بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپلاسما گالیسپتیکوم در مزارع مرغ مادرگوشتی استان مازندران در سالهای 1391 و 1392با استفاده از روشهای آگلوتیناسیون روی پلیت و الیزا

نویسندگان

1 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی و کنترل کیفی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

3 دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، سازمان دامپزشکی کشور- ایران

4 دانش آموخته کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

5 دانش آموخته اپیدمیولوژی، بخش بیماریهای ویروسی طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی، کرج- ایران

6 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان، لرستان- ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مایکوپلاسموز یک بیماری عفونی ماکیان و عامل مهم خسارت اقتصادی وسیع، از طریق ایجاد بیماری‌های دستگاه تنفس، ناهنجاری‌های حرکتی، کاهش در رشد و تولید تخم مرغ و نیز کاهش بازدهی جوجه درآوری می‌باشد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی مایکوپلاسما گالیسپتیکوم و عوامل خطر مرتبط با آن در مزارع مادر گوشتی استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی علیه این بیماری می‌باشد. روش کار: در این مطالعه از کلیه مزارع مادر گوشتی در دوره تولید واقع در استان مازندران (74 مزرعه در 14 شهرستان) و  از 45 قطعه پرنده  در هر مزرعه نمونه خون اخذ شد و مطابق دستورالعمل استاندارد آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا روی سرم‌های اخذ شده صورت گرفت. نتایج: در مطالعه حاضر، هم در آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و هم در  الیزا ، 3 مزرعه از 74  (4%)، 15 سالن از 553،  (7/2%) مثبت بود. از5626 نمونه خون، 139 نمونه (5/2%) در آزمایش آگلوتیناسیون و 124 نمونه (2/2%) در آزمایش الیزا مثبت بود. نتیجهگیری نهایی: شیوع سرمی مایکوپلاسما گالیسپتیکم در مطالعه انجام شده حدود (4%) بود. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان می‌دهد وضعیت امنیت‌زیستی مزرعه، به طور معنی‌داری در مزارع منفی بهتر از مزارع مثبت بود (0.04=p). با وجود رعایت حداقل اصول امنیت زیستی در مزارع مادر اما کیفیت این اصول و رعایت آن‌ها گاهاً بسیار متفاوت از هم می‌باشد. نزدیکی به روستا یا نزدیک شدن تدریجی روستا به مزارع، نزدیک شدن پرندگان بومی به مزرعه مادر، استفاده از پرسنل بومی که در روستا ساکن بوده از جمله اصولی است که در مزارع آلوده رعایت نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Serological survey of Mycoplasma gallisepticum infection in Broiler Breeder farms in Mazandaran province by using RSPA and ELISA (through 2013)

نویسندگان [English]

