ارزیابی غلظت بیومارکر Pro-brain natriuretic peptide در بیماری دریچهای قلبی و تعیین شدت بیماری براساس آن در سگ

نویسندگان

1 بخش داخلی دامهای کوچک،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران -ایران

2 بخش رادیولوژی وسونوگرافی،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران -ایران

3 بخش کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران -ایران

4 آزمایشگاه دکتررستگار،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران،تهران -ایران

چکیده

زمینه مطالعه: در طی سالیان گذشته ارزیابی عملکرد قلب با استفاده از معاینه بالینی،الکتروکاردیوگرافی  (electrocardiography)، رادیوگرافی (radiography) واکوکاردیوگرافی (echocardiography) انجام می‌گرفته است. در طی پانزده سال گذشته استفاده از بیومارکرهای قلبی (cardiac biomarker)  از جمله تروپونین (troponin) و ناتریورتیک پپتیدها (natriuretic peptide) نقش مهمی را در تشخیص و پیگیری بیماری‌های قلبی در طب انسانی بر عهده داشته است. در طب حیوانات کوچک نیز استفاده از این بیومارکر‌ها می‌تواند کمک شایانی در تشخیص بیماری‌های قلبی کند. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت بیومارکر pro-brain natriuretic peptideا(NT-pro BNP)  در بیماری دریچه‌ای قلبی (valvular disease)  و تعیین شدت بیماری براساس آن می‌باشد. روش کار: این مطالعه بروی ۲۰ قلاده سگ مبتلا به بیماری مزمن دریچه‌ای (chronic valvular disease) انجام شد. سگ‌های ارجاعی به بیمارستان حیوانات کوچک را ابتدا مورد معاینه بالینی قرار داده و در صورت تشخیص بیماری قلبی، نمونه خون بیمارجهت سنجش NT-pro BNP گرفته شد. سپس بیمار را جهت انجام رادیوگرافی و اکوکاردیوگرافی به بخش رادیولوژی ارجاع داده پس از ثبت کلیه یافته‌ها و سنجش وثبت غلظت‌های به دست آمده NT-pro BNP، اقدام به تفسیر و بررسی نتایج گردید. نتایج: سطح سرمی بیومارکر NT-pro BNP  در سگ‌های بیمار نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری افزایش پیدا کرده از طرفی این اختلاف سطح در سگهای گروه B2 نسبت به گروه C  نیز معنی‌دار می‌باشد. سه گروه مورد مطالعه با سطح اطمینان 95% اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر در سطح متغیر «NT-pro BNP» دارند (0.001>p). سطح سرمی این بیومارکر با نسبت دهلیز چپ به آئورت (Left Atrium/Aorta) نیز بررسی شد و مشخص گردید که در گروه B2 و C، دو متغیر «نسبت دهلیز چپ به آئورت» و «NT-pro BNP» در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 و اطمینان 95%، با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی‌دار دارند. نتیجه گیری نهایی: با توجه به غلظت‌های به دست آمده از بیومارکر NT-pro BNP و اختلاف معنی‌دار میزان این بیومارکر بین گروه بیمار و شاهد و ارتباط معنی‌دار آن با نسبت دهلیز چپ به آئورت (LA/AO) استفاده از این بیومارکر می‌تواند در تشخیص بیماری و همچنین تعیین شدت آن کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of circulating amino terminal pro-B-type natriuretic peptide concentration in cardiac valvular disease and assessing disease severity in dogs

نویسندگان [English]

