تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان- ایران

2 دانشآموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

5 گروه علوم پایه، پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بیماری ورم پستان یکی از بیماری‌های مهم و مؤثر صنعت گاو شیری است که بر تولید شیر، باروری حیوان و تولیدات دام تأثیر منفی دارد. هدف: این مطالعه به‌منظور بررسی بروز تجمعی ورم پستان در گاوداری‌های صنعتی استان تهران انجام گرفته است. روش کار: از بین 679 واحد گاوداری موجود در استان تهران که دستکم  دارای 50 رأس گاو بودند، 32 واحد گاوداری به‌صورت تصادفی انتخاب گردید و با مراجعه به تک‌تک آن‌ها، در مجموع 10506 رأس گاو که از یک فروردین تا 29 اسفند سال 1386 زایش داشتند؛ به این مطالعه وارد شدند و در مجموع برای هر گاو، داده‌های مرتبط با شماره گاو، شکم زایش و رخداد ورم پستان از روی دفتر یا سیستم رایانه‌ای ثبت اطلاعات گاوداری جمع‌آوری گردید. نتایج: شمار 3764 گاو مبتلا به ورم پستان شده بودند که بروز تجمعی ورم پستان در این گله‌ها برابر با 8/35٪  (با فاصله اطمینان 8/36- 9/34)  برآورد شد. با افزایش شکم زایش بروز تجمعی افزایش یافت به طوری که بیشترین موارد ابتلا در گاوهای شکم پنجم دیده شد.  نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان دادند که بروز ورم پستان در گاوداری‌های منطقه بسیار بالاست که باید راهکارهایی جهت کنترل و کاهش بروز بیماری ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cumulative incidence of mastitis in dairy herds in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Hamid Sharifi 1
  • Mina Badaghabadi 2
  • Mohsen Adeli Sardooei 3
  • Jahangir Kaboutari Kataj 5
1 Modeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Kerman-Iran
2 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University, Kerman, Kerman-Iran
3 Department of Agriculture Economy, Faculty of Agriculture, Jiroft University, Jiroft, Kerman-Iran
5 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Mecdicine& Research Institute of Zoonotic Diseases, Shahrekord University, Shahrekord, Charmahale Bakhtiari- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Mastitis is an important health disorder in dairy herds which affects milk production, animal reproduction and production. OBJECTIVES: The aim of this study was to estimate the cumulative incidence of mastitis in dairy herds in Tehran province.  METHODS: From 679 dairy herds in Tehran province that have more than 50 animals, 32 dairy herds were selected randomly and animals that had calved from March 2007 to March 2008 were followed until the next calving or culling. In total 10506 animals were included in the study. The information on number, parity, occurrence of mastitis was gathered from registry forms. RESULTS: Cumulative incidence of mastitis in this study was calculated 35.8% (95% Confidence interval (34.9-36.8), 3764 animals of 10506). Incidence of mastitis was increased by the increasing parity of animals, and animals in fifth parity have the most incidence. CONCLUSIONS: The results of this study showed the incidence of mastitis in this area is very high and it is necessary to control it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumulative incidence
  • dairy herd
  • Mastitis
Ansari-Lari, M., Abbasi, S. (2008) ’Study of reproductive performance and related factors in four dairy herds in Fars province (southern Iran) by Cox proportional -hazard model.’ Prevent vet med. 85: 158-165.
Beaudeau, F., Frankena, K., Fourchon, C., Seegers, H., Faye, B., Noordhuizen, J. (1994) “Associations between health disorders during two consecutive lactations and culling in dairy cows. Livestock Prod Sci. 38: 207-216.
Bigras-Poulin, M., Meek, A.H., Martin, S.W., McMillan, I. (1990) Health problems in selected Ontario Holstein cows: frequency of occurrences, time to first diagnosis and associations. Prevent Vet Med. 10: 79-89.
Dohoo, I.R., Wayne Martin, S., Meek, A.H., Sandals, W. (1983) ”Disease, production and culling in Holstein-Friesian cows I. The data. Prevent Vet Med. 1: 321-334.
Dohoo, I., Martin Ian, S. (1984) Disease, production and culling in Holstein-Friesian cows II. Age, season and sire effects.  Prevent Vet Med. 2: 655-670.
Dohoo, I., Martin, W., Stryhn, H. (2010) Veterinary Epidemiologic Research, AVC Inc. (2nd ed.) University of Prince Edward Island, Canada.
Frei, C., Frei, PP., Stärk, K.D.C., Pfeiffer, D.U., Kihm, U. (1997) Production system and disease incidence in a national random longitudinal study of Swiss dairy herds. Prevent Vet Med. 32: 1-21.
Gordis, L. (2004) Chapter 3, In: Epidemiology, W.B Saunders’ Company, Philadelphia, USA. p. 70-85.
Gröhn, Y., Saloniemi, H., Syväjärvi, J. (1986) An epidemiological and genetic study on registered diseases in Finnish Ayrshire cattle. I. The data, disease occurrence and culling. Acta Veterinaria Scandinavica. 27: 182.
Gröhn, Y., Eicker, S., Hertl, J. (1995). The association between previous 305-day milk yield and disease in New York state dairy cows. J Dairy Sci. 78: 1693-1702.
Gröhn, Y., Eicker, S., Ducrocq, V., Hertl, J. (1998) Effect of diseases on the culling of Holstein dairy cows in New York State. J Dairy Sci. 81: 966-978.
Hogeveen, H., Huijps, K., Lam, T. (2011) Economic aspects of mastitis: New developments. New Zealand Vet J. 59: 16-23.
Oltenacu, P., Frick, A., Lindhé, B. (1990) Epidemiological study of several clinical diseases, reproductive performance and culling in primiparous Swedish cattle. Prevent Vet Med. 9: 59-74.
Radostits, O. (2001) Herd health: Food, Animal, Production, Medicine. (3rd ed.). WB Saunders Philadelphia, USA.
Rajala, P., Gröhn, Y. (1998) Disease occurrence and risk factor analysis in Finnish Ayrshire cows.” Acta Veterinaria Scandinavica. 39: 1-13.
Stevenson, M. (2000) Disease incidence in dairy herds in the southern highlands district of New South Wales, Australia. Prevent Vet Med. 43: 1-11
Whitaker, D., Kelly, J., Smith, S. (1999) Disposal and disease rates in 340 British dairy herds. Vet Record. 146: 363-367.