ااثرات ترکیبی مخمر ساکارومایسس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی (Huso huso)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان- ایران

2 گروه قارچ شناسی، مرکز تحقیقات قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: امروزه پروبیوتیک‎ها به عنوان مکمل‎های غذایی میکروبی جایگزینی مناسب برای آنتی‎بیوتیک‎ها تعریف می‎شوند که می‎توانند شاخص‎های سلامتی میزبان را تحت تأثیر قرار دهند. هدف: این تحقیق اثرات ترکیبی مخمر ساکارومایسس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر را بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان جوان مورد بررسی قرار داد. روش کار: این مطالعه در قالب یک طرح کاملاًً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار بر روی بچه فیل ماهیان پرورشی با میانگین وزنی (± خطای استاندارد) g‌81/2±8/31 انجام شد. بچه ماهیان به صورت تصادفی در 12 حوضچه فایبرگلاس با تراکم 30 قطعه ماهی در هر تانک توزیع گشته و با جیره‎های غذایی حاوی (Cells/g) 106×2 در تیمار اول، (Cells/g) 106×4 در تیمار دوم، (Cells/g) 106×6 در تیمار سوم و جیره پایه بدون پروبیوتیک در گروه شاهد به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج: جیره‎ غذایی مکمل سازی شده با غلظت (Cells/g) 106×6 در تیمار سوم، بطور معنی‎داری پارامترهای بیوشیمایی سرم خون را بهبود داد (05/0>p)، با این حال پارامترهای هماتولوژی در تیمارهای تحت تأثیر جیره‎های مکمل سازی شده با پروبیوتیک تفاوت معنی‎داری را با گروه شاهد نشان ندادند (05/0<p). بررسی نتایج بدست آمده از فاکتورهای رشد نیز حاکی از بهبود این شاخص‎ها در تیمارهای آزمایشی تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با گروه شاهد بود. نتیجه‌گیری‌نهایی: یافته‎های این پژوهش نشان داد که بکارگیری ترکیبی ساکارومایسس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر در سطوح مورد مطالعه می‎‎تواند موجب بهبود عملکرد برخی از پارامترهای بیوشیمیایی نظیر فاکتورهای متابولیتی، ایمنی، آنزیم‎ها و الکترولیت‎های سرم خون فیل ماهیان جوان شود. براساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می‎شود که غلظت بکار رفته در تیمار سوم به عنوان یک محرک ایمنی برای فیل ماهیان جوان پرورشی بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The combined effects of the yeast Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus niger on the haematological and biochemical parameters of cultured juvenile beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hasanpour Fattahi 1
  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Alireza Khosravi 2
1 Department of Fishery, Gonbad University, Golestan- Iran
2 Mycology Research Center, Faculty of Veterinary, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Probiotics, in form of microbial supplements, are known to be a suitable alternative for antibiotics and can affect the health indicators of host. Objectives: The present study was conducted to assess the combined effects of dietary autochthonous Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus niger on haematological and serumbiochemicalparameters of beluga sturgeon (Huso huso) juveniles. Methods: This study was based on a completely randomized design with 4 treatments and 3 replicates on beluga juveniles with average weight of (mean ±SE) 31.8±2.81g. Beluga Juveniles were divided randomly into 12 fiber glassy tanks with density of 30 fish per tank and were fed with diet contain dietary probiotic with density of 2×106 (Cells/g) for the first treatment, 4×106 (Cells/g) for the second treatment, 6×106 (Cells/g) for the third treatment and basal diet without probiotic for the control group for 8 weeks. Results: Diet supplementing with concentration of 6×106 (Cells/g), significantly improved serum biochemical parameters (p<0.05), however hematological parameters were affected by supplemented diet with probiotics that showed no significant difference in comparison with the control group (p>0.05). Also results indicate that growth factors were improved in experimental treatments in comparison with the control group. Conclusions: The results showed that the use of combination of these species with studied concentrations can improve the performance of some biochemical parameters such metabolites factors, immune, enzymes and serum electrolytes of belugajuveniles. It is recommended that the concentration of A. niger and S. cerevisiae, used for third treatment be used as an immune stimulator for beluga juveniles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus niger
  • Blood serum
  • haematology
  • Huso huso
  • Saccharomyces cerevisiae
Budras, K.D.,  McCarthy, L.,      Abdel-Tawwab, M., Abdel-Rahman, A.M., Ismael, N.E.M. (2008) Evaluation of commercial live bakers yeast, Saccharomyces cerevisiae as a growth and immunity promoter for Fry Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) challenged in situ with Aeromonas hydrophila. Aquaculture. 280: 185-189.
