بررسی شیوع آلودگی به انگل‌های مونوژن در 100 قطعه گلدفیش مراکز توزیع شهر تهران (Carassius auratus Linnaeus, 1758)

نویسندگان

گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: گلدفیش (Carassius auratus) از کپور ماهیان Cyprinidae، یکی از پرطرفدارترین ماهیان آکواریومی در ایران و جهان است. قدمت تجارت ماهیان زینتی به ویژه گلدفیش به بیش از صد سال می‌رسد.اگر بر این باور باشیم که هر گونه موجود آبزی و هر کشوری فون بیماریزای خاص مشخص و نیز ناشناخته‌ای دارا می‌باشد،خطرات احتمالی انتقال این عوامل بیماریزا توسط وارادات ماهیان زینتی (چه در سطح کشوری، استانی، شهری) را بیشتر آشکار می‌سازد. با این وجود تحقیقات محدودی در زمینه آلودگی انگلی آن‌ها صورت گرفته است. هدف: بنابراین شناسایی و بررسی عوامل بیماری زای ماهیان به ویژه انگل‌ها قبل از نقل و انتقال ماهیان به محیط جدید به منظور کنترل و پیشگیری از نقل و انتقال ماهیان آلوده و به تبع آن انگل‌ها به محیط جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش کار: در این بررسی پوست و آبشش 100 عدد  ماهی گلدفیش، پس از انتقال به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، از نظر ظاهری بررسی شدند. سپس با تهیه لام مرطوب از پوست و آبشش ، از نظر آلودگی به انگل‌های مونوژن مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتایج: در مجموع تعداد 9 گونه انگل از 3 خانواده داکتیلوژیریده، ژیروداکتیلیده و انسیلودیسکوئیده، شامل؛ 4 گونه ژیروداکتیلوس (ژیروداکتیلوس کوبایاشی، ژیروداکتیلوس گورلئی و ژیروداکتیلوس sp.)، 4 گونه داکتیلوژیروس (داکتیلوژیروس واستاتور، داکتیلوژیروس فورموزوس، داکتیلوژیروس بائری و داکتیلوژیروس sp.) و 1 گونه آنسیلودیسکوئیدس sp. از ماهیان مذکور جدا سازی شده و شناسایی گردیدند. ژیروداکتیلوس کوبایاشی در بین انگل‌های یافت شده شایعترین انگل (%10) بود و بعد از آن داکتیلوژیروس واستاتور (%9) قرار داشته است. نتیجه گیری نهایی: اگرچه مقاوت این ماهیان در برابر عوامل بیماری زا بالا است، اما نقل و انتقال این ماهیان به یک بوم سازگان آبی جدید، می‌تواند عامل انتقال عوامل بیماریزا باشد و باعث شیوع بیماری‌های جدید در محیط تازه شده و با ایجاد همه گیری در بین ماهیان سالم خسارات جبران ناپذیری را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on monogeneans parasites infestation of goldfish emphasizing the farming carp species

