تأثیر الکارنیتین و ویتامین C بر شاخصهای رشد، ترکیب بدن و فراسنجه های بیوشیمیایی سرمی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

نویسندگان

1 دانش آموخته شیلات، شیلات علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: بیوسنتز داخلی کارنیتین مستلزم وجود اسیدهای آمینه متیونین، لیزین، ویتامین‌های نیاسین و اسیداسکوربیک می‌باشد و استفاده از ال‌کارنیتین و ویتامین C ممکن است بتواند اثرات ال‌کارنیتین به تنهایی را بهبود بخشد. هدف: در این مطالعه، تأثیر سطوح مختلف ال‌کارنیتین و ویتامین C بر شاخص‌های رشد، ترکیب بدن و فراسنجه‌های سرمی در بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. روش کار: بدین منظور، 540 قطعه بچه‌ماهی با میانگین وزنی g 2±40، در تیمارهای آزمایشی حاوی ویتامین C در سه سطح صفر، 500، 1000 و ال‌کارنیتین در دو سطح صفر و  800 (mg/kg جیره) با سه تکرار قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار با ویتامین C  500 و ال‌کارنیتین mg 800 نسبت به تیمار فاقد مکمل (شاهد) افزایش معنی‌داری (05/0>p) یافت. بیشترین و کمترین میزان چربی به‌ترتیب در تیمار شاهد و در تیمار حاوی ویتامینC  1000 و ال‌کارنیتین mg/kg 800 جیره مشاهده شد (05/0>p). بیشترین مقدار پروتئین لاشه در تیمار حاوی ویتامین C 500 و ال‌کارنیتین 800 مشاهده گردید (05/0>p). کلسترول و گلوکز نیز تحت تأثیر ترکیب ویتامین C 500 و ال‌کارنیتین mg 800، کاهش معنی‌داری (05/0>p) یافت، ترکیب ویتامین C 1000 و ال‌کارنیتین mg 800، موجب کاهش معنی‌داری در میزان تری‌گلیسرید خون گردید (05/0>p). نتیجهگیری نهایی: در نهایت مشخص شد که استفاده از ویتامین C به میزان 500 و ال-کارنیتین به میزان mg/kg 800 در جیره غذائی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌تواند موجب بهبود فراسنجه‌های رشد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of L-carnitine and vitamin C on the growth indices, body composition and serum biochemical parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Juveniles

نویسندگان [English]

  • Ezatollah Sharifzadeh 1
  • Sakineh Yeganeh 2
  • Farid Firouzbakhsh 2
  • Hosein Oraji 2
1 Graduated from the Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fiesheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Carnitine biosynthesis needs methionine and lysine amino acids, vitamins niacin and ascorbic acid. So the usage of both L-carnitine and vitamin C may  improve the effects of only L-carnitine. OBJECTIVES: This study was carried out to investigate the effects of different levels of L-carnitine and vitamin C on the growth performance‚ body composition; blood serum parameters in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were investigated. METHODS: For this purpose, 540 fingerlings with the average weight 40±2 g were arranged in treatments including 3 vitamin C levels: zero, 500, 1000 and 2 L-carnitine levels: zero, 800 (mg/kg diet), with 3 replicates. RESULTS: Results showed weight gain, special growth rate and feed conversion ratio in the level of 500/800 vitamin C/L-carnitine had a significant increase compared to control (p<0.05). The highest and the lowest lipid content were observed in control and 1000/800vitamin C/ L-carnitine, respectively (p<0.05). The highest protein content was observed in 500/800 vitamin C/L-carnitine (p<0.05). Cholesterol and glucose showed a significant decrease in 500/800 vitamin C/L-carnitine. It was observed that 1000/800 vitamin C/L-carnitine caused significant decrease in blood triglycerides (p<0.05). CONCLUSIONS: Finally, it was determined that using vitamin C 500 and L-carnitine 800 mg/kg diet caused some improvement in growth performance with no  negative effects on blood parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-carnitine‚ Vitamin C
  • growth parameters‚ blood serum parameters‚ Oncorhynchus mykiss
Afshar mazandaran, N. (2003) Practical Guide to Nutrition and Food Inputs in Aquaculture. (1st ed.) Nourbakhsh publication center. Tehran, Iran.
Akbari, M., Zakipour Rahimabadi, E., Sorinejad, I., Azimi Rad, M., Efatpanah, E., Khanjani, M. H. (2014) Effect of different levels of dietary L-carnitine on growth performance, food efficiency and body composition of Pikeperch (Sander lucioperca) Fingerlings. World Journal of Fish and Marine Sciences. 6: 227-232.
