بررسی شیوع آلودگی به انگل‌های مونوژن در 100 قطعه گلدفیش مراکز توزیع شهر تهران (Carassius auratus Linnaeus, 1758)

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: گلدفیش (Carassius auratus) از کپور ماهیان Cyprinidae، یکی از پرطرفدارترین ماهیان آکواریومی در ایران و جهان است. قدمت تجارت ماهیان زینتی به ویژه گلدفیش به بیش از صد سال می‌رسد.اگر بر این باور باشیم که هر گونه موجود آبزی و هر کشوری فون بیماریزای خاص مشخص و نیز ناشناخته‌ای دارا می‌باشد،خطرات احتمالی انتقال این عوامل بیماریزا توسط وارادات ماهیان زینتی (چه در سطح کشوری، استانی، شهری) را بیشتر آشکار می‌سازد. با این وجود تحقیقات محدودی در زمینه آلودگی انگلی آن‌ها صورت گرفته است. هدف: بنابراین شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای ماهیان به ویژه انگل‌ها قبل از نقل و انتقال ماهیان به محیط جدید به منظور کنترل و پیشگیری از نقل و انتقال ماهیان آلوده و به تبع آن انگل‌ها به محیط جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش کار: در این بررسی پوست و آبشش 100 عدد  ماهی گلدفیش، پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، از نظر ظاهری بررسی شدند. سپس با تهیه لام مرطوب از پوست و آبشش ، از نظر آلودگی به انگل‌های مونوژن مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتایج: در مجموع تعداد 9 گونه انگل از 3 خانواده داکتیلوژیریده، ژیروداکتیلیده و انسیلودیسکوئیده، شامل؛ 4 گونه ژیروداکتیلوس (ژیروداکتیلوس کوبایاشی، ژیروداکتیلوس گورلئی و ژیروداکتیلوس sp.)، 4 گونه داکتیلوژیروس (داکتیلوژیروس واستاتور، داکتیلوژیروس فورموزوس، داکتیلوژیروس بائری و داکتیلوژیروس sp.) و 1 گونه آنسیلودیسکوئیدس sp. از ماهیان مذکور جدا سازی شده و شناسایی گردیدند. ژیروداکتیلوس کوبایاشی در بین انگل‌های یافت شده شایعترین انگل (%10) بود و بعد از آن داکتیلوژیروس واستاتور (%9) قرار داشته است. نتیجه گیری نهایی: اگرچه مقاوت این ماهیان در برابر عوامل بیماری زا بالا است، اما نقل و انتقال این ماهیان به یک بوم سازگان آبی جدید، می‌تواند عامل انتقال عوامل بیماریزا باشد و باعث شیوع بیماری‌های جدید در محیط تازه شده و با ایجاد همه گیری در بین ماهیان سالم خسارات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


Asadzadeh Manjili, A., Mokhayyer, B., Jalali, B. (2000) Evaluation of farming carp ectoparasites with Pen method in Anzali Lagoon. J Res Dev. 47: 96-101.
Barzegar, M., Bozorgnia, A., Seifpoor, R., Jalali, B. (2008) Parasites fauna changes of Common Carp Cyprinus carpio (Cyprinidae: Osteichthes) during its migration between Caspian Sea and freshwater. Is. Az. Garmsar Vet J. 4: 159-163.
Ebrahimzadeh Mousavi, H.A. (2003) Parasites of ornamental fish in Iran. B. Euro Fish Path. 23: 297-300.
Fernando, C.H., Furtado, J.I., Gussev, A.V., Hanek., G., Kakong, S.A. (1972) Methods for the Study of Freshwater Fish Parasites, University of Waterloo, Waterloo. Canada.
Gussev, A.V. (1983) The Methods of Collection and Processing Fish Parasitic Monogenean Materials (in Russian). Nauka publication, Leningrad. Russia.
Gussev, A.V. (1985) Parasitic Metazoan. Class Monogenoida (In Russian) in Bauer: Key to parasites of freshwater fish in USSR, (Vol 2), Nauka Publication, Leningrad. Russia.  p. 424.
Jalali, B. (1998) In: Monogenea Class. Parasites and Parasitic Diseases of Iranian Freshwater Fishes. (1st ed.), Iranian Fisheries Publication, Tehran. Iran. p. 229-274.
Jalali, B., Molnar, K. (1990) Occurrence of monogeneans on freshwater fishes of Iran: Dactylogyrus spp. on cultured Iranian fishes. Acta. Vet. Hung. 38: 239-242.
Kennedy, C.R. (1975) Ecological Animal Parasitology. Blackwell Scientific Publication London. England.
Kritsky, D.C., Heckmann, R. (2002) Species of Dactylogyrus (Monogenoidea: Dactylogyridae) and Trichodina mutabilis (Ciliata) infesting koi carp, Cyprinus carpio, during mass mortality at a commercial rearing facility Utah, U.S.A. J Comp Para. 69: 217-218.
Mehdipour, M., Barzegar, M., Jalai, B. (2004) Evaluation of gill’s Monogenean parasites of Zayanderud river. Ir J Vet Sci. 2: 19-28.
Meshgi, B, Eslami, A., Yazdani, H. (2006) Study on the Parasitic Infections of Aquarium Fishes around Tehran. J Vet Res. 61: 1-5.
Mirhasheminasab, S.F., Pazoki, J. (2003) Identification of crustacean’s parasites of fishes in Mahabad Reservoir Dam. Ir Sci Fishery J. 11: 133-148.
Moradi, H., Lohrasbi, S. (2007) Freshwater Fish. (1st ed.) Aquatic Scientific Publication, Tehran. Iran.
Naem, S., Moubedi, A., Khamirani, R., Abolghasemi, S.J. (2001) Investigation of gill parasites of native and farmed fishes in western branches of Sefidroud River (Guilan province) and introduction of new species. Ir J Vet Res. 3: 118-130.
Ogawa, K., Egusa, S. (1979) Six species of Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) collected from goldfish and carp cultured in Japan. J Fish Path. 14: 21-31.
Pavlovskaya., E.N. (1964) Key to Parasites of Freshwater Fish of the U.S.S.R. University of Nbraska. Nbraska. USA.
Price, E.W. (1937) North American monogenetic trematodes, the Superfamily Gyrodactyloidea. J Washington Ac Sci. 27: 114-130.
Shamsi, S., Jalali, B., Aghazadeh Meshgi, M. (2009) Infection with Dactylogyrus spp. among introduced cyprinid fishes and their geographical distribution in Iran. Ir J Vet Res. 10: 70-74.
Thilakaratne, I.D., Rajapaksha, G., Hewakopara, A. (2003) Parasitic infections in freshwater ornamental fish in Sri Lanka. Dis Aquat Organ. 54: 157-162.
Woo, P.T.K. (1999) Protozoan and Metazoan Infections (vol. 1). CABI publication.  London. UK.