Abdollahi, M., Imanpoor, M.R. (2011) Blood Serum biochemical parameters of Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870), Iran J Biol. 24: 915-924.
Akrami, R., ghelichi, A., Ahmadifar, E. (2011) Effect of dietary prebiotic inulin on hematological and biochemical parameters of cultured juvenile beluga (Huso huso). J Vet Res. 66: 131-136.
Al-Kassie, G.A.M., Al-jumaa, Y.M F., Jameel, Y.J. (2008) Effect of probiotic (Aspergillus niger) and prebiotic (Taraxacum officinale) on blood picture and biochemical properties of broiler chickes. Int J Poult Sci. 7: 1182-1184.
Andrews, S.R., Sahu, N.P., Pal, A.K., Kumar, S. (2009) Haematological modulation and growth of Labeo rohita fingerlings: effect of dietary mannan oligosaccharide, yeast extract, protein hydrolysate and chlorella. Aquacult Res. 41: 61-69.
Andrews, S.R., Sahu, N.P., Pal, A.K., Mukherjee, S.C., Kumar, S. (2010) Yeast extract, brewer’s yeast and spirulina in diets for Labeo rohita fingerlings affect haematoimmunological responses and survival following Aeromonas hydrophila challenge. Res Vet Sci. 91: 103-109.
Ataei mehr, B., Habibi, K., Safaeiyan, SH., Mirzay, N. (2011) Effect of garlic extract (Allium sativum) on serum cortisol and blood glucose orally rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iran J Vet Med. 7: 29-33.
Ballarin, L., Dall’oro, M., Bertotto, D., Libertini, A., Francescon, A., Barbaro, A. (2004) Haematological parameters in Umbrina cirrosa (Teleostei, Sciaenidae): a comparison between diploid and triploid specimens. Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 138: 45-51.
Banaee, M., Mirvaghefi, A.R., Mojazi Amiri, B., Rafiee, Gh.R. (2008) Biochemical characteristics of blood and histopathological study of experimental diazinon poisoning in common carp (Cyprinus carpio). J Fish Iran J Nat Resour. 65: 119-133.
Bhattacharya, H., Xiao, Q., Lun, L. (2008) Toxicity studies of nonylphenol on rosy barb (Puntius conchonious): A biochemical and histopathological evaluation. Tissue Cell. 40: 243-249.
Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R., Jurinitz, D.F., Wassermann, G.F. (2004) Hematologic and serum biochemical values for jundia´ (Rhamdia quelen). Fish Physiol Biochem. 30: 21-25.
Brunt, J., Newaj-Fyzul, A., Austin, B. (2007) The development of probiotics for the control of multiple bacterial diseases of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Fish Dis. 30: 573-579.
Carmona, R., Domezain, A., Garcia-Gallego, M., Antonio Hernando, J., Rodriguez, F., Ruiz-Rejon M. (2009) Biology, Conservation and Sustainable Development of Sturgeons. Fish and Fisheries Series. Vol 29. Springer Publication, New York, USA.
Chang, C.I.W., Liu, W.Y. (2002) Anevaluation of two bacterial strains, Enterococcus faecium SF68 and Bacillus toyoi, for reducing edwardsiellosis incultured European eel, Anguilla anguilla L. J Fish Dis. 25: 311-315.
