بررسی آلودگی گوسفندان به شیستوزومیازیس در مناطق مرکزی استان مازندران 92-1391

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

2 دامپزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران- ایران

3 گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران- ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران- ایران

چکیده

 
زمینه مطالعه: شیستوزومیازیس یکی از آلودگیهای مهم در نشخوارکنندگان به حساب میآید. این ترماتود در عروق خونی انواع حیوانات مشاهده میشود. این انگل از بسیاری کشورها از جمله ترکمنستان، قزاقستان، ایران، عراق و قسمتی از اروپا مشاهده شده است. هدف: هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی به شیستوزوما ترکستانیکم در گوسفندان مناطق مرکزی استان مازندران در سال 92-1391 میباشد. روش کار: طی گزارش سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تلفات سنگین بعضی گلهها در شهرهای شمالی به این مناطق مراجعه گردید. طی بررسیهای به عمل آمده 2/21 ٪ در گلههای آلوده تلفات مشاهده گردید که با کالبد گشایی 2 راس لاشه در هر گله علت مرگ اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم تائید گردید. از گلههای مورد نظر در این شهرستانها نمونه مدفوع تهیه گردید سپس با روش شناور سازی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بدست آمده با آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: طی این بررسی که در پنج شهرستان مرکزی استان که بیشترین میزان آلودگی در شهرستان بابلسر و کمترین آن دربخش مقریکلای شهرستان بابل مشاهده گردید. تلفات در دامها از نظر جنسیت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شده میزان مرگ و میر در جنس ماده بیشتر از جنس نر مشاهده گردید (0.05>p). نتیجه گیری نهایی: اورنیتوبیلارزیوزیس یکی از بیماریهای بومی در بعضی نقاط ایران محسوب میگردد که اپیدمیهای مختلفی در سالهای اخیر در ایران اتفاق افتاده است. از آنجا که این انگل قادر به ایجاد ضررهای اقتصادی فراوانی در گلههای گوسفند و بز در ایران میباشد با توجه به اینکه استان مازندران از کانونهای حایز اهمیت این آلودگی میباشد لذا توجه بیش از پیش سازمان دامپزشکی و نهادهای وابسته به آن را برای کنترل هرچه بهتر و بیشتر این آلودگی میطلبد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of sheep Ornithobilharzia in central of Mazandaran province 2102-13

نویسندگان [English]

  • Seyed Hosein Hosseini 1
  • Saoud Rohani Shahrestani 2
  • Rabeae Tabari Pour 3
  • Mohammad Reza Youssefi 4
1 Department of Parasitology, Veterinary Medicine Faculty, Tehran- Iran
2 DVM, Islamic Azad University, Babol- Iran
3 Department of Medical Parasitology, Mazandaran Medical University, Sari- Iran
4 Department of Pathobiology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Schistosomiasis is considered as one of the most important infections in ruminants. The flukes are found in the blood vessels of animals. This parasite has been observed in many countries such as: Turkmenistan, Kazakhstan, Iran, Iraq and parts of Europe. OBJECTIVES: Aim of this study was to determine the contamination of Schistosoma turkestanicum in sheep in the central region of Mazandaran province during the year 2012-13. METHODS: Based on the high mortality rate reported by Mazandaran Veterinary Organization in some herds in the cities of the north of Iran During investigation 21.2% mortality was seen in infected herds by necropsy; Schistosoma turkestanicum was diagnosed  as cause of death. Examined infected herds and fecal samples were collected directly from the rectum of sheep.  Samples were examined by flotation method and obtained results were analyzed by statistical tests. RESULTS: During present study which was performed in five central cities of Mazandaran, the highest infection rate was found in Babolsar and the lowest was found in Moghrikola region of Babol. Mortality rate was also evaluated based on gender and it was shown that mortality rates in females were higher than in males (p<0.05). CONCLUSIONS: Ornithobilharziosis, is considered one of the endemic diseases in some parts of Iran and several epidemics have occurred in recent years in Iran. Because this parasite causes  significant economic losses in herds of sheep and goat in Iran, due to its location in the ruminants body and because Mazandaran province is one of the important foci of infection, more attention of the veterinary organization and its institutions is needed for better and greater control of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schistosoma turkestanicum
  • sheep
  • Trematode
Al-Toma, Z. (2011) The liver cirrhosis caused by Ornithobilharzia turkestanicum in Basra governorate. J Coll Edu. 5: 81-88.
Eslami, A. (1990) Trematoda Veterinary Helminthology. Tehran University Publications. (2th ed.)  Tehran, Iran.
Ezzi, A., Karimi, GH., Gholami, MR. (2004) Experimental pathology of ornithobilharzia turkestanicum in sheep. Arch Razi Ins. 57: 127-32.
Ghadirian, F., Hoghooghi, N. (1973) The presence of snails veterinary importance in Isfahan, Iran. Brit Vet J. 12: 1-3.
Hosseini, S.H., Eslami, A., Haddadzadeh, H. (1997) Epidemiological approach to the Ornithobilharziosis in sheep in Babolsar (Mazanderan).Iran J Fac Vet Med. 52: 53-58.
Imani -Baran A., Yakhchali, M., Malekzadeh-Viayeh, R., Paktarmani, R. (2012) Molecular study for detecting the prevalence of Fasciola gigantic in field collected snails of Radix gedrosiana (Pulmonata: Lymnaeidae) in northwestern Iran. Vet Parasitol. 89: 374-77.
Karimi, G.R., Derakhshanfar, M., Paykari, H. (2004) Population density, trematodal infection and ecology of lymnaea snails in Shadegan, Iran. Arch Razi Ins. 58: 125-129.   
Li, L., Yu, L., Y., Zhu, X.Q., Wang, C.R., Zhai, Y.Q., Zhao, J.P. (2008) Orientobilharzia turkestanicum is grouped Within African schistosomes Based on phylogenetic analyses using sequences of mitochondrial Genes. Parasitol Res. 102: 939-943.
Machattie, C.A. (1936) A preliminary note on the life history of schistosoma turkestanicum skrjabin. Trans Royal Soc Trop Med Hyg. 30: 115-128.
Massoud, J. (1973) Studies on Schistosomes of domestic animals in Iran: 1. observations on Ornithobilharzia turkestanicum (Skrjabin, 1913) in Khuzestan, J Helminthol. 47: 165-180.
Motamedi, Gh.R., Ghorashi, S.A., Paykari, H., Dalimi, A.H., Salehi Tabar, R., Motamedi, N., Karimi, Gh.R. (2008) Detection of ornithobilharzia turkestanikum cercaria (trematoda) by nested-PCR in intermediate host Snail, Lymnaea gedrosiana. Arch Razi Inst. 63: 35-40.
Soulsby, E. (1982) Helminthes, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. (7th ed.) Bailliere Tindall. London.
Tabaripour, R., Youssefi, M.R., Tabaripour, R. (2015)  Genetic Identification of Orientobilharzia turkestanicum from Sheep Isolates in Iran. Iran J Parasitol. 10: 62-68.
Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, A.M.,  Jennings, F.W. (1987) Longman scientific and technical. Vet Parasitol. 5: 111-115.
Wang, C.R., Chen, J., Zhao, J.P., Chen, A.H., Zhai, Y.Q., Li, L., Zhu, X.Q. (2009) Orientobilharzia species: Neglected parasitic zoonotic agents. Acta Tropica. 109: 171-175.