تأثیر بیهوشی اسانس اسطوخودوس (Lavendula officinalis) بر آسیب‌های بافتی و آنزیم‌های بیوشیمیایی خون ماهی کپور نقرهای

نوع مقاله : بهداشت و بیماری های آبزیان

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: دستیابی به یک داروی بیهوش‌کننده مناسب جهت بیهوشی سریع با بازگشت طولانی مدت و ایمن از آن، همواره دغدغه محققین علوم شیلاتی بوده است. هدف: در این مطالعه به بررسی اثر  بی‌هوشی اسانس اسطوخودوس بر آسیب‌های بافتی و فاکتور‌های آنزیمی خون ماهی کپور نقره‌ای پرداخته شد. روش کار: تعداد 260 قطعه بچه ماهی کپور نقره‌ای با میانگین وزن و طول کل به ترتیب g 5/1±55/23 و Cm 1±6/15 در چهار گروه دسته‌بندی شدند. 3 گروه از ماهیان با غلظت‌هایppm 200، 300 و 400 اسانس اسطوخودوس بیهوش شدند و گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. زمان‌های رسیدن به مراحل مختلف بیهوشی اندازه‌گیری و ثبت شد و در ساعات صفر و 24 پس از بیهوشی از گروه‌های مختلف خونگیری به عمل آمد. پس از جدا نمودن سرم پلاسما توسط سانتریفیوژ، مقادیر آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) نمونه‌های پلاسما اندازه‌گیری شد. بافت‌های کلیه، کبد و آبشش ماهیان خونگیری شده نیز خارج و جهت بافت‌شناسی نگه‌داری گردید. نتایج: اسانس اسطوخودوس در غلظتppm 300، کپور نقره‌ای را درکمتر از min 3 بیهوش کرد و بازگشت از بیهوشی نیز کمتر از min 3 طول ‌کشید. از طرفی بیهوشی با غلظت‌های مختلف اسانس اسطوخودوس تأثیری برپروفیل خون‌شناسی نداشته و تغییرات معنی‌داری در میزان آنزیم‌های AST،ALT و ALPدرهیچ یک از ساعت‌های مذکورمشاهده نشد (05/۰<p) و در آسیب شناسی بافتی نشان داد که غلظت ppm 300 فاقد تأثیرات جانبی است و می‌توان از این غلظت بدون نگرانی از آسیب‌های احتمالی اسانس مورد نظر استفاده نمود. نتیجه‌گیری نهایی: به نظر می‌رسدمصرف اسانس اسطوخودوس به عنوان یک داروی استاندارد در امور بیهوشی و به عنوان جایگزین مواد شیمیایی متداول در ایجاد بیهوشی و آرام بخشی در ماهیان قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Anesthetic Lavender (Lavendula officinalis) Essential Oil on Histopathological and Blood Biochemical Anzyms of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Golshan 1
  • Javad Mirdar Harijani 1
  • Ahmad Gharaei 2
  • Abbas Jamshidian 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources,University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Hamoon International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Veterinary, Faculty of Veterinary, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Obtaining an appropriate anesthetic drug for rapid anesthesia with long term and safe recovery has always been the concern of fisheries science researchers. OBJECTIVES: In this study the anesthetic strength of Lavendula officinalis essence oil on histopathological and blood biochemical factors of Hypophthalmichthys molitrix has been investigated. METHODS: 260 juvenile silver carp were divided into four groups with a mean weight and length of about 23.55±1.5 g and 15.6±1 cm, respectively. Three groups were anesthetized with concentrations of 200, 300 and 400 ppm Lavender essence oil and 4 groups were considered as control group. The time needed to reach different stages of anesthesia was recorded and in two times (0 and 24h after anesthesia), hematology tests were conducted. After removing plasma serum by centrifugation, ALP, AST and ALT amounts were measured, venesection histological (sampling of liver, kidney and gills) and conserved for histology. RESULTS: Lavender essence oil anaesthetizes Hypophthalmichthys molitrix in less than 3 minutes and recovery time was also less than 3 minutes. Moreover, anesthesia with different concentrations of lavander had no effect on hematological profile and no significant changes in the AST, ALT and ALP were observed (p<0.05). Histopathological analysis showed the optimum concentration of 300 ppm with no side effects and indicated that the concentration power of essences can be used without fear of damage. CONCLUSIONS: It is advised that Lavender essence oil be used as a standard medicine to anesthetize and supersede prevalent chemicals to create anesthesia and sedation in fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavander essential oil