 • seyed jalal alavinia 1
 • mahdi vasfi marandi 1
 • Alireza Bahonar 2
 • Seyed Ali Ghafouri 3
 • Farshad Zeynolabedin Tehrani 3
 • Horiyeh Sadat Alemohammad 4
 • Mohammad Hosein Fallah Mehrabadi 5
 • Hasan Noroozian 6
1 Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Food Hygiene & Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
3 Office of Poultry Diseases, Iran Veterinary Organization, Tehran- Iran
4 Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
5 Department of Poultry Viral Diseases, Razi vaccine and Serum Resaerch Institute, Karaj- Iran
6 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Lorestan, Lorestan- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Mycoplasmosis is an infectious disease of poultry and a major cause of economic losses due to decline in growth, egg production, reduction in egg hatching and exacerbation of viral and bacterial respiratory diseases. Objectives: The purpose of this study was detection of serological prevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in broiler breeders of Mazandaran province and to suggest control strategies against mycoplasmosis. Methods: All breeder farms that were in production period in Mazandaran province were sampled (74 farms in 14 cities); blood samples were collected from 45 birds in each farm. Sera samples were examined by RSPA and ELISA tests based on the instructions of OIE. Results: In this study, by the RSPA test, 3 out of 74 farms (4%), 15 out of 553 houses (2/7%) were positive. From 5626 collected sera samples, 139 samples (2.5%) were positive in RSPA and 124 samples (2.2%) in ELISA. Conclusions: Seroprevalence of MG infection was 4% during the selected period and zone of study.  Statistical analysis showed that biosecurity situations were significantly better in negative farms (p=0.04). There are some deficiencies in quality of biosecurity situations despite  implementing biosecurity principles in farms. Establishing of farms near villages or the development  of villages, keeping backyard birds close to the farms and employees living in villages are some of the  biosecurity principles that were not followed in infected farms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mycoplasma gallisepticum
 • Broiler Breeder
 • Mazandaran
 • RSPA and ELISA
Asgharzade, S., Zaeri, S., Hasanzade, M., Ahmadi, M., Talebi, A.R. (2013) Detection of Mycoplasma gallisepticum in experimentally infected broiler chickens using Culture, SPA, ELISA, and PCR methods. Comp Clin Pathol. 22: 1051-1055.‏
Chanie, M., Negash, T., Tilahun, S.B. (2009) Occurrence of concurrent infectious diseases in broiler chickens is a threat to commercial poultry farms in Central Ethiopia. Trop Anim Health Prod. 41: 1309-1317.‏
Christensen, N.H., Yavari, C.A., McBain, A.J., Bradbury, J.M. (1994) Investigations into the survival of Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae and Mycoplasma iowae on materials found in the poultry house environment. Avian Pathol. 23: 127-143.
Feizi, A., Bijanzad, P., Khakpour, M., Nikpiran, H., Kaboli, K., Moggadam, A.R.J. (2013) Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in Iranian north-west broiler breeder farms. Ann Biol Res. 4: 109-111.‏
Ghaleh Golab Behbahan, N., Asasi, A.R., Afsharifar, A.R., Pourbakhsh, S.A. (2005) Isolation and detection of Mycoplasma gallisepticum by polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism. Iranian J Vet Res. 6: 35-41.‏
Gharaibeh, S., Al Roussan, D. (2008) The use of molecular techniques in isolation and characterization of Mycoplasma gallisepticum from commercial chickens in Jordan. Int J Poult Sci. 7: 28-35.‏
Haghighi, K.P., Akbari, A.G., Roohi, M., Sami, Y.P. (2010) Seroprevalence of Mycoplasma gallisepticum infection in commercial layer farms in Alborz and Qazvin provinces. J Vet Clin Res. 1: 181-187.
Hanif, A., Najeeb, M.I. (2007) Comparison of conventional bacterial isolation, rapid slide agglutination and polymerase chain reaction for detection of Mycoplasma gallisepticum in breeder flocks. Pak J Life Soc Sci. 5: 1-5.‏
Jordan, F.T.W. (1975) Avian mycoplasma and pathogenicity-A review. Avian Pathol. 4: 165-174.‏
Kahya, S., Temelli, S., Eyigor, A., Carli, K.T. (2010) Real-time PCR culture and serology for the diagnosis of Mycoplasma gallisepticum in chicken breeder flocks. Vet Microbiol. 144: 319-324.‏
Kapetanov, M., Orlic, D., Potkonjak, D., Velhner, M., Stojanov, I., Milanov, D., Stojanovic, D. (2010) Mycoplasma in poultry flocks in the year 2009 compared to the year 2000 and significance of the control measures. Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara. 1: 249-253.‏
Kleven, S.H. (2008) Control of avian mycoplasma infections in commercial poultry. Avian Dis. 52: 367-374.‏
Levisohn, S., Kleven, S.H. (2000) Avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum). Rev Sci Tech (International Office of Epizootics). 19: 425-442.‏
Liu, T., Garcia, M., Levisohn, S., Yogev, D., Kleven, S.H. (2001) Molecular variability of the adhesin-encoding gene pvpA among Mycoplasma gallisepticum strains and its application in diagnosis. J Clin Microbiol. 39: 1882-1888.‏
Osman, K.M., Aly, M.M., Amin, Z.M., Hasan, B.S. (2009) Mycoplasma gallisepticum: an emerging challenge to the poultry industry in Egypt. Rev Sci Tech (International Office of Epizootics). 28: 1015-1023.‏
Raviv, Z., Ley, D.H. (2013) Mycoplasma gallisepticum infection. In: Diseases of poultry. Swayne, D.E. (13th ed). Wiley-Blacwell, Georgia, USA. p. 877-893.
Sarkar, S.K., Rahman, M.B., Rahman, M., Amin, K.M.R., Khan, M.F.R., Rahman, M.M. (2005) Sero-prevalence of Mycoplasma galliseplicum infection in chickens in model breeder poultry farms of Bangladesh. Int J Poult Sci. 4: 32-35.‏
Sato, S. (1996) Avian mycoplasmosis in Asia. Rev Sci Tech (International Office of Epizootics). 15: 1555-1567.
Seifi, S., Shirzad, M. (2012) Risk factors and seroprevalence of Myco-plasma gallisepticum infection in broiler breeder farms in Mazandaran province, north of Iran. Revue Méd. Vét. 163: 215-218.‏
Shadmanesh, A., Mokhtari, M.M. (2013) Serological investigation of five diseases; Influenza, Newcastle disease, Salmonella, Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae in native hens of Eghlid, Iran. Veterinary World. 6: 126-130.‏
Stipkovits, L., Kempf, I. (1996) Mycoplasmoses in poultry. Rev Sci Tech (International Office of Epizootics). 15: 1495-1525.‏
Valadan, M., Pourbakhsh, S.A., Ghalehnoie, M.R., Shokri, G., Ahmadi, A.R., Ghadiri Abianeh, M., Khameneh, F. (2010) Serolagic and microbiologic identification of avian mycoplasmas from slaughtered poultry in Tehran. Veterinary Journal (Pajouhesh Va Sazandegi). 23:19-26.