مطالعه سمیت تحت کشنده آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر برخی پارامترهای خونی بچه ماهی سیم دریای خزر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر-ایران

2 گروه فیزیولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی کشور، بندر انزلی-ایران

3 گروه فیزیولوژی و بیوشیمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت-ایران

4 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: دیازینون یک آفت کش ارگانوفسفره است که علیرغم منع مصرف در بسیاری از کشور‌های جهان همچنان به طور گسترده در مزارع برنج شمال ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف: در این مطالعه سمیت تحت کشنده دیازینون بر پارامترهای خونی ماهی سیم مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: در تست سمیت تحت کشنده ماهیان به مدت 14 روز در معرض غلظت‌های mg/l‌04/0، 36/0، 73/0 و 46/1 قرار داده شدند و پارامترهای خونی آنها شامل شمارش گلبول سفید، شمارش افتراقی گلبول‌های سفید، شمارش گلبول‌های قرمز، اندازه‌گیری درصد هماتوکریت، میزان هموگلوبین، شاخص‌های MCV، MCH و MCHC خون مطالعه شد. نتایج: نتایج حاصل از تست سمیت تحت کشنده نشان داد که با افزایش غلظت سم کاهش معنی‌داری در شاخص‌های گلبول‌های سفید، گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین و شاخص MCH بعد از 7 و 14 روز در معرض دیازینون ایجاد می‌شود (05/0>p). پس از 7 روز کاهش معنی‌داری در تعداد لنفوسیت‌ها مشاهده شد که این کاهش در روز 14 به 81 ٪ رسید این در حالی است که تعداد نوتروفیل‌ها در همین مدت به میزان 15٪ افزایش یافته بود. نتیجه گیری نهایی: با توجه به اثرات متعدد دیازینون بر پارامترهای خونی و غلظت این سم در آبهای کشور و همچنین محل زیست ماهیان در آبهای منتهی به دریای خزر به نظر می‌رسد سم دیازینون قادر است بقای ماهی مورد مطالعه را تحت تأثیر قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of sublethal toxicity of pesticide diazinon on certain hematological parameters of caspian sea common bream fingerlings (Abramis brama)

نویسندگان [English]

