بررسی اثرات بیماری های قلبی اکتسابی بر هورمون های تیروئیدی، شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم سگ ها

نوع مقاله : هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی

نویسندگان

1 گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه طب درونی دام کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: مشکل شایعی که در طب دامپزشکی با آن مواجه شده ،سندرم بیماری یوتایروئید(ESS) است ، حالتی
که بیماری غیر تیروئیدی (همچون بیماری قلبی) منجربه کاهش غلظت سرمی هورمونهای تیروئیدی بدون داشتن
پاتولوژی واقعی در غده تیروئید می شود. بیماری مزمن دریچه ای(آندوکاردیوزیس)شایع ترین علت نارسایی قلبی درسگ
هاست.تقریبا یک سوم سگهای نژادکوچک با بیش از10 سال سن ،تحت تاثیربیماریهای قلبی بویژه آندوکاردیوزیس قرار
میگیرند.اهداف: تعیین اثرات برخی بیماری های ‌قلبی اکتسابی (آندوکاردیوزیس،کاردیومایوپاتی اتساعی ونارسایی احتقانی قلب)بر هورمونهای تیروئیدی، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم وخونشناسی سگهای نژاد کوچک ازاهداف این تحقیق می باشد . روش ها :50 سگ نژاد کوچک انتخاب شدند.25 سگ سالم بودند و15 ، 7 و 3 سگ بترتیب آندوکاردیوزیس ، نارسایی احتقانی قلب و کاردیومایوپاتی اتساعی داشتند که با استفاده ازتاریخچه ، معاینات فیزیکی، رادیوگرافی و یافته های اکوکاردیوگرافی تائید شدند. اندازه گیری هورمونهای تیروئیدی(TSH ، fT4،T4) با استفاده از کیت تجاری الایزای سگ سانان صورت گرفت. ارزیابی بیوشیمیایی سرم جهت تعیین مقادیر کراتین فسفوکیناز،آسپارتات آمینوترانسفراز ،تروپونین I، اوره ازته خون ، کراتینین ، پروتئین تام، آلبومین ، گلوبولین،تری گلیسریدها وکلسترول انجام گرفت.همچنین اندیس های خونشناسی(RBC،WBC،PCV، Hbوشمارش تفکیکی گلبول های سفید)اندازه گیری شدند.نتایج:آزمونANOVAیکطرفه نشانداد که مقادیرسرمی T4وfT4 بیماران دربرابرگروه شاهد تغییرات معنی داری ندارند (p>0/05). فقط میزان TSHدر مبتلایان به کاردیومایوپاتی اتساعی نسبت به سایرگروه ها معنی دار بود (p<0/05). مشاهدات نشان دادکه فعالیت کراتین فسفوکینازدرسگهای مبتلابه آندوکاردیوزیس ونارسایی احتقانی قلب درمقایسه با مبتلایان به کاردیومایوپاتی اتساعی و سگ های شاهد به طور معنی داری افزایش یافته.غلظت پروتئین سرم در سگ های مبتلا به نارسایی احتقانی قلب در مقایسه با سگهای مبتلا به آندوکاردیوزیس و شاهد به طور معنی داری کاهش یافته بود.همچنین درسگهای مبتلا به نارسایی احتقانی قلب در مقایسه با گروه شاهد،تری گلیسریدهای سرم کم شده وغلظت اوره ازته خون به طور معنی داری در سگ های مبتلا به آندوکاردیوزیس در مقایسه باشاهدافزایش یافته.تغییرات معنی داری درسایرپارامترهای بیوشیمیایی وخونشناسی ما بین گروهها وجود نداشت.نتیجه گیری نهایی: درمطالعه ما سندرم بیماری یوتایروئید یا هایپوتیروئیدیسم در مبتلایان به بیماری قلبی سگهای نژاد کوچک مشاهده نگردید.به هرحال افزایش فعالیت کراتین فسفو کیناز در سگهای مبتلا به آندوکاردیوزیس می تواند نماد پیچیدگی بیماری قلبی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the effects of acquired heart diseases on thyroid hormones , serum biochemical and hematological indices in dogs

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khaki 1
  • Pegah Mohebi 1
  • Daryosh Shirani 2
  • Shahram Jamshidi 2
1 1Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 .Department of Small Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND:A common problem encountered in veterinary medicine is the euthyroid sick syndrome(ESS(,which refers to a state, where nonthyroidal illness(such as heart diseases)causes suppression of serum concentrations of thyroid hormone without true pathology of the thyroid gland. Chronic valve disease (endocardiosis) is the most common cause of heart failure in dogs. About a third of small-breed dogs older than10years of age are affected by heart diseases especially endocardiosis. OBJECTIVES: The aims of this study were to determine the effects of some acquired heart diseases (endocardiosis , dilated cardiomyopathy and congestive heart failure)on thyroid hormones, some serum biochemical and hematological indices in small breed dogs. METHODS:A total of 50small breed dogs‌ were selected.25 dogs were healthy and 15,7 and 3dogs had endocardiosis, congestive heart failure and dilated cardiomyopathy respectively which were confirmed by historical, physical examination, radiographic, and echocardiographic findings. Thyroid hormones (T4, fT4andTSH) were determined by using commercial canine Elisa kits. Serum biochemical analysis was carried out to determine the levels of creatine phosphokinase, aspartate aminotransferase,troponin I, blood urea nitrogen, creatinine, total protein, albumin, globulin, triglycerides, and cholesterol. Also Hematological indices (RBC,WBC,PCV,Hb and differential leukocyte count)were measured. RESULTS: One way ANOVA test showed that there were no significant changes in the serum levels of T4and fT4 in patients versus control group (p>0.05) ,only TSH concentration in dilated cardiomyopathy dogs compared to other groups was significant (p<0.05).Observations showed the creatine phosphokinase activity was significantly elevated in endocardiosis and congestive heart failure dogs in comparison with dilated cardiomyopathy and control groups. The serum concentration of protein significantly was decreased in Congestive heart failure dogs compared with endocardiosis and control dogs. Also, in comparison with the control group, serum level of triglycerides was diminished in Congestive heart failure dogs and blood urea nitrogen concentration significantly was increased in endocardiosis dogs compared with control.There were‌ no significant differences in other biochemical and hematological parameters. CONCLUSIONS:In our study,euthyroid sick syndrome or hypothyroidism were not seen in small-breed dogs suffering from heart disease. However in dogs with endocardiosis, increasing of serum creatine phosphokinase activity, could be symbol of complexity of heart disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart disease
  • thyroid hormones
  • Biochemical parameters
  • troponin
  • Dog
Ahmed, S.A., Williamson, J.R., Roberts, R., Clark, R.E., Sobel, B.