage. J Pharm Pharmacol. 56: 257-263.
Zargary, A. (1993) Medicinal Plants of Iran. (4th ed.). Tehran University publications. Tehran, Iran.