 • Yaqub Jaddi 1
 • Alireza Safahieh 1
 • Abdolali Movahedinia 1
 • Sohrab Dajandian 2
 • Ali Hallajian 3
 • Rahin Hashemi 4
1 Graguated from the Department of Marine Biology, Faculty of Marine Sciences and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Tehnology, Khoramshahr-Iran
2 Department of Physiology, Inland Water Aquaculture Research Center, Bandar Anzali-Iran
3 Department of Physiology, International Sturgeon Research Institute, Rasht-Iran
4 Department of Fishery, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Diazinon is an organophosphate pesticide which is widely used in paddy fields located in northern parts of Iran, though it is prohibited to be used in many countries. OBJECTIVES: The purpose of the present study was to investigate sublethal effects of diazinon on blood parameters of common bream Abramis brama. METHODS: In sublethal toxicity test, fish were exposed to diazinon concentrations of 0.04, 0.36, 0.73 and 1.46 mg/l for 14 days and their hematological parameters including WBCs, white cell differential count, RBCs, Hct, Hb, MCV, MCH and MCHC were studied.  RESULTS: The results of sublethal toxicity indicated that by increase of toxicant concentration a significant decrease was appeared in WBCs, RBCs, Hct, Hb and MCH both after 7 and 14 days (p<0.05). After 7 days a significant decrease was observed in lymphocytes count which accounted for about %81 of the control group. The neutrophils count was also face the same reduction so that after 14 days of diazinon exposure, the neutrophils counted decreased to about %85 of control group. CONCLUSIONS: Regarding the toxicity of diazinon on various hematological parameters and the diazinon concentration in Iranian waters and considering the fish habitat in the waters which are connected to the Caspian Sea it suggests that the pesticide diazinon affect the fish survival.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abramis brama
 • common bream
 • diazinon
 • hematological parameters
 • Toxicology
Abel, P., Axiak, V. (1990) Ecotoxicology and the Marine Environment. (1st ed.) Old University Building Press. Malta, Austria.
Adedeji, O., Adedeji, O., Adeyemo, O., Agbede, S. (2009) Acute Effects of Diazinon on Blood Paramters In The African Catfish (Clarias gariepinus). Int J Hematol. 5: 3940-3946.##
Adhikari, S., Sarkar, B., Chatterjee, A., Mahapatra, C. T., Ayyappan, S. (2004) Effects of cypermethrin and carbofuran on certain hematological parameters and prediction of their recovery in a freshwater teleost; Labeo rohita (Hamilton). Ecotoxicol Environ Saf. 58: 220-226.##
Atamanalp, M., Yanik, T. (2003) Alterations in hematological parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss exposed to mancozeb. Turk J Vet Animal Sci. 27: 1213-1217.##
Aydin, R., Koprucu, K. (2005) Acute toxicity of diazinon on the common carp Cyprinus carpio embryos and larvae. Pestic Biochem Physiol. 82: 220-225. ##
Banaee, M., Mirvagefei, R., Rafei, G., Majazi Amiri, B. (2008) Effect of sub-lethal Diazinon  Concentrations on Blood Plasma Biochemistry. Int J Environ Res Public Health. 2: 189-198.##
Banaee, M., Sureda, A., Mirvagefei, R., Ahmadi, K. (2011) Effect of diazinon on biochemical parameters of  blood in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Pestic Biochem Physiol. 99: 1-6.##
Blaxhall, P. C., Daisley, K. W. (1983) Roution haematological methods for use with fish blood. Fish Biol. 5: 771-781.##
Da Cuna, R., Vazquez, G., Piol, M., Guerrero, N., Maggese, M., Nostro, F. (2011) Assesment of the acute toxicity of the organochlorine pesticide endosulfan in Cichlasoma dimerus (Teleostei, Perciformes). Ecotoxicol Environ Saf. 74: 1065-1073.##
David, M., Mushigeri, S.B., Shivakumar, R., Philip, G.H. (2003) Responseof Cyprinus carpio (Linn) to sublethal concentration of cypermethrin: alterationsin protein metabolism profiles. Chemosphere. 56: 347-352.##
Dutta, H.M., Meijer, H.J.M. (2003) Sublethal effects of diazinon on the structure of the testis of bluegill, Lepomis macrochirus: a microscopic analysis. Environ Pollut. 125: 355-360.##
Evans, G.O. (2009) Animal Hematotoxicology. (2nd ed.) CRC Press. Bocarton, USA.##
Groff, J.M., Zinkl, J.G. (1999) Hematology and clinical chemistry of cyprinid fish Common carp and goldfish. Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice. 2: 741-776.##
Gross, R., Gliwitzki, M., Gross, P., Frank, K. (1996) Anaemia and haemo-globin status: A new concept and a new method of assessment. Food Nutr Bull. 17: 27-36. ##
