بررسی مولکولی ژنهای حدت stx1 ,stx2 ,eaeA و hlyA در باکتری اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های کلواکی در کبوتران وحشی و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آنها

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرا دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: کبوترها می‌توانند حامل پاتوژن‌های انسانی و حیوانی باشند که یکی از مهمترین این پاتوژن‌ها باکتری اشریشیا کلی است. این باکتری عامل ایجاد بیماری‌های مختلفی در انسان می‌باشد. هدف: هدف این مطالعه بررسی فراوانی حضور باکتری اشریشیا کلی در ناحیه کلواک کبوتران شهر تهران و بررسی حضور ژن‌های حدت و همچنین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌ها می‌باشد. روش کار: در مجموع 117 نمونه مدفوع از ناحیه کلواک کبوتر اخذ گردید. شناسایی باکتری با کشت بر روی محیط‌های افتراقی صورت گرفت. سپس برای جدایه‌ها تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش انتشار در آگار انجام شد. حضور ژن‌های حدت stxstxeaeA و hlyA در جدایه‌ها با روش Multiplex PCR تعیین گردید. نتایج: تتراسایکلین و سولفامتوکسازول به ترتیب با 5/83% و 6/85 % مقاومت، غیرمؤثرترین آنتی‌بیوتیک‌ها بودند و هیچ کدام از جدایه‌ها به آنتی‌بیوتیک کوآموکسی‌کلاو مقاوم نبودند. فراوانی ژن stxstx2 و hly به ترتیب 09/3 ، 18/6 و 06/2 گزارش شد. ژن hlyA در هیچ‌کدام از جدایه‌ها حضور نداشت. نتیجه گیری نهایی: تناوب ژن‌های stx1 و stx2 در حیوانات و پرندگان و ارتباط آن‌ها با ایجاد بیماری در انسان، در ایران به خوبی مشخص نشده است، بنابر این ارتباط نزدیک انسان با پرندگانی مانند کبوتر و حضور سویه‌های مولد شیگا توکسین در این پرندگان به ظاهر سالم، نیاز به بررسی دقیق تر و جامعی برای شناسایی سویه‌های مولد شیگاتوکسین در جهت کنترل و پیشگیری از انتشار مستقیم و غیر مستقیم این عامل مشترک بین انسان و دام  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular analysis of virulence genes stx1, stx2, eaeA and hlyA in Escherichia coli isolated from cloacal samples in wild pigeons (Columba livia) and determination of their antibiotic resistance

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Mohammadzadeh
  • Pezhman Mahmoodi
  • Iradj Ashrafi tamai
  • Aram Sharifi
Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Pigeons can be carriers for some human and animal pathogens, one of the most important of which is Escherichia coli. OBJECTIVES: This bacterium is responsible for outbreaks of many human diseases. Our objective was to determine the prevalence of Escherichia coli in cloacal area of pigeons in Tehran city (Iran), and determine  the prevalence of some virulence genes and also antibiotics resistance pattern of isolates. METHODS: Altogether 117 samples of pigeon feces were collected from cloacal swab. The identification of bacteria was done by culture on differential culture media. Then antibiotic susceptibility test was performed by disk diffusion method. Isolates were tested for the presence of virulence genes stx1, stx2, eae and hlyA using multiplex polymerase chain reaction. RESULTS: Escherichia coli were detected in 82.9% of 277 samples from pigeons. Sulfamethoxazole was the least effective drug (85.6% resistance), followed by tetracycline (83.5%). No resistance was detected to co-amoxiclav. The prevalence of stx1, stx2 and eaeA is 3.09%, 6.18% and 2.06% respectively and hlyA was not found in any of isolates. CONCLUSIONS: The frequency of stx1 and stx2 distribution in animals and birds is not well understood as yet. Due to the close relationship of humans with birds like pigeons and presence of STEC strains in apparently healthy birds, necessitates  considering  precise regulations to restrict and prevent the prevalence of this life- threatening virus in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pigeon
  • Escherichia coli
  • Antibiotic resistance
  • virulence gene
Adeli, Z., Firoozeh, F., Zibaei, M., Shakib, P. (2013) Prevalence of Shiga toxin and Intimine genes in Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from urine samples in Lorestan, Iran. J KaUMS. 17: 188-194.
Aslani, M.M., Bouzari, S. (2003) An epidemiological study on 18. Verotoxin-producing Escherichia coli (VTEC) infection among population of northern region of Iran Mazandaran and Golestan provinces. Europ J Epidemiol. 18: 345-349.
Barrett, T.J., Kaper, J.B., Jerse, A.E., Wachsmuth, I.K. (1992) Virulence factors in Shiga-like toxin producing Escherichia coli isolated from humans and cattle. J Infect Dis. 165: 979-980.