Andersen, F., Lygren, B., Maage, A., Waagbø, R. (1998) Interaction between two dietary levels of iron and two forms of ascorbic acid and the effect on growth, antioxidant status and some non-specific immune parameters in Atlantic salmon (Salmo salar) smolts. Aquaculture. 161: 437-451.
AOAC (1997) Official Methods of Analysis. (16th ed.) Association of Official Analytical Chemists, Washington, 49p.
Avani, A., Tavakol, S., Faghani langroudi, H., Norouzi, M. (2013) The interaction of lysine and L-carnitine on growth and some blood parameters in Rainbow trout. J. Fish. Azadshahr, 7th year. 1: 81-88.
Becker, K., Focken, U. (1995) Effect of feed supplementation with L-carnitine on growth metabolism, and body composition of Carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. 129: 341-343.
Burtle, GQ., Liu, Q. (1994) Dietary carnitine and lysine affect channel catfish lipid and protein composition. J World Aquac Soc. 25: 169-174.
Chatzifotis, S. Takeuchi, T., Seikai,T. (1996) The effect of dietary carnitine supplementation on growth of redsea bream (Pagrus major) fingerlings at two levels of dietary lysine. Aquaculture. 147: 235-248.
Chatzifotis, S., Takeuchi, T., Watanabe, T., Satoh, S. (1997) The effect of dietary carnitine supplementation on growth of rainbow trout fingerlings. Fish Sci. 63: 321-322.
Chávez de Martínez, MC. (1990) Vitamin C requirement of the Mexican native cichlid Cichlasoma urophthalmus (Gunther). Aquaculture. 86: 409-416.
Chen, G., Zhang, M., Zhang, J., Dong, H., Zhou, H., Tang, B., Huang J., Shi, G., Jiang, L., Wu, Z. (2009) The Effects of Different Levels of Dietary Protein and L-Carnitine on Blood Sugar  an  Lipids of the New GIFT Strain of Juvenile Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Sci World J. 9: 1197-1205. 
Dikel, S., Ünalan, B., Eroldoğan, OT., Özlüer Hunt, A. (2010) Effects of dietary L-carnitine supplementation on growth, muscle fatty acid composition and economic profit of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Turk J Fish Aquat Sci. 10: 173-180.
Ebrahimi, A., Pourreza, G., Sergei, V.P., Kamali, A., Hosseini, A. (2005) Effect of Different level of protein and lipid on growth performance and chemical composition of Bluga (Huso huso) fingerlings. J. Agr. Natur. Resour. Sci. Tech. 2: 229-241.
Focken, U., Becker, K., Lawrence, P. (1997) A note on the effects of L-carnitine on the energy metabolism of individually reared carp, Cyprinus carpio L. Aquac Nutr. 3: 261-264.
Frischknecht, R., Wahli, T., Meier, W. (1994) Comparison of pathological changes due to deficiency of vitamin C, vitamin E and combinations of vitamin C and E in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). J. Fish Dis. 17: 3-45.
Gaylord, T.G., Gatlin, D.M. (2000) Dietary lipid level but not L-carnitine affects growth performance of hybrid striped bass  (Morone chrysops♀× M. saxatilis ♂). Aquaculture. 190: 237-246
Harpaz, S. (2005) L-Carnitine and Its attributed functions in fish culture and nutrition- a review. Aquaculture. 249: 3-21.
Hosseini, S.N., Seyfabadi, S.J.  Kalbasi,  M.R.  and Vilki, A.S. (2003) Effect of L-carnitine on initial growth and body chemical composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Marine Sci Tech Iran. 1: 41-45.
Jalali Hajiabadi, SMA., Sadeghi, AL., Mahboobi Sufiani, N., Chamani, M., Riazi, G.H. (2010) The effect of  L-carnitine on blood parameters and growth  in rainbow  trout  (Oncorhynchus mykiss). Agr Natur Resour Sci Tech. 13: 105-115.
Ji, H., Om, AD., Yoshimatsu, T., Umino, T., Nakagawa, H., Sakamato, S. (2009) Effect of dietary ascorbate on lipogenesis and lipolysis activities in black sea bream, Acanthopagrus schlegelii. Fish Physiol Biochem. 36: 749-55.
