اثر تغذیه با آغوز گرمادهی شده بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G و پروتئین تام سرم در گوساله های شیری تازه متولد شده

نویسندگان

1 دانش آموخته بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی کرج، کرج، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: یکی از روش‌های کاهش یا حذف باکتری‌های بیماریز‌ای آغوز‌‌، استفاده از روش گرمادهی است. هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر گرمادهی آغوز گاو بر انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله‌های نوزاد انجام پذیرفت. روش کار: ابتدا با جمع آوری L 96 آغوز دوشش اول از گاوهای هولشتاین چند شکم‌زا، یک بانک آغوز همگن تهیه شد، سپس 24 رأس گوساله نوزاد قبل از دریافت آغوز در 4 گروه درمانی مورد مطالعه قرارگرفتند. به گروه اول آغوز خام (6رأس)، به گروه دوم آغوز گرمادهی شده در دمای ºC‌60 به مدت‌ min‌30 (6رأس)، به گروه سوم آغوز گرمادهی شده در دمای ºC‌60 به مدتmin ‌60 (6رأس) و به گروه چهارم آغوز گرمادهی شده در دمای ºC‌60 به مدت min 90 (6 رأس) خورانده شد. گوساله‌ها در نوبت اول L 2 و در نوبت دوم نیز L 2 آغوز را به ترتیب 2 و 12 ساعت بعد از تولد به وسیله بطری پستانک‌دار دریافت نمودند. به منظور شمارش باکتریایی تام و تعیین غلظت IgG آغوز، قبل و بعد از گرمادهی از بانک آغوز نمونه برداری شد. جهت بررسی غلظت سرمی پروتئین تام و IgG در ساعت‌های صفر (قبل از خوردن آغوز)، 6، 24، 48 و 72 (پس از خوردن آغوز) از گوساله‌ها خون‌گیری به عمل آمد. نتایج: غلظت پروتئین تام و IgG سرم در گروه‌های مختلف درمانی اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند، اما توان ظاهری جذب IgG در ساعت 6 در گوساله‌هایی که آغوز گرمادهی شده دریافت نموده بودند در مقایسه با گروهی که آغوز خام دریافت نموده بودند به طور معنی‌داری بیشتر بود. نتیجهگیری نهایی: گرمادهی مخزنی آغوز در سطح گاوداری و در دمای ºC‌60 تا  min ‌90 تأثیری بر غلظت سرمی IgG نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding heat treated colostrum on absorption of immunoglobulin G and serum total protein in neonatal dairy calves

نویسندگان [English]