Emery, D.A., Nagaraja, K.V., Shaw, D.P., Newman, J.A., White, D.G. (1992) Virulence factors of Escherichia coli associated with colisepticemia in chickens and turkeys. Avian Dis. 36: 504-511.
Enne, V.I., Cassar, C., Sprigings, K., Woodward, M.J., Bennett, P.M. (2008) A high prevalence of antimicrobial resistant Escherichia coli isolated from pigs and a low prevalence of antimicrobial resistant E. coli from cattle and sheep in Great Britain at slaughter. FEMS Microbiol Lett. 278: 193-199.
Grossmann, K., Weniger, B., Baljer, G., Brenig, B., Wieler, L.H. (2005) Racing, ornamental and city pigeons carry shiga toxin producing Escherichia coli (STEC) with different Shiga toxin subtypes, urging further analysis of their epidemiological role in the spread of STEC. Berl Munch Tierarztl Wochenschr. 118: 456-463.
Haag-Wackernagel, D., Moch, H. (2004) Health hazards posed by feral pigeons. J Infect. 48: 307-313.
Islam, M.A., Mondol, A.S., Boer, E., Beumer, R.R., Zwietering, M.H., Talukder, K.A. (2008) Prevalence and genetic characterization of shiga toxin-producing Escherichia coli isolates from slaughtered animals in Bangladesh. Appl Environ Microbiol. 74: 5414-5421.
Jomezadeh, N., Farajzadeh Sheikh, A., Khosravi, A.D. (2009) Amin M. Detection of Shiga Toxin Producing E. coli strains isolated from stool samples of patients with diarrhea in Abadan Hospitals. Iran J Biolog Sci. 9: 820-824.
Kimpe, A., Decostere, A., Matrel, A., Haesebrouck, F., Devrise, L.A. (2002) Prevalence of antimicrobial resistance among pigeon isolates of Streptococcus gallolyticus, Escherichia coli and Salmonella enterica serotype Typhimurium. Avian Pathol. 31: 393-397.
Mora, A., Blanco, M., Blanco, J.E., Dahbi, G., López, C.,  Justel,  P. (2007) Serotypes,  virulence  genes  and intimin  types  of  Shiga  toxin  (verocytotoxin) producing  Escherichia  coli  isolates  from  minced beef in Lugo(Spain) from1995 through 2003. BMC Microbiol. 1: 1-9.
Obrig, T.G. (2010)  Escherichia  coli  shiga  toxin mechanisms  of  action  in  renal  disease. Toxin. 2: 2769-94.
Paton, A.W., Paton, J.C. (1998) Detection and Characterization of Shiga Toxigenic Escherichia coli by Using Multiplex PCR Assays for stx1, stx2, eaeA, Enterohemorrhagic E. coli hlyA, rfbO111, and rfbO15. ‎J Clin Microbiol. 2: 598-602.
Phongpaichit, S., Wuttananupan, K., Samasanti, W. (2008) Class 1 integrons and multidrug resistance among Escherichia coli isolates from human stools. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 39: 279-287.
Radimersky, T., Frolkova, P., Janoszowska, D., Dolejska, M., Svec, P., Roubalova, E., Cikova, P., Cizek, A., Literak, I. (2010) Antibiotic resistance in faecal bacteria (Escherichia coli, Enterococcus spp.) in feral pigeons. J App Mic. 109: 1687-1695.
Santaniello, A., Gargiulo, A., Borrelli, L., Dipineto, L., Cuomo, A., Sensale, M., Fioretti, A. (2010) Survey of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157: H7 in urban pigeons (Columba livia) in the city of Napoli, Italy. Ital J Anim Sci. 6: 313-316.
Tahamtan, Y., Hayati, M., Namavari, M.M. (2010) Prevalence and distribution of the stx1, stx2 genes in Shiga toxin producing E. coli (STEC) isolates from cattle. Iran J Med. 2: 9-14.
Vaˆnia, L., Silva Jacques, R., Nicoli Thiago, C., Nascimento, C., la´udio, G., Diniz. (2009) Diarrheagenic Escherichia coli Strains Recovered from Urban Pigeons (Columba livia) in Brazil and Their Antimicrobial Susceptibility Patterns. Current Microbiol. 59: 302-308.
Wallace, J.S., Cheasty,T., Rowe, B. (1997) Isolation of Vero cytotoxin-producing Escherichia coli O157 from wild birds. J Appl Microbiol. 82: 399-404.
Zahraei Salehi, T., Safarchi, A., Peighambari, S.M., Mahzounieh, M., Rabbani Khorasgani, M. (2001) Detection of stx1, stx2, eae, espB and hly genes in avian pathogenic Escherichia coli by multiplex polymerase chain reaction. J Vet Med. 56: 17-20.