اثر مقادیر مختلف عصاره روغنی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شاخص های رشد و مورفولوژی روده بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso)

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان- ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان- ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: در سال‌های اخیر، استفاده خوراکی از گیاهان دارویی بعنوان عوامل محرک رشد و جایگزینی آن‌ با مواد مصنوعی در آبزی پروری مورد توجه قرار گرفته است. عصاره روغنی رزماری یکی از مواد دارویی گیاهی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌باکتریایی است که اثرات آن در انسان و حیوانات به اثبات رسیده است. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره روغنی رزماری بر شاخص‌های رشد و مورفولوژی روده بچه فیل ماهیان 6 ماهه پرورشی طراحی و اجرا گردید. روش کار: تعداد 126 قطعه بچه فیل‌ماهی با میانگین وزن g‌28/5 ± 94/130 به شش گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان شاهد با جیره پایه (فاقد عصاره رزماری)، گروه‌های دوم، سوم، ‌چهارم و ‌پنجم به ترتیب با جیره‌های حاوی ml‌1/0، 1، 10 و 20 عصاره روغنی رزماری به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی و گروه ششم با جیره حاوی g‌03/0 اکسی‌تتراسایکلین به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در انتهای دوره آزمایش، شاخص‌های رشد (شامل وزن نهایی، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذا) محاسبه گردید. علاوه بر این از روده فیل‌ماهیان نمونه‌برداری بعمل آمد و میانگین طول، عرض و سطح جذب پرزهای روده در هر تیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان دهنده تأثیر معنی‌دار سطح ml/kg‌1 عصاره روغنی رزماری بر افزایش طول (mm‌11/0± 25/2)، عرض (mmر01/0± 52/0) و سطح جذب (mmر207/0± 17/1) پرز روده بود (05/0>p). در حالی که اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های رشد بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<p). نتیجه گیری نهایی: با توجه به تأثیر معنی‌دار عصاره روغنی رزماری در افزایش سطح جذب روده بچه فیل ماهیان 6 ماهه و هم چنین افزایش نسبی شاخص‌های رشد در ماهیان تغذیه شده با عصاره رزماری نسبت به تیمار شاهد، بنظر می‌رسد این ماده می‌تواند بعنوان یک عامل محرک رشد در جیره غذایی بچه فیل ماهیان 6 ماهه پرورشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of rosemary oil extract (Rosmarinus officinalis) on growth parameters and gut morphology of beluga juveniles (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Haghjou Jahromi 1
  • Isa Ebrahimi 2
  • Amin Nematollahi 3
1 Graduated from Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan-Iran
2 Department of Natural Resources, Division of Fisheries, Isfahan University of Technology, Isfahan-Iran
3 Department of Food Hygiene, College of the Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord-Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: In recent years, use of herbs as dietary irritant growth factors and replacing it with artificial materials in aquaculture is discussed. Rosemary (Rosmarinus officinalis) oil is one of herbal medicines which its antioxidant and antibacterial properties have been proved in humans and animals. So it can be an alternative option in order to achieve artificial growth stimulants properties. OBJECTIVES: The purpose of this study was to investigate the effect of different levels of rosemary oil as a medicinal herb on growth parameters and gut morphology of beluga juveniles (Huso huso). METHODS: Six groups (three replicate/group) of 126 fish with initial mean body weight of 130.94 ± 5.28g were fed with diets containing 0 (control), 0/01, 0/1, 1 and 2 % of rosemary oil and a group of oxytetracyclin (30mg/kg) for 8 week. At the end of the trial, the growth parameters (final weight, specific growth rate and feed conversion ratio) were calculated. Then, beluga intestinal biopsy was performed and the mean villi length, width and surface were measured in the treatments. RESULTS: Significant increase were observed in villi length (2/25±0/11mm), width (0/52±0/01mm) and surface (1/17±0/07mm) in fish fed with diets containing 1ml/kg rosemary oil (p<0/05). There were no significant differences in growth parameters between treatments. CONCLUSIONS: According to the significant increase of beluga intestinal absorption area and slight improvement of growth parameters in fish fed with diets containing rosemary extract compared to the control group, it seems that rosemary oil can act as a growth stimulant. So it can be considered as an alternative to artificial growth stimulants in aquaculture industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Growth parameters
  • Intestinal morphology
  • rosemary oil extract
 
Ayed, R.B., Grati-Kamoun, N., Moreau, F., Rebaï, A. (2009) Comparative study of microsatellite profiles of DNA from oil and leaves of two Tunisian olive cultivars. Eur Food Res Technol. 229: 757-762.##
Busconi, M., Foroni, C., Corradi, M., Bongiorni, C., Cattapan, F., Fogher, C. (2003) DNA extraction from olive oil and its use in the identification of the production cultivar. Food Chem. 83: 127-134.##
Consolandi, C., Palmieri, L., Severgnini, M., Maestri, E., Marmiroli, N., Agrimonti, C., Baldoni, L., Donini, P., De Bellis, G., Castiglioni, B. (2008) A procedure for olive oil traceability and authenticity: DNA extraction, multiplex PCR and LDR-universal array analysis. Eur Food Res Technol. 227: 1429-1438.##
Costa, J., Mafra, I., Amaral, J.S., Oliveira, M. (2010a) Monitoring genetically modified soybean along the industrial soybean oil extraction and refining processes by polymerase chain reaction techniques. Food Res Int. 43: 301-306.##
Costa, J., Mafra, I., Amaral, J.S., Oliveira, M.B.P. (2010b) Detection of genetically modified soybean DNA in refined vegetable oils. Eur Food Res Technol. 230: 915-923.##
Costa, J., Mafra, I., Oliveira, M. (2012) Advances in vegetable oil authentication by DNA-based markers. Trends Food Sci Tech. 26: 43-55.##
Giménez, M.J., Pistón, F., Martín, A., Atienza, S.G. (2010) Application of real-time PCR on the development of molecular markers and to evaluate critical aspects for olive oil authentication. Food Chem. 118: 482-487.##
Gryson, N., Messens, K., Dewettinck, K. (2004) Influence of different oil-refining parameters and sampling size on the detection of genetically modified DNA in soybean oil.  J Am Oil Chem Soc. 81: 231-234.##
Martins-Lopes, P., Gomes, S., Santos, E., Guedes-Pinto, H. (2008) DNA markers for Portuguese olive oil fingerprinting. J Agric Food Chem. 56: 11786-11791.##
Muzzalupo, I., Perri, E. (2002) Recovery and characterisation of DNA from virgin olive oil. Eur Food Res Technol. 214: 528-531.##
Nikolić, Z., Vasiljević, I., Zdjelar, G., Đorđević, V., Ignjatov, M., Jovičić, D., Milošević, D. (2014) Detection of genetically modified soybean in crude soybean oil. Food Chem. 145: 1072-1075.##
Pauli, U., Liniger, M., Zimmermann, A. (1998) Detection of DNA in soybean oil. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und-Forschung A. 207: 264-267.##
Pinto, A.D., Forte, V., Guastadisegni, M.C., Martino, C., Schena, F.P., Tantillo, G. (2007) A comparison of DNA extraction methods for food analysis. Food Control. 18: 76-80.##
Testolin, R., Lain, O. (2005) DNA extraction from olive oil and PCR amplification of microsatellite markers. J Food Sci. 70: C108-C112.##