Houston, A.H. (1990) Blood and circulation. In:  Methods in Fish Biology. Schreck, C.B., Moyle, P.B. (eds.). (1st ed.) American Fisheries Society. Bethesda, Maryland, USA.##
Inyang, I., Daka, E., Ogamba, E. (2010) Changes in electrolyte activities of Clarias gariepinus exposed to diazinon. Biol Environ Sci. 7: 198-200.  ##
Khoshbavar-Rostami, H.A., Soltani, M., Hassan, H.M.D. (2006) Immune response of great sturgeon (Huso huso) subjected to long-term exposure to sublethal concentration of the organophosphate, diazinon. Aquac Res. 256: 88-94. ##
Koprucu, S.S., Koprucu, K., Ural, M.S., Ispir, U., Pala, M. (2006) Acute toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its effects on behavior and some hematological parameters of fingerling European catfish (Silurus glanis L.). Pestic Biochem Physiol. 86: 99-105.##
Kumar, N., Antony, P., Pal, A.K., Remya, S., Aklakur, M., Rana, R.S., Gupta, S., Raman, R.P.,  Jadhao, S.B. (2011) Anti-oxidative and immuno-hematological status of Tilapia (Oreochromis mossambicus) during acute toxicity test of endosulfan. Pestic Biochem Physiol. 99: 45-52.##
Kumar, S., Sahu, N.P., Pal, A.K., Choudhury, D., Yengkokpam, S., Mukherjee, S.C. (2005) Effect of dietary carbohydrate on haematology, respiratory burst activity and histological changes in L. rohita juveniles. Fish Shellfish Immunol. 19: 331-344.##
Lermen, C.L., Lappe, R., Crestani, M., Vieira, V.P., Gioda, C.R., Schetinger, M.R.C., Baldisseretto, B., Moraes, G., Morsch, V.M. (2004) Effect of different temperature regimes on metabolic and blood parameters of silver catfish Rhamdia quelen. Aquac Res. 239: 497-507.##
Mikula, P., Modra, H., Nemethova, D., Groch, L., Svobodova, Z. (2008) Effects of subchronic exposure to LASSO MTX (alachlor 42% W/V) on hematological indices and histology of the common carp, Cyprinus carpio L. Bull Environ Contam Toxicol. 81: 475-479.##
Min, E.U., Kang, J.C. (2008) Effect of waterborne benomyl on the hematological and antioxidant parameters of the Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Pestic Biochem Physiol. 92: 138-143.##
Nussey, G., Vanvuren, H.J., Dupreez, H.H. (1995) Effect of copper on the differential white blood cell counts of Mozambique tilapia Oreochromis mossambicus. Comp Biochem Physiol. 111: 381-388.##
Padash-Barmchi, Z., Safahieh, A.,  Bahmani, M.,  Savari, A., Kazemi, R. (2010) Immune responses and behavior alterations of Persian sturgeon fingerlings Acipenser persicus exposed to sublethal concentrations of diazinon. Toxicol Environ Chem. 92: 159-167.##
Pourgholam, R., Soltani, M., Hassan, M. D., Ghoroghi, A., Nahavandi, R., Pourgholam, H. (2006) Determination of diazinon LC50 in Grass carp Ctenopharyngodon idella and the effect of sublethal concentration of toxin on some hematological and biochemical indices. Iran J Fish Sci. 5: 67-82.##
Rehulka, J., Minark, B., Adamec, V., Rehulka, E. (2005) Investigation of physiological and pathological levels of total plasma protein in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquac Res. 36: 22-32.##
Sakai, M. (1999) Current research status of fish immunostimulants. Aquac Res. 172: 63-92.##
Saravanan, M., Kumar, K.P., Ramesh, M. (2011) Haematological and biochemical responses of freshwater teleost fish Cyprinus carpio (Actinopterygii: Cypriniformes) during acute chronic sublethal exposure to lindane. Pestic Biochem Physiol. 100: 206-211. ##
Silveira-Coffigny, R., Prieto-Trujillo, A., Ascencio-Valle, F. (2004) Effects of different stressors in haematological variables in cultured Oreochromis aureus S. Comp Biochem Physiol  Part C: Toxicol Pharmacol. 139: 245-250.##
Stevens, M. L. (1997) Fundamentals of Clinical Hematology. (1st ed.) Saunders Company Press. Philadelphia , USA, 393 p.
Svobodova, M., Luscova, V., Drastichova, J., Habek, V. (2001) The effect of diazinon on haematological indics of common carp Cyprinus carpio. Acta Vet Brno. 70: 457-465.##
Svobodova, Z., Luscova, V., Drastichova, J., Svoboda, M., Zlabek, V. (2003) Effect of deltamethrin on haematological indices of common carp Cyprinus carpio. Acta Vet Brno. 72: 79-85.##
Tabarestani, M. (1985) Medical Hematology. (1st ed.) Mashhad University Press. Mashhad, Iran. 209 p.  ##
TRC, O.E.C.D. (1984) Guideline for testing if chemical section 2 ,on biotic systemmms. Paris, France. p. 180-202.##
Yekeen, T.A., Fawole, O.O. (2011) Toxic effects of endosulfan on haematological and biochemical indices of Clarias gariepinus. Afr J Biotechnol. 10: 14-19.#