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Moeini jazani
  • Hoseinali Ebrahimzadeh mosavi
  • Hooman Rahmati holasoo
  • Maryam Barzegar
  • Mahdi Soltani
  • Ali Taheri Mirghaed
Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Goldfish (Carassius auratus), a carp fish of Cyprinidae family, is one of the most popular aquarium fishes in Iran and also in the world. Ornamental fish trade, especially Goldfish, is aged over a hundred years. If we believe that any aquatic species or country has its own specific and unknown fauna of pathogens, the risks of transmission of these pathogens by importing ornamental fishes (whether at national, provincial or municipal level) will become more obvious. However, few researches have been done about parasitic infections in ornamental fishes. Objectives: Identification and investigation of fish pathogens, especially parasites, prior to transportation to new place is considerably important in the preventing and restricting the transmission of these pathogens.                      Methods: In this study, skin and gills of 100 goldfish were examined by wet mount in order to investigate monogenean parasites. Results: Nine species of parasites from 3 families (Dactylogyridae, Gyrodactylidae and Ancylodiscoididae) were isolated and identified in fishes, including 4 species of Gyrodactylus (Gyrodactylus kobayashii, Gyrodactylus Gurleyi, Gyrodactylus longoacuminatus and Gyrodactylus sp.), 4 species of Dactylogyrus (Dactylogyrus vastator, Dactylogyrus formosus, Dactylogyrus baeri and Dactylogyrus sp.) and 1 species of Ancylodiscoides. Gyrodactylus kobayashii (10%) were the most common parasites found, followed by Dactylogyrus vastator (9%). ConclusionS: Although these fishes are quite resistant against such pathogens, transporting them to a new aquatic ecosystem could transfer these parasites and cause infestation of healthy fishes, which brings about financial losses and casualties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • goldfish
  • monogenean parasites
  • farming carp species
Asadzadeh Manjili, A., Mokhayyer, B., Jalali, B. (2000) Evaluation of farming carp ectoparasites with Pen method in Anzali Lagoon. J Res Dev. 47: 96-101.
Barzegar, M., Bozorgnia, A., Seifpoor, R., Jalali, B. (2008) Parasites fauna changes of Common Carp Cyprinus carpio (Cyprinidae: Osteichthes) during its migration between Caspian Sea and freshwater. Is. Az. Garmsar Vet J. 4: 159-163.
Ebrahimzadeh Mousavi, H.A. (2003) Parasites of ornamental fish in Iran. B. Euro Fish Path. 23: 297-300.
Fernando, C.H., Furtado, J.I., Gussev, A.V., Hanek., G., Kakong, S.A. (1972) Methods for the Study of Freshwater Fish Parasites, University of Waterloo, Waterloo. Canada.
Gussev, A.V. (1983) The Methods of Collection and Processing Fish Parasitic Monogenean Materials (in Russian). Nauka publication, Leningrad. Russia.
Gussev, A.V. (1985) Parasitic Metazoan. Class Monogenoida (In Russian) in Bauer: Key to parasites of freshwater fish in USSR, (Vol 2), Nauka Publication, Leningrad. Russia.  p. 424.
Jalali, B. (1998) In: Monogenea Class. Parasites and Parasitic Diseases of Iranian Freshwater Fishes. (1st ed.), Iranian Fisheries Publication, Tehran. Iran. p. 229-274.
Jalali, B., Molnar, K. (1990) Occurrence of monogeneans on freshwater fishes of Iran: Dactylogyrus spp. on cultured Iranian fishes. Acta. Vet. Hung. 38: 239-242.
Kennedy, C.R. (1975) Ecological Animal Parasitology. Blackwell Scientific Publication London. England.
Kritsky, D.C., Heckmann, R. (2002) Species of Dactylogyrus (Monogenoidea: Dactylogyridae) and Trichodina mutabilis (Ciliata) infesting koi carp, Cyprinus carpio, during mass mortality at a commercial rearing facility Utah, U.S.A. J Comp Para. 69: 217-218.
Mehdipour, M., Barzegar, M., Jalai, B. (2004) Evaluation of gill’s Monogenean parasites of Zayanderud river. Ir J Vet Sci. 2: 19-28.
Meshgi, B, Eslami, A., Yazdani, H. (2006) Study on the Parasitic Infections of Aquarium Fishes around Tehran. J Vet Res. 61: 1-5.
Mirhasheminasab, S.F., Pazoki, J. (2003) Identification of crustacean’s parasites of fishes in Mahabad Reservoir Dam. Ir Sci Fishery J. 11: 133-148.
Moradi, H., Lohrasbi, S. (2007) Freshwater Fish. (1st ed.) Aquatic Scientific Publication, Tehran. Iran.
Naem, S., Moubedi, A., Khamirani, R., Abolghasemi, S.J. (2001) Investigation of gill parasites of native and farmed fishes in western branches of Sefidroud River (Guilan province) and introduction of new species. Ir J Vet Res. 3: 118-130.
Ogawa, K., Egusa, S. (1979) Six species of Dactylogyrus (Monogenea: Dactylogyridae) collected from goldfish and carp cultured in Japan. J Fish Path. 14: 21-31.
Pavlovskaya., E.N. (1964) Key to Parasites of Freshwater Fish of the U.S.S.R. University of Nbraska. Nbraska. USA.
Price, E.W. (1937) North American monogenetic trematodes, the Superfamily Gyrodactyloidea. J Washington Ac Sci. 27: 114-130.
Shamsi, S., Jalali, B., Aghazadeh Meshgi, M. (2009) Infection with Dactylogyrus spp. among introduced cyprinid fishes and their geographical distribution in Iran. Ir J Vet Res. 10: 70-74.
Thilakaratne, I.D., Rajapaksha, G., Hewakopara, A. (2003) Parasitic infections in freshwater ornamental fish in Sri Lanka. Dis Aquat Organ. 54: 157-162.
Woo, P.T.K. (1999) Protozoan and Metazoan Infections (vol. 1). CABI publication.  London. UK.