  • Mostafa Moazeni 1
  • Aria Rasooli 2
  • Mohammad Nouri 2
  • Masoud Ghorbanpoor 3
  • Nader Mosavari 4
1 Post Graduate Student, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 PPD Tuberculin Department, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Heat treatment of colostrum has been suggested as a control measure to eliminate or reduce the transfer of colostrum-borne pathogens to dairy calves.Objectives: The aims of this study were to determine the effects of on-farm heat treatment of bovine colostrum on colostral bacterial counts and IgG concentration and evaluation of passive transfer of immunity in neonatal dairy calves. Methods: Ninety-six L of first milking colostrum was collected from Holstein cows and pooled to create a uniform batch. Twenty-four calves were enrolled in 4 treatment groups before suckling occurred and fed raw colostrum (n=6), heat-treated colostrum at 60 ºC for 30 min (n=6), heat-treated colostrum at 60 ºC for 60 min (n=6) and heat-treated colostrum at 60 ºC for 90 min (n=6). Colostrum samples were collected before and after heat treatment and cultured for total bacterial count and analyzed for total IgG concentration. For the first and second feeding 2 L of colostrum was bottle fed by 2 and 12 h of age respectively. Serum samples were collected from calves at 0 h (precolostrum) and 6, 24, 48, 72 h (postcolostrum) and analyzed for serum total protein and IgG concentrations. Results: Heat treatment of colostrum at 60 ºC for 30 and 60 min reduced total bacterial count, yet maintained colostrul IgG concentration compared to the control. There was no difference between treatment groups when examining serum total protein and IgG concentrations, but apparent efficiency of IgG absorption was significantly greater at 6 h in calves that were fed heat-treated colostrum compared to calves fed raw colostrum. ConclusionS: There was no effect of on-farm batch heat treatment of colostrum at 60 ºC till 90 min on serum concentration of IgG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colostrum
  • Heat treatment
  • immunoglobulin G
  • total protein
  • calves
Bush, L.J., Staley, T.E. (1980) Absorption of colostralimmunoglobulins in newborn calves. J Dairy Sci .63: 672-680.
Donahue, M., Godden, S.M., Bey, R., Wells, S., Oakes, J.M., Sreevatsan, S., Stabel, J., Fetrow, J. (2012) Heat treatment of colostrum on commercial dairy farms decreases colostrum microbial counts while maintaining colostrum immunoglobulin G concentrations. J Dairy Sci. 95: 2697-2702.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. (2008) Heat treating bovine colostrum. The professional animal scientist. 24: 530-538.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. (2009) Feeding heat-treated colostrum to neonatal dairy heifers: effects on growth characteristics and blood parameters. J Dairy Sci. 92: 3265-73.
Elizondo-Salazar, J.A., Heinrichs, A.J. (2009) Feeding heat-treated colostrum or unheated colostrum with two different bacterial concentrations to neonatal dairy calves. J Dairy Sci. 92: 4565-4571.
Elizondo-Salazar, J.A., Jayarao, B.M., Heinrichs, A.J. (2010) Effect of heat treatment of bovine colostrum on bacterial counts, viscosity, and immunoglobulin G concentration. J Dairy Sci. 93: 961-967.
Johnson, J.L., Godden, S.M., Molitor, T., Ames, T., Hagman, D. (2007) Effects of feeding heat-treated colostrum on passive transfer of immune and nutritional parameters in neonatal dairy calves. J Dairy Sci. 90: 5189-5198.
Gelsinger, S.L., Gray, S.M., Jones, C.M., Heinrichs, A.J. (2014) Heat treatment of colostrum increases immunoglobulin G absorption efficiency in high-, medium-, and low-quality colostrums. J Dairy Sci. 97: 2355-2360.
Godden, S.M. (2008) Colostrum management for dairy calves. Vet Clin Food Anim. 24: 19-39.
Godden, S.M., Haines, D.M., Konkol, K., Peterson, J. (2009) Improving passive transfer of immunoglobulins in calves. II: Interaction between feeding method and volume of colostrums fed. J Dairy Sci.  92: 1758-1764.
Godden, S., McMartin, S., Feirtag, J., Stabel, J., Bey, R., Goyal, S., Metzger, L., Fetrow, J., Wells, S., Chester-Jones, H. (2006) Heat treatment of bovine colostrums II. Effects of heating duration on pathogen viability and immunoglobulin G. J Dairy Sci. 89: 3476-3483.
Godden, S.M., Smith, S., Feirtag, J.M., Green, L.R., Wells, S.J., Fetrow, J.P. (2003) Effect of on-farm commercial batch pasteurization of colostrum on colostrum and serum immunoglobulin concentrations in dairy calves. J Dairy Sci. 86: 1503-1512.
Godden, S.M., Smolenski, D.J., Donahue, M., Oakes, J.M., Bey, R., Wells, S., Sreevatsan, S., Stabel, J., Fetrow, J. (2012) Heat-treated colostrum and reduced morbidity in preweaned dairy calves: Results of a randomized trial and examination of mechanisms of effectiveness. J Dairy Sci. 95: 4029-4040.
McMartin, S., Godden, S.M., Metzger, L., Feirtag, J., Bey, R., Stabel, J., Goyal, S., Fetrow, J., Wells, S., Chester-Jones, H. (2006) Heat treatment of bovine colostrums I. Effects of temperature on viscosity and immunoglobulin G level. J Dairy Sci. 89: 2110-2118.
Meylan, M., Rings, M.D., Shulaw, W.P., Kowalski, J.J., Bech Nielsen, S., Hoffsis, G.F. (1996) Survival of Mycobacterium paratuberculosis and preservation of immunoglobulin G in bovine colostrums under experimental conditions simulating pasteurization. Am J Vet Res. 57: 1580-1585.
Morrill, K.M., Conrad, E., Lago, A., Campbell, J., Quigley, J., Tyler, H. (2012) Nationwide evaluation of quality and composition of colostrums on dairy farms in the United States. J Dairy Sci. 95: 3997-4005.
Priestley, D., Bittar, J.H., Ibarbia, L., Risco, C.A., Galvão, K.N. (2013) Effect of feeding maternal colostrum or plasma-derived or colostrum-derived colostrum replacer on passive transfer. J Dairy Sci. 96: 3247-3256.
Quigley, J. D., Lago, A., Chapman, C., Erickson, P., Polo, J. (2013) Evaluation of the Brixrefractometer to estimate immunoglobulin G concentration in bovine colostrums. J Dairy Sci. 96: 1148-1155.
Stabel, J.R., Hurd, S., Calvente, L., Rosenbusch, R.F. (2004) Destruction of Mycobacterium paratuberculosis, Salmonella spp., and Mycoplasma spp. in raw milk by a commercial on-farm hightemperature, short-time pasteurizer. J Dairy Sci. 87: 2177-2183.
Swan, H., Godden, S., Bey, R., Wells, S., Fetrow, J., Chester-Jones, H. (2007) Passive transfer of immunoglobulin G and preweaning health in holstein calves fed a commercial colostrum replacer. J Dairy Sci. 90: 3857-3866.
Weaver, D.M., Tyler, J.W., Vanmetre, D.C., Hostetler, D.E., Barrington, G.M. (2009) Passive transfer of colostral immunoglobulins in calves. J Vet Internal Med. 14: 569-577.