کنترل کیفیت برخی از جیرههای غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

1 بخش علوم دامی و آبزیان، مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، شهرکرد- ایران

2 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: افزایش تولید در آبزیان تابع کیفیت مواد خام جیره، تکنولوژی تهیه دان و تولید جیره غذایی بهینه است. هدف: هدف از این تحقیق بررسی و کنترل کیفیت جیره‌های مراحل انگشت قدی (FFT)، رشد (GFT1) و پروار (GFT2)، ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع پرورشی و کارخانه‌های تولید کننده در استان چهارمحال و بختیاری بود. روش کار: در این تحقیق به طور تصادفی نمونه‌هایی از جیره‌های ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل انگشت قدی ( FFT)، رشد (GFT1) و پروار (GFT2)، در مزارع پرورش دهندگان و کارخانه‌های تولید کننده در استان چهارمحال و بختیاری اخذ گردید. نمونه‌ها برای تجزیه رطوبت، درصد پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، فسفر و میزان ازت آزاد، شمارش کل میکروبی و تعداد کلی فرم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: بررسی انجام شده نشان داد که درصد پروتئین خام بین جیره‌ کارخانه‌های مورد بررسی در برخی موارد دارای اختلاف آماری معنی‌دار بود، در جیره‌های مورد بررسی پروتئین خام، فسفر و چربی خام با نیازها و استانداردهای ارائه شده برای ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان مطابقت نداشت و در بسیاری موارد از میزان مورد نیاز کمتر بود (05/0>p). میزان ازت آزاد در نمونه‌های مورد بررسی بسیار بالاتر از حد استاندارد بود. شمارش کل میکروبی و تعداد کلی فرم بر حسب مورد بین کارخانه‌های مختلف متفاوت بود. نتیجه‌گیری نهایی: به طور کلی آزمایش نشان داد که لازم است از نظر استفاده از مواد خوراکی با کیفیت مناسب و تازه در جیره‌های غذایی و تعادل مواد مغذی متناسب با احتیاجات غذایی ماهیان قزل آلای رنگین کمان برای مراحل مختلف پرورش در کارخانه‌های مذکور مدیریت مناسب تری اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality control of some fish feed in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Shadnoush 1
  • Esmaeil Pirali 2
1 Department of Animal Science and Fisheries, Agriculture and Natural Resources Research Center, Shahrekord, Shahrekord- Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Shahrekord University, Shahrekord- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Increase in aquatic production is dependent on raw materials, quality of diet, feed manufacture technology and optimum feed formulation. OBJECTIVES: The aim of this study was investigation and quality control feed of FFT, GFT1 and GFT2 of rainbow trout in farm and fish feed factory producers in Chaharmahal and Bakhtiari province. METHODS: In this study samples of FFT, GFT1 and GFT2 of diets were randomly taken from farm and fish feed factory producers in Chaharmahal and Bakhtiari province. Samples were analyzed for moisture, crud protein (CP), ether extract (EE), ash, phosphorous, TVN, Total count and coliform count. RESULTS: The results showed, diet CP was differs significantly (p<0.05) from many of the feeds. In addition nutrients of CP, phosphorous and EE of diets were differed slightly from rainbow trout requirement and in some cases were lower than instance requirement. The index of TVN that shows free nitrogen, was higher than standard in all samples. Total count and coliform count were different  between some of the other feed factories. CONCLUSIONS: Better management in fish feed factories  must be applied to balance the nutrient requirements  of the rainbow trout diet in different stages of growth, by using fresh, suitable and special feed materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical composition
  • feed quality control
  • Microbial count
  • Rainbow trout
  • TVN
AOAC. (1995) Official Methods of Analysis, (16th ed.) Assoc Official Analytical Chemists, Washington, DC.
Denis, R.M., Ma, I.A., Cruz-Suarez, L.E., Cuzon G., Cousin, M., Pike, A.I.H. (1998) Raw material freshness, a quality criterion for fish meal fed to shrimp. Aquaculture. 165: 95-109.
FAO. (2011) Food and Agriculture Organization of the United Nation. Year book, fishery and aquaculture statistics. Roma, Roma. p 103.
FAO. (2014) Food and Agriculture Organization of the United Nation. The state of world fisheries and aquaculture. Roma, Roma. p 105.
Haaland, H.L., Njaa, R. (1989) Total volatile nitrogen - A criterion for fish silage. Aquaculture. 79: 311-316.
Hardy, R.W., Castro, E. (1994) Characteristics of the Chilean salmonid feed industry. Aquaculture. 124: 307-320.
Kaushik, S.J., Medale, F. (2000) Energy requirements, utilization and dietary supply to salmonids. Aquaculture. 124: 81-97. 
Ministry of Jahad-e- Agriculture. (2012) Assistant Economic and Schematization. Statistical and Technology Information Office. (1th ed.) Ministry of Jahad-e- Agriculture publisher. Tehran, Iran.
Moren, M., Suontama, J., Hemre, G.I., Karlsen, Ø., Olsen, R.E., Mundheim, H., Julshamn, K.  (2006) Element concentrations in meals from krill and amphipods, possible alternative protein sources in complete diets for farmed fish. Aquaculture. 261: 174-181.
NRC. (2011) Nutrient Requirement of Fish and Shrimp. Committee on Animal Nutrition, Board on Agriculture, National Research Council, National Academy press, Washington, D.C., USA. p. 392.
Pagel, J.E., Qureshi, A.A., Young, D.M., Vlassoff, L.T. (1982) Comparison of four membrane filter methods for fecal coliform enumeration. Appl Environ Microbiol. 43: 787-792.
Pourreza, J. (1997) Poultry Nutrition. (2nd ed.) Arkan publisher. Isfahan University of technology. Isfahan, Iran.
Terjesen, B.F., Lee, K.J., Zhang, Y., Failla, M., Dabrowski K. (2006) Optimization of dipeptide-protein mixtures in experimental diet formulations for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins. Aquaculture. 254: 517-525.
Weatherup, R.N., MCCracken, K.J., Foy, R., Rice, D., MCkendry, J., Mairs, R.J., Hoey, R. (1997) The effect of dietary fat content on performance and body composition of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. 151: 173-184.
Yúfera, M., Kolkovski, S., Fernández-Dı́az, C., Dabrowski, K. (2002) Free amino acid leaching from a protein-walled microencapsulated diet for fish larvae. Aquaculture. 214: 273-287.