ویژگی های کالبدشناسی و تصویرنگاری چنگال های فرعی گاومیش آبی و گاو

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: چنگال های فرعی باقی مانده انگشتان 2 و 5 نشخوارکنندگان بوده و معمولا فاقد عملکرد می باشند. بیشتر مطالعات مربوطه، در باره ی بیماری و شکل های غیر طبیعی غلاف این ساختارها می باشد. هدف : از آنجا که مطالعه ی جامعی در مورد ساختار حالت طبیعی چنگال های فرعی، به ویژه در گاومیش آبی که از دامهای مطرح منطقه می باشد، در در دسترس نیست،لذا مطالعه حاضر درمورد آناتومی و تصویر نگاری گاومیش آبی و گاو انجام پذیرفت. روش کار: مطالعه روی مورفولوژی و مورفو متری و رادیولوژی136 چنگال فرعی از 11 لاشه گاومیش آبی و 6 لاشه گاو انجام پذیرفت و نتایج حاصله در دو حیوان مقایسه گردیدند. نتایج: یافته های مورفولوژی نشان داد که چنگال های فرعی بصورت ساختارهایی منشوری شکل با قاعده متصل به پوست، در سطوح کف دستی یا کف پایی مفصل قلمی بند انگشتی قرار گرفته بودند. این ساختارها در اغلب موارد دارای دو قطعه استخوانی پروگزیمال و دیستال بودند. بندهای انگشت موجود در چنگال های فرعی جانبی اندام سینه ای گاومیش، سه قطعه ای بودند. قطعه پروگزیمال در گاومیش به شکل دمبل و در گاو به شکل نامنظم یا قطره ای و قطعه دیستال در گاو، مثلثی شکل و در گاومیش آبی هرمی و تقریبا شبیه بند سوم انگشتان اصلی بودند. نتایج مورفومتری نشان داد که به طور کلی اندازه غلاف و استخوان های موجود در چنگال های فرعی گاومیش، بسیار بزرگتر از گاو بود. نتیجه گیری: گرچه چنگال های فرعی هردو حیوان ازجنبه مورفولوژیک شباهت های با هم دارند، ولی از نظر مورفو متریک ، تفاوت های چشم گیری را بین گاومیش و گاو نشان دادند. بزرگی این ساختارها در گاومیش آبی احتمالا سازگاری مفیدی برای حرکت در زمین های باتلاقی و نرم ایجاد می کند. از لحاظ رادیولوژی، بهترین نما برای مشاهده چنگال های فرعی و ساختارهای درون آن، نمای مورب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomy and imaging features of the dew claws of the water buffalo and cow

نویسندگان [English]