Choudhury, D., Pal, A.K., Sahu, N.P., Kumar, S., Dass, S.S., Mukherjee, S.C. (2005) Dietary yeast RNA supplementaion reduces mortality by Aeromonas hydrophila in rohu (Labeo rohita L.) juveniles. Fish Shellfish Immun. 19: 281-91.
Cnaani, A., Tinman, S., Avidar, Y., Ron, M., Hulata, G. (2004) Comparative study of biochemical parameters in response to stress in Oreochomis aureus, O. mossambicus and two strains of O. niloticus. Aquac Res. 35: 1434-1440.
Diab, A.S., El-Nagar, G.O., Abd-El-Hady, Y.M. (2002) Evaluation of Nigella sativa L (black seeds; baraka), Allium sativum (garlic). and Biogen as feed additives on growth performance and immunostimulants of O. niloticus fingerlings. Suez Canal Vet Med J. 13: 745-75.
Doumas, B.T., Bayse, D.D., Carter, R.J., Peters, T.J.R., Schaffer, R.A. (1981) Candidate reference method for determination of total protein in serum. I. Development and Validation. Clin Chem. 10: 42-50.
Fuller, R. (1989) Probiotics in man and animal. J Appl Bacteriol. 66: 365-378.
Hoseinifar, H., Mirvaghefi, A., Merrifield. D.L. (2011) The effects of dietary inactive brewers yeast Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus on the growth, physiological responses and gut microbiota of juvenile beluga (Huso huso). Aquaculture. 318: 90-94.
Jalali Hajiabadi, S.M.A., Sadeghi, A.A., Mahbobiye Sofiyani, N., Chamani, M., Riyazi, Gh. (2009) Effect of L-carnitine supplementation on growth and blood parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Sci Technol Agric Nat Resour. 47: 105-115.
Kazemi, R., Bahmani, M., Hallajian, A., Pourkazemi, M., Dezhandian, S. (2006) Investigation of blood serum osmo- and ion-regulation of mature and reared juvenile Acipenser persicus. J Appl Ichthyol. 22: 188-192.
Khoshbavar-Rostami, H.A., Soltani, M., Hassan, H.M.D. (2007) Immune responses of great sturgeon Huso huso to Aeromonas hydrophila bacterin. J Fish Biol. 70: 1931-1938.
Khosravi, A. (2003) Medical Mycology, Publication of Jihad Organization, University of Tehran (2th ed.) Tehran, Iran.
Labor, T. (1998) In Clinical Laboratory Diagnistics, use and assessment of Clinical Laboratory Results, (1st ed.) Frankfurt, Germany.
Lara-Flores, M., Olvera-Novoa, M.A., Guzman-Méndez, B.E., Lopez-Madrid, W. (2003) Use of the bacteria Streptococcus faecium and Lactobacillus acidophilus, and the yeast Saccharomyce scerevisiae as growth promoters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 216: 193-201.
Lee, R.G., Foerster, J., Jukens, J., Paraskevas, F., Greer, J.P., Rodgers, G.M. (1998) Wintrobe’s Clinical Hematology (10st ed.) Lippincott Williams &Wilkins, New York, USA.
Li, P., Gatlin, D.M. (2003) Evaluation ofbrewer’s yeast (Saccharomyces cerevisiae) as afeed supplement for hybrid striped bass (Moronechrysops × M. saxatilis). Aquaculture. 219: 681- 692.
Li, P.,Gatlin, D.M. (2005) Evaluation of theprebiotic Grobiotic-A and brewer’s yeast asdietary supplements for sub-adult hybrid striped bass (Morone chrysops × M. saxatilis). Aquaculture. 248: 197-205.
Likongwe, J.S., Stecko, T.D., Stauffer, J.R., Carline, R.F. (1996) Combined effects of water temperature and salinity on growth and feed utilization of juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture. 146: 37-46.
Merrifield, D.L., Dimitroglou, A., Bradley, G., Baker, R.T.M., Davies, S.J. (2009) Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) I. Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria. Aquac Nut. 16: 504-510.
