بررسی موقعیت گره سینوسی دهلیزی و سرخرگ تغذیه کننده آن در اسبچه خزر

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: اسبچه خزر نژادی از اسب‌های کوچک جثه بوده که متعلق به ایران می‌باشد. انقباضات ریتمیک قلب وابسته به دستگاه هدایتی است که شامل گره سینوسی، گره دهلیزی بطنی، باند دهلیزی بطنی و رشته‌های پورکینژ می‌باشد. هدف: با توجه به اهمیت گره سینوسی دهلیزی در تنظیم ریتم انقباضی ضربان قلب نبودن سابقه مطالعه بر روی وضعیت این گره در اسبچه خزر اهمیت انجام این مطالعه را مشخص می‌سازد. روش کار: در این مطالعه از قلب 6 راس اسبچه خزراستفاده گردید. به منظور بررسی موقعیت گره سینوسی دهلیزی و سرخرگ تغذیه کننده آن از تزریق ژلاتین کروم اپاک به داخل سرخرگ‌های کرونری و همچنین قالب گیری از این سرخرگ‌ها توسط ردوپاس کمک گرفته شد و با مشخص نمودن شیار انتهایی، محدوده گره سینوسی دهلیزی بطور ماکروسکوپی مشخص و سپس به کمک مقاطع بافت شناسی تهیه شده از این محدوده محل آن به دقت مشخص و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: این گره در اسبچه توده بسیار کوچکی ازماهیچه قلبی تغییر یافته است که در زیر اپیکارد دهلیز راست در محل باز شدن سیاهرگ میانخالی قدامی در محدوده‌ای بین سیاهرگ میانخالی قدامی و گوشک راست قرار گرفته است و سرخرگ تغذیه کننده آن بصورت چند شاخه در این گره قرار گرفته است. نتیجه گیری نهایی: سرخرگ تغذیه کننده گره سینوسی دهلیزی در واقع شاخه گوشکی راست منشعب از شاخه پروگزیمال دهلیزی چپ می‌باشد که خود از شاخه چرخشی سرخرگ کرونری چپ منشعب می‌گردد که از این نظر با اسب مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anatomical location and arterial blood supply of sinoatrial node in Caspian miniature horse

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Paryani
Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Caspian miniature horse is an Iranian breed of the horse. Some anatomical studies such as topography of the heart have been conducted in recent years. Objectives: Regarding the importance of SA node in regulating the rhythmic contraction of heart, the present study was performed to demonstrate the position of the SA node and its arterial supply. Methods: 4 excised hearts of Caspian miniature horse were used for this study.  The coronary arteries in two horses were injected with a mixture of gelatin and choromopaque and the other two with colored rodopas. The gelatin injected specimens were used for contrast radiography and the rodopas injected specimens were macerated in HCl and the cast  studied for arterial branches. Terminal sulcus and location of SA node was macroscopically detected and separated for histological investigation. Results: Our study showed that the SA node is a small mass of transformed cardiac muscle. It is situated under the epicardium of the right ventricle between the cranial vena cava and the right auricle. The blood is supplied by a few branches separated from the right auricular branch of the proximal branch of left atrial artery. The latter itself is a branch of the left circumflex artery of the left coronary artery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart
  • SA node
  • Artery
  • Horse
Bleeker, W.K., Mackaay, A.J.C., Masson-Pevet, M., Bou, I.N., Becker, A.E. (1980) Functional and morphological Organization of the rabbit sinus node. Circ Res. 46: 11-12.
Bishop, S.P., Cole, C.R. (1967) Morphology of the specialized conducting tissue in the atria of the equine heart. Anat Rec. 158: 401-416.
Dursun, N. (1975) Arteries of the heart in the horse and Calf. Ann Med Vet. 119: 391-410.
Frink, R.J., Merrick, B. (1974) The sheep heart: Coronary and conduction system anatomy with special reference to the presence of an os cordis. Anat Rec. 179: 189-199.
Gavaliatsis, I.P. (2000) “Right posterior” sinus node artery. Int J Cardio. 75: 301-303.
Ghazi, S.R., Tadjalli, M. (1996) Anatomy of the sinus node of camels (Camelus dromedarius). Anat Histol Embryol. 25: 37-41.
Ghazi, S.R., Tadjalli, M., Baniabbas, A. (1998) Anatomy of the sinus node of domestic cats (Felis catus). J Appl Anim Res. 14: 57-64.
Ho, Y.S., Anderson, R.H., Sanchez-Quintana, D. (2001) Atrial structure and fibers: morphologic bases of atrial conduction. Cardiovas Res. 54: 325-336.
James, T.N. (1961) Anatomy of human sinus node. Anat Rec. 141: 109-116.
James, T.N. (1962) Anatomy of sinus node of the dog. Anat Rec. 143: 251-256.
James, T.N. (1965) Anatomy of the sinus node, A-V node and os cordis of the beef heart. Anat Rec. 153: 361-364.
James, T.N. (1967) Anatomy of the cardiac conduction system in the rabbit. Circ Rec. 20: 638-648.
Nabipour, A. (2012) Comparative histological structure of the sinus node in mammals (Review Article). Turk J Vet Anim Sci. 36: 463-469.
Nabipour, A., Khonzadi, S., Moradi, G.H. (2000) Anatomy of the sinu-atrial node in the heart of Goat (Capra hircus). J Fac Vet Med Tehran Uni. 55: 93-96.
Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1981) The circulatory system, the skin, and the cutaneous organs of the Domestic Mammals.  (2nd ed.) Verlag paul Parey, Berlin, Germany.
Ozgel, O., Haligur, A.C., Dursun, N., Karakurum, E. (2004) The macroanatomy of coronary arteries in donkeys (Equus asinus L.). Anat Histol Embryol. 33: 278-83.
Rodrigues, C.,  Borelli, V. (1988) Contribution to the study of the arterial vascularization of the sinuatrial node in sheep (Ovis aries Linnaeus, 1758). Revista da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 25: 207-217.
Pinto e Silva, P., Borelli, V. (1969) Arterial blood supply to the sino-atrial node in Friesian cattle. Arqs Inst Biol S Paulo. 36: 67-84.
Severino, R.S., Carneiro e Silva, F.O., Drummond, S.S., Alves, F.P., Beletti, M.E. (2000) Topographical and histological study of the Sinoatrial node in pigs. Braz J Morph Sci. 17: 55-58.
Sharma, D.N., Prasad, J. (1976) Anatomy of the cardiac conducting system of Indian buffalo (Bubalus bubalis). Har Vet. 15: 88-94.
Getty, R. (1975) Sisson and Grossman’s Anatomy of the Domestic Animls. (5th ed.) W.B. Saunders co. Philadelphia, USA.
Wang, K., Ho, S.Y., Gibson, R.H. (1995) Architecture of the atrial musculature in humans. Br Heart J. 73: 559-565.