 • Yazdan Mazaheri 1
 • Jamal Nourinezhad 1
 • Ali Reza Ghadiri 2
 • Mohammadreza Ahi 1
 • Kosar Sarbandi 1
 • Mohammad Ghasem Hanafi 3
1 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Department of Radiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Dew claws of ruminants are rudimentary of 2 and 5 digits and usually do not  have  functional action. Most studies about the dew claws were done on the diseases and shape-abnormality. OBJECTIVES: Because  no comprehensive study has been done on the normal features of dew claws, especially in the water buffalo which is an important animal in  Khouzestan, this study was performed on anatomy and radiology of the dew claws in the water buffalo and cow. METHODS: 136 dew claws from 11 water buffaloes and 6 cows were examined morphologically, morphometrically, and radiologically and their similarities and differences were clarified. RESULTS: Morphologic result showed that the dew claws were prismatic in shape; their bases were attached to skin at the level of the palmar or plantar surfaces of the fetlock joints. They had two bony ossicles in most cases as proximal and distal ones, but the ossicles in lateral dew claws of thoracic limb in the water buffalo were 3 in number. Proximal ossicles of the water buffalo were dumbbell-shaped, and were irregular or drop-shaped in the cow. Distal ossicles were nearly similar to the third phalanges of the main claws which were pyramid-shaped in water buffalo and triangle-shaped in the cow. Morphometrically, the measurements of the hoof and bony structures of the dew claws in the water buffalo were muchgreater than those of the cows. CONCLUSIONS: Although dew claws in both animals morphologically shared some similarities, there were morpho- metrically significant differences between the dew claws of the water buffalo and the cow. Being larger than the structures in the water buffalo may provide better adaption in static and dynamic of the animal in soft and swamp grounds. Radiologically, the best view for examination of dew claws and their elements was oblique view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water buffalo
 • Cow
 • dew claws
 • Morphology
 • Radiology
Acuna, R. (2008) Surgery of the bovine claw. Iranian Journal of Veterinary Surgery. 3: 141-45.
Anderson, J.F., Arnold, J.P., Farnsworth, R.J. (1976) Amputation of bovine medial dew claw on the hind legs as an aid in controlling teat trauma. I.J.V.S. Vet Med Small Anim Clin. 71: 73-76.
Braak, A.E., Antonisse, H.W., Grommers, F.J. (1972) Dew claw protectors for the prevention of teat injuries in dairy cows. Tijdschrift Diergeneeskunde. 97: 1127-1134.
Budras, K.D., Habel, R.E. (2003) Bovine Anatomy an Illustrated Text. (1st ed.) Schlutersche. Hannover, Germany.
Chabanovskii, S.G. (1974) Diseases of dew claw in cows. Veterinarila Mosk. 7: 90-91.
Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (2002) Textbook of Veterinary Anatomy. (3th ed.) Saunders, Philadelphia.
Dyce, K.M., Wensing , C.J.G. (1971) Essentials of Bovine Anatomy. (1st ed.) Lea & Febiger. Philadelphia, USA.
El-Guindy, M.H., Ahmed, M.F. (1996) Abnormalities of the dewclaws in cows, buffaloes, sheep and goats. Assuit Vet Med J. 71: 56-67.
FAO. (1997) The water Buffalo. Food and Agriculture Organization of the united nations. Italy. p. 69.
Frandson, R.D., Wilke, W.L., Fails, A.D. (2003) Anatomy and Physiology of Farm Animals. (6th ed.) Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, USA.
Getty, R. (1975) Sisson and Grossman’s The Anatomy of the Domestic Animals. (5th ed.) W.B. Saunders Company. Philadelphia, USA.
Ghatterjee, A., chakrabarti, A., Saha, G.R. (1986) Granulomatous growth associated with lesions of ‘legsore’ in cattle. Indian J Anim Health. 25: 67-70.
Greenough, P.R. (2007) Bovine Laminitis and Lameness. Saunders Elsevier. New York.
Habel, R.E. (1970) Guide to the Dissection of Domestic Ruminants. (4th cd.) Published by author. Ithaca, New York.
Kenawy, A.A., Nouh, S.R., Kassem, M.M., Baumi, A.E. (1991) Dew claw abnormalities and overgrowths in sheep and goats. Assuit Vet Med J. 51: 241-249.
Konig, H.E., Leibich, H.G. (2004) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, Text book and color atlas. (1st ed.) Schattauer. Stuttgart, New York.
Nickel, R. (1986) The Locomotors System of the Domestic Mammals. (1st ed.) Verlag Paul Parey. Berlin, Germany. 
Nour, S. (1991) Some of surgical affections of teat and udder in sheep and goat. Assuit Vet Med J. 26: 220-227.
Nourinezhad, J., Mazaheri, Y., Raee, A. (2014)Quantitative evaluation of water buffalo cannon bones. Buffalo Bulletin. 33: 43-53.
Smallwood, J.E. (1992) A Guided Tour of Veterinary Anatomy. W.B. Saunders Company. Philadelphia, USA.
 Smuts, M.S., Bezuidenhout, A.J. (1987) Anatomy of the Dromedary. Clardenon Press, Oxford.     
Telczhenko, E.V., Kotomin, K.N., Petukhov, V.L. (2000) Analysis of the morphometric parameters of the dewclaws of black-and-white cows in western siberia. Russ Agr Sci. 6: 37-41.