بررسی وضعیت مصرف داروهای ضد باکتریایی در مرغداریهای گوشتی استان قم

نویسندگان

1 بخش فارماکولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: داروهای ضد باکتریایی سالیان متمادی است که در درمان و یا پیشگیری از بیماری‌های طیور به کار می‌روند و مصرف نابجا و یا بی رویه آن‌ها می‌تواند اثرات زیان آوری در بهداشت عمومی از جمله بروز بقایای دارویی در فرآورده‌های طیور ایجاد کند. هدف: بررسی فراوانی و نحوه مصرف انواع داروهای ضدباکتریایی در مزارع پرورش طیور گوشتی استان قم. روش کار: در مطالعه حاضر استان قم به شش منطقه (شمال، غرب، جنوب غرب، جنوب، جنوب شرق و شرق) تقسیم گردید و در مجموع 138 واحد مرغداری گوشتی (59%) با استفاده از پرسشنامه و به طور حضوری بررسی شد. نتایج: این مطالعه نشان داد که بیشترین فراوانی مصرف ترکیبات ضدباکتریایی در واحدهای طیور گوشتی استان قم مربوط به سولفامتوکسازول+ تریمتوپریم (4/93%) بود و داروهای انروفلوکساسین (0/60 %)، کولیستین (7/49%)، فورازولیدون (0/42%) اکسی تتراسایکلین (5/17%) و کلرامفنیکل (6/14%) از نظر فراوانی نسبی مصرف در ردیف‌های بعد قرار داشتند. میانگین تعداد دفعات استفاده از این داروها بازای هر واحد مرغداری در یک دوره پرورش 48-42 روزه 37/0± 0/3 بار بود. از نکات قابل توجه در یافته‌های این مطالعه، درصد بالای مصرف داروهای غیرمجاز مانند فورازولیدون و کلرامفنیکل است که حاکی از بی توجهی و یا ناآگاهی مسئولان واحدهای پرورش طیور به خطرات این گونه داروها در بهداشت عمومی است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به کاربرد گسترده و فراوان داروهای ضد باکتریایی در واحدهای طیور گوشتی، انجام اقدامات همه جانبه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی بخش‌های دامپزشکی و دامپروری کشور برای استفاده منطقی و مسئولانه این گونه داروها در صنعت طیور ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on antibacterial drug use in broiler chicken farms in Qum province, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Muhammad Faghihi 1
  • ali Rasooli 1
  • Mahdi Vasfi Marandi 2
1 Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Poultry Production and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
چکیده [English]

BACKGROUND: Antibacterial drugs have long been used for prevention and treatment of poultry diseases but their misuse or overuse can make adverse effects on public health including occurrence of drug residues in poultry products. OBJECTIVES: To assess the frequency and status of antibacterial drug consumption in broiler production farms in Qum province. METHODS: In the present survey, Qum province was divided into six regions (north, west, southwest, south, southeast and east) and in total 138 broiler production units (59%) were studied by direct interview using a questionnaire. RESULTS: The present study showed that the most frequently used antimicrobial drugs in broiler farms were  sulfamethoxazole+trimethoprim (93.4%) followed by enrofloxacin (60.0%), colistin (49.7 %), furazolidone (42.0 %), oxytetracycline (17.5 %), and chloramphenicol (14.6 %). Mean antibacterial consumption rate during a 42-48 day production period was 3.0± 0.37 times per farm. A notable finding in this survey was the high percentage of banned drug usage such as furazolidone and chloramphenicol, indicating the ignorance or unawareness of poultrymen regarding the potential hazards of these drugs on public health. CONCLUSIONS: Owing to widespread and frequent usage of antibacterial drugs in broiler farms, all-out actions are needed to be taken in educational, research and administrative fields of veterinary and animal production sectors for rational and responsible use of these drugs in poultry industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial drugs
  • Usage
  • Broiler Chickens
Aarestrup, F.M. (1999) Association between the consumption of antimicrobial agents in animal husbandry and the occurrence of resistant bacteria among food animals. Int J Antimicrob Agents. 12: 279-285.
Anonymous (1999) The Use of Drugs in Food Animals: Benefits and Risks. National Academy of Sciences, CABI Publishing in Association with National Academy Press. (1st ed.) Washington DC, USA.
Barosa, T.M., Levy, S.B. (2000) The impact of antibiotic use on resistance development and persistence. Drug Resistance Updates. 3: 303-311.
Faghihi, S.M. (1991) A survey on antibiotics in food-producing animals: a review on broad spectrum antibiotic residues in poultry. J Faculty Vet Med (University of Tehran). 46: 1-14.
Faghihi, S.M., Kiaei, S.M.M., Tabatabyi, A.H. (2006) A retrospective survey on antibacterial drug usage in broiler poultry farms in Tehran province. Pajouhesh Va Sazandeghi. 18: 91-96. (Persian).
Jasim Uddin, M., Miah, M.Y., Ara, A., Alam, M.J. (2013) Broiler response to growth promoter and potential to reserve meat nutrients. Isesco J Sci Tech. 9: 55-62.
Momtaz, A., Awan, J.A., Athar, M. (2000) Rational use of drugs in broiler meat production. Int J Agri Biol. 3: 269-272.
Morley, P.S., Apley, M.D., Besser, T.E., Burney, D.P., Fedorka-Cray, P.J., Papich, M.G. (2005) Antimicrobial drug use in veterinary medicine. J Vet Int Med. 19: 617-629.
Mouton, J.W., Ambrosem P.G., Canton, R., Drusano, G.L., Harbarth, S., MacGowan, A. (2011) Conserving antibiotics for the future: New ways to use old and new drugs from a pharmacokinetic and pharmacodynamic prespective. Drug Resistance Update 14: 107-117.
Nonga, H.E., Mariki, M., Karimuribo, E.D., Mdegela, R.H. (2009) Assessment of antimicrobial usage and antimicrobial residues in broiler chickens in Morogoro Muniicpality, Tanzania. Pakistan J Nut. 8: 203-207.
Persoons, D., Dewulf, J., Smet, A., Herman, L., Heyndrickx, M., Martel, A. (2012) Antimicrobial use in Belgian broiler production. Prev Vet Med. 105: 320-325.
Riviere, J.E., Sundlof, S.F. (2009) Chemical residues in tissues of food animals, In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Riviere, J.E., Papich, M.G. (eds.). (9th ed.) Wiley-Blackwell, Iowa, USA. p. 1453-1462.
Schwarz, S., Kehrenberg, C., Walsh, T.R. (2001) Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and food animal production. Int J Antimicrob. Agents. 17: 431-437.