  • anesthesia
  • Hypophthalmichthys moltrix
  • Histopathology
Akhlaghi, M., Mirab Brojerdi, M. (2000) Anesthetic effect of clove oil and Lc50 determination in rainbow trout (Oncorhynchus mikiss). J Vet Res. 54(2):49-52.##
Alishahi, M., Cheshmeh, B., Pighan, R., Ghorban pour, M., Mohamadian, T. (2014) Anesthetic effect with MS222, Clove oil and 2-phenoxyethanol on Common carp (Cyprinus carpio) biochemical blood profile. Journal of wetland ecobiology. 18:23-32.##
Dabirian, A., Sadeghim, M., Mojab, F., Talebi, A. (2013) The Effect of Lavender Aromatherapy on Sleep Quality in Hemodialysis Patients. J Nurs Midwifery Shahid Beheshti Univ Med Sci. 79(22): 9-16.##
Ghiasi, F., Mirzargar, S. S., Salar Amoli, J., Bahonar, A., Ebrahimzadeh Mousavi, H.A. (2011) Study on Hemathology and Serum Biochemistry of Common carp (Cyprinus carpio) After low Cadmium Concentration Exposure. J Vet Res. 65(1): 61-66. ##
Halajian, A., Yousfi jordehi, A. Alah Kazemi, R., Shakouri, M. (2014) Acute zinc nitrate effects on Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) gills. Journal of Azad shahr Islamic Azad University of Fisheries. 1(7):73-80. ##
Jafarnia, S., Khosro shahi, S., Ghasemi, M. (2008) A Comprehensive guide and illustrated the properties and application of medicinal plants.(1st ed.) Sokhan Gostar publisher. Mashhad, Iran. 3: 64-65.##
Marking, L. L., Meyer, F. P. (1985) A better anesthetics needed in fisheries. Fisheries. 10(6): 2-5.##
Munday, P. L., Wilson, S.k. (1997) Comparative efficacy of clove oil and other chemical, in anaesthetization of Pomacentrus amboinensis, a coral reef fish. J Fish Biol. (5): 931-938.##
Pousti, A., Sedigh Marousti, A. (2000) Atlas of Fish Histology. (1st ed.) Tehran University publisher. Tehran, Iran. ##
Sharif pour, A., Soltani, M., abdolhy, H., Ghauomi, R. (2003) Effects of Clove oil (Eugenia caryophyllata) anesthetic in Different Conditions of pH and temperature in common carp (Cyprinus carpio). ISFJ. (4):59-74.##
Soltani, M., Ghafari, M., Khazraeinia, P., Bokaei, S. (2004) Effects of Clove oil (Eugenia caryophyllata) anesthesia on haematological parameters, certain serum enzymes and some tissues in common carp(Cyprinus carpio). J Vet Res. 59(3): 295-299.##
Soto, C.G., Burhanuddin, S. (1995) Clove oil as a fish anaesthetic for measuring length and Weight of rabbitfish (Siganus lineatus). Aquacult. 136: 149-152.##
Velisek, J., Svobodov, Z. (2004) a Anaesthesia of Common carp (Cyprinus carpio L.) with 2-phenoxyethanol Acute toxicity and biochemical blood  profile. Acta Vet Brno. 73(2): 247-252.##
Velisek, J., Svobodov, Z. (2004) b Anaesthesia of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with 2-phenoxyethanol: Acute toxicity and effects on biochemical blood profile. Acta Vet Brno. 73 (3): 379-384.
Velisek, J., Svobodova, Z., Piackova, V., Groch, L., Nepejchalova, L. (2005) a Effect of Clove oil anaesthesia on Common carp (Cyprinus carpioL). Vet Med. 50(6): 269-275.##
Zargham, D., Sharifrohani, M., Falahat Naserabad, I., Bashti,T. (2013) Investigation of anesthetizing effect of tobacco (Nicotiana tabacum) aqueous and alcoholic extract on Rainbow trout (Oncorhynchus mikiss). ISFJ. 21: 33-40.##