  • Yara Tambrchi 1
  • dariush shirani 1
  • majid masoudifard 2
  • zohreh khaki 3
  • solmaz chegeni 3
  • mohammad taheri 4
1 Department of Small Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
2 Department of Radiology and Sonography, faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
3 Deparment of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
4 Dr Rastegar Laboratory, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran- Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: One of the most important heart diseases in dogs is chronic valvular disease which can be evaluated by diagnostic ways such as physical examination, electrocardiography, echocardiography and…. Traditionally, the evaluation of heart function has been accomplished by electrocardiography, radiography, and echocardiography. Within the past 15 years, cardiac biomarkers, primarily cardiac troponin and natriuretic peptides, have become a mainstay for both the diagnosis and patient monitoring in human heart disease. Recently, veterinary research has provided insight into the utility of these blood-based cardiac biomarkers in canine and feline patients. OBJECTIVES: The purpose of the current study was to evaluate  the chronic valvular disease and assess its  severity via evaluation of circulating amino terminal-pro-B-type natriuretic peptide. METHODS: This survey was done on 20 dogs which had valvular disease and on 20 control dogs. Serum NT-pro BNP concentration was measured with an ELISA validated for use in dogs. Results of physical examination, thoracic radiography, echocardiography, and serum biochemical analysis were recorded for dogs with cardiac disease. RESULTS: Serum NT-pro BNP concentration was significantly higher in dogs with cardiac disease than in control dogs.  Serum NT-pro BNP concentration in group B2 and C was correlated with left atrial to aortic ratio. CONCLUSIONS: According to this study, results suggested that serum NT-pro BNP concentration could be a useful adjunct clinical test for diagnosing chronic valvular disease and assessing the severity of disease in dogs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cardiac biomarker NT-pro BNP
  • chronic valvular disease
  • Dog
Boswood, A., Dakes-Mc Ewan J., Loureiro J.,James RA., Martin M., Stafford-Johnson M. Smith P. Little C. Attree S. (2008) The diagnosis accuracy of different natriuretic peptides in the investigation of canine cardiac disease. J Small Anim Pract. 49: 26-39.
Ettinger, S.J.,  Feldmen, E.C. (2009) Text Book of Veterinary Internal Medicine, (7th ed.) Saunders co. Missouri, USA.
Ettinger, S.J.,  Feldmen, E.C. (2009) Text Book of Veterinary Internal Medicine, (7th ed.) Saunders co. Missouri, USA.
Ettinger, S.J.,  Feldmen, E.C. (2009) Text Book of Veterinary Internal Medicine. (7th ed.) Saunders co. Missouri, USA.
Fine, D., Declue, A., Reinero, C. (2008)  Evaluation of circulating amino terminalpro-B-type natriuretic peptide concentration in dogs with respiratory distressattributable to congestive heart failure or primary pulmonary disease.J Am Vet Med Assoc. 232: 1674-1679.
Kellihan, H., Oyama, M., Reynolds, C., Stepien, R.L. (2009) Weekly variability of plasma and serum NT-proBNP measurments in normal dogs. J Vet Cardiol. 11: 93-97.
Maxi, M.G., Robinson, W.F. (2009) Myxomatous valvular degeneration (endocardiosis) in dogs, Jubb Kennedy and Palmer’s The Pathology of Domestic Animals. Edinburgh, (5th ed.) Saunders Elsevier. Edinburgh, Scotland. p. 24–26.
Oyama, M., Sisson, D., Solter, P. (2007) Prospective screening for occult cardiomyopathy in dogs by measurement of plasma atrial natriureticpeptide, B-type natriuretic peptide, and cardiac troponin-I concentrations. Am J Vet Res. 68: 42-47.
Oyama, M., Reynolds, C. (2008) Biomarkers in the diagnosis of heart disease.Vet  Focus. 18: 1-4.
Oyama, M., Fox, P.R., Rush, J.E., Rozanski, E.A., Lesser, M. (2008) Clinical utility of serum N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentration for identifying cardiac disease in dogs and assessing disease severity. J Am Vet Med Assoc. 232: 1496-1503.
Oyama, M., Rush, J.E., Rozanksi, E.A., Fox, P.R., Reynolds, C., Gordon, S.G. (2009) Assessment of serum N-terminal pro-B-type natriuretic peptide concentration for differentiation of congestive heart failure from primary respiratory tract disease as the cause of respiratory signs in dogs. J Am Vet Med Assoc. 235: 1319-1325.
Paige, C.F., Abbott, J.A., Elvinger, F., Pyle, R.L. (2009) Prevalence of cardiomyopathy in apparently healthy cats. J Am Vet Med Assoc. 234: 1398–1403.
Raffan, E., Loureiro, J., Dukes-McEwan, J., Fonfara, S., James, R., Swift, S., Bexfield, N., Herrtage, M.E., Archer, J. (2009) The Cardiac Biomarker NT-proBNP Is Increased in Dogs with Azotemia. J Vet Intern Med. 23: 1184–1189.
Reynolds, C., Brown, D.C., Oyama, M.A. (2008) Development of a multivariate statistical model to predict congestive heart failure in canine mitral valve disease. J Vet Intern Med. 22: 755.
Tarnow, I., Olsen, H., Kvort, C., Hoglund, K., Moesqaard, S.G., Kamstrup, T.S., Pederson, H.D., Haggstrom, J. (2009) Predictive value of natriuretic peptides in dogs with mitral valve disease. Vet J.180: 195-201.
Wess, G., Mahling, M., Hartmann, K. (2011) Evaluation of Nterminal pro-B-type natriuretic peptide as a diagnostic marker of various stages of cardiomyopathy in Doberman Pinschers. Am J Vet Res. 72: 642-649.