Kordi, H., Imanpour, MR., Sedaghat, S. (2012) Effect of L-Carnitine supplementation on growth performance and carcass composition of Caspian Roach (Rutilus rutilus Caspicus). World J Fish Mar Sci. 4: 396-399.
Miar, A., Matinfar, A., Shamsaei, M., Soltani, M. (2013) Effects of different dietary vitamin C and E levels on growth performance and hematological Parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). World J Fish Mar Sci. 5: 220-226.
Nakagawa, H., Mustafa, MG., Takii, K., Umino, T., Kumai, H. (2000) Effect of dietary catechin and Spirulina on vitamin C metabolism in red seabream. Fish Sci. 66: 321-326.
Naz, M., Yilmaz, E., Türkmen, M. (2005) A preliminary study on African catfish (Clarias gariepinus) larvae fed with diets containing Different E/P ratios and L-carnitine supplementation. J Anim Vet Adv. 4: 871-875.
Nekoubin, H., Hatefi, S., Javeheri, S., Sudagar, M. (2012) Effects of dietary L-Carnitine supplementation on body composition and growth performance in Caspian Sea Kutum (Rutilus firsii kutum). Global Vet. 8: 276-279.
Pimpimol, T., Phoonsamran, K., Chitmanat, C. (2012) Effect of Dietary vitamin C  supplementation on the blood parameters of Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas). Int J Agric Biol. 14: 256-260.
Rahimi, M., Sodagar, M., Hossieni, SA., Taghizadeh, V. (2012) The effect of vitamin C on growth performance, survival rate, hematological parameters and response to heat stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Vet Res. 67: 373-380.
Rebouche, CJ. (1991) Ascorbic acid and carnitine biosynthesis. Am J Clin Nutr. 54: 1147-1152.
Rodehutscord, M. (1995) Effects of supplemental dietary L-carnitine on growth and body composition of rainbow trout Oncorhynchus mykiss fed high fat diets. J Anim Physiol Anim Nutr. 73: 276-279.
Sandens, K. (1991) Vitamin C in fish Nutrition - a review. Fisk. Dir., Skr. Ser. Emaring. 4: 3-32.
Santulli, A., Amelio, VD. (1986) Effects of supplemental dietary carnitine on the growth and lipid metabolism of hatchery reared sea bass (Dicentrarchus labrax L.). Aquaculture. 59: 177-186.
Seyfabadi, SJ., Oraji, H., Nazari, RM. (2003) Effect of  L-carnitine on early growth in Caspian white fish  (Rutilus frisii kutum). J Mar Sci Tech Iran. 1: 77-83.
Taheri Kondor, O., Sajjadi, M., Sourinejad, I.,  Daryaei, A.,  Mirzadeh, G., Khademi, F. (2014) The effect of dietary supplementation of L-carnitine on growth indices and survival rate in Sobaity seabream Sparidentex hasta. Journal of Aquatic Ecology. 3: 35-45.
Tatina, M., Bahmani, M., Soltani, M., Gharibkhani, M. (2011) Effects of Different level of dietary vitamin C and E on Adult farmed Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus) Plasma cholesterol. J Anim Biol. 1: 21-31.
Torreele, E., VanDer Sluizen, A., Verreth, J. (1993) The effect of dietary L-carnitine on the growth performance in figerlings of the African catfish (Clarias gariepinus) in relation to dietary lipid. Brit J Nutr. 69: 289-299.
Trenzado, CE., Higuera, MDL., Morales, AE. (2007) Influence of dietary vitamins E and C and HUFA on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) performance under crowding conditions. Aquaculture. 263: 249-258.
Wang X., Kima, K-W., Bai, SC., Huh, M-D., Cho, B-Y. (2003) Effects of the different levels of dietary vitamin C on growth and tissue ascorbic acid changes in parrot fish (Oplegnathus fasciatus). Aquaculture. 215: 203-211.
Yagcioglu, G., Aktas, M. (2006) The effect of supplemented L-carnintine on growth, proximate composition, survival and cold tolerance of Kuruma Prawn, MarsupenaeusJaponicus (Penaeidae: Decapoda) Juveniles. J Anim Vet Adv. 5: 995-999.
Yang, S-D., Wen, Y-C., Liou, C-H., Liu, F-G. (2009) Influence of dietary L-carnitine on growth, biological traits and meat quality in Tilapia. Aquac Res. 40: 1374-1382.
Zhou, Q., Wang, L., Wang, H., Xie, F., Wang, T. (2012) Effect of dietary vitamin C on the growth performance and innate immunity of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Fish Shellfish Immunol. 32: 969-975.