Mohammadi Azaram, M., Abedian Kenari, A., Abtahi, B. (2004) Effect of Protexin probiotics on the growth and survival rate of larval Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Mar Sci Technol. 3: 69-77.
Mommsen, T.P., Vijayan, M.M., Moon, T.W. (1999) Cortisol in teleosts: dynamics, mechanisms of action, and metabolic regulation. Rev Fish Biol Fish. 9: 211-268.
Noga, E.J. (2010) Fish Disease: Diagnosis and Treatment (2nd ed.) A Black Well Publishing Company. North Carolina, USA.
Peik Mousavi, M., Bahmani, M., Savari, A., Mohseni, M., Haghi, N. (2011) Consider of different levels of methionine amino acid on growth indices and whole body composition of Juveniles Huso huso (Bluga). Vet Res. 89: 12-19.
Petrovic, S., Ozretic, B., Krajnovic-Ozretic, M. (1996) Cytosolic aspartate aminotransferase from greymullet (Mugil auratus Risso) red muscle: Isolation and properties. Int J Biochem Cell Biol. 28: 873-881.
Peulen, O., Deloyer, P., Dandrifosse, G. (2002) Maturation of intestinal digestive and immune systems by food polyamines. In: Biology of the Intestine in Growing Animals. Zabielski, R., Gregory, P.S., Westrom, B. (eds.). Elsevier, Amsterdam. The Netherland. p. 145-167.
Raa, J. (1996) The use of immunostimulatory substances in fish and shellfish farming. Rev Fish Sci. 4: 229-288.
Racicot, J.G., Gaudet M., leray, C. (1975) Blood and liver enzymes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with emphasis on their diagnostic use: study of CCl4 toxicity and a case of Aeromonas infection. J Fish Biol. 7:825-835.
Rehulka, J., Minarik, B., Rehulkova, E. (2004) Red blood cell indices of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum) in aquaculture. Aquacult Res. 35: 529-546.
Reque, V.R.De., Moraes, J.R.E., De Andrade Belo, M.A., De Moraes, F.R. (2010) Inflammation induced by inactivated Aeromonas hydrophila in Nile tilapia fed Diets supplemented with Saccharomyces cerevisiae. Aquaculture. 300: 37-42.
Riche, M. (2007) Analysis of refractometry for determining total plasma protein in hybrid striped bass (Morone chrysops× M. saxatilis) at various salinities. Aquaculture. 264: 279-284.
Saleh, A.A., Eid, Y.Z., Ebeid, T.A., Amber, k., Badawi, N., Hayashi, K. (2010) Effect of Aspergillus niger on broilers performance. Egypt. Poult Sci. 30: 1017-1029.
Shahsavani, D., Mohri, M., Mazandarani, M. (2006) Determination of references Values of some blood serum nonelectrolytes of Acipencer persicus. Pajouhesh & Sazandegi. (In Persian). 71: 48-51.
Sheikholeslami Amiri, M., Yousefian, M., Yavari, W., Safari, R., Ghiyasi, M. (2011) Evaluation of inulin as prebiotic on Rainbow trout (Onchorhynchus Mykiss) (Walbaum 1972) immunity characteristics and resistance to Streptococcus sp infection. Iran J Biol. 24: 303-312.
Sissons, J.W. (1989) Potential of probiotic organisms to prevent diarrhoea and promote digestion in farm animals. A review. J Sci Food Agric. 49: 1-13.
Soltani, M., Sheikhzadeh, N., Ebrahimzadeh-Mousavi, H.A., Zargar, A. (2010) Effects of Zataria multiflora essential oil on innate immune responses of common carp (Cyprinus carpio). J Fish Aquat Sci. 5: 191-199.
Srivastava, S., Sinha, R., Roy, D. (2004) Toxicological effects of malachite green. Aquat Toxicol. 66: 319-329.
Sudagar, M., Imanpoor, M., Hoseinifar, S.H. (2004) Effect of optimum (Ascogen or Vannagen) growth stimulant supplementation on the growth and survival rate of grand beluga juvenile (Huso huso). Iran J Mar Sci. 3:33-38.
Svoboda, M., Kourh, J., Hamackova, J., Kalab, P., Savira, L., Svabodova, Z., Vykusova, B. (2001) Biochemical profile of blood plasma of tench (Tinca tinca L.) during pre and postspawning period. Acta Vet Brno. 70: 259-268.
Swain, P.S., Dash. P.K., Sahoo. P., Routray. S.K., Sahoo. S.D., Gupta. P.K., Meher. N. (2006) Nonspecific immune parameters of brood Indian major carp Labeo rohita and their seasonal variations. Fish Shellfish Immunol. 22: 38-43.
Taati, R., Soltani, M., Bahmani, M., Zamini, A.A. (2011) Growth performance, carcass composition immunophysiological indices in juvenile great sturgeon (Huso huso) fed on commercial prebiotic, Immunoster. Irani J Fish Sci. 10: 324-335.
Tannock, G.W. (2001) Molecular assessment of intestinal microflora. J Clin Nutr. 73: 410-414.
Thrall, M.A., Baker, D.C., Campbell, T.W., Denicola, D., Fettman, M.J., Lassen, E.D., Rebar, A., Weiser, G. (2004) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. Lippincott Williams and Wikins, USA.
Tovar, D., Zombonino-Infante, J.L., Cahu, C., Gatesoupe, F.J., Vazquez, R., Lasel, R. (2002) Effects of live yeast incorporation in compound diet digestion enzymes activity in sea bass larvae. Aquaculture. 204: 113-123.
Vijayakumar, M., Hoseph, I., Paulraj, R. (2009) Efficancy of fremented product as fishmeal replacement in the diet of Penaeus monodon Fabricius post-larvae. Indian J Fish. 56: 115-121.
Vollstad, D., Bogwald, J., Gaserod, O., RA. D. (2006) Influence of high-M alginate on the growth and survival of Atlantic cod (Gadus morhua L.) and spotted wolffish (Anarhichas minor) fry. Fish Shellfish Immunol. 20: 548-561.
Wache, Y., Auffray, F., Gatesoupe, F.J., Zambonino, J., Gayet, V., Labbe, L., Quentel, C. (2006) Cross effects of the strain of dietary Saccharomyces cerevisiae and rearing conditions on the onset of intestinal microbiota and digestive enzymes in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss fry. Aquaculture. 258: 470-478.
Yano, T. (1992) Assays of hemolytic complement activity. In: Techniques in Fish Immunology. Stolen, S.J., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Kaattari, S.L., Rowley, A.F. (eds.). SOS Publications, Fair Haven, New Jersey, USA. Vol 2. p. 131-141.
Yooneszadeh, M., Bahmani, M., Kazemi, R., Pourdehghani, M., Feizbaksh, H. (2009) The survey of seasonal changes of cortisol, Glucose and Ionic in Farmed female Stellate Sturgeon, Acipenser stellatus. J Fish. 4: 1-11.
Zhang, H., Chen, F., Wang. X., Yao. H.Y. (2006) Evaluation of antioxidant activity of parsley (Petroselinum crispum) essential oil and identification of its antioxidant constituents. Food Res. 39: 833-9.
Zhang, X., Cao, F., Sun, Zh., Yu, W., Zhao, L., Wang, G., Wangd, T. (2012) Effect of feeding Aspergillus niger-fermented Ginkgo biloba leaves on growth, small intestinal structure and function of broiler chicks. Livest Sci. 147: 170-180.
Ziae nejad, S., Azari Takami, GH., Mirvaghefi, A.R., Habibi Rezaei, M. (2006) Application of Bacillus spp. bacteria as a probiotic for enhancement of growth and production parameters in indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) Ponds. Iran J Nat Resour. 58: 843-852.
Zilva, J.F., pannall, P.R., Maclagan, N.F. (1984) Clinical chemistry in diagnosis and treatment (4st ed.). Publ. Lioyd-Luke. Medical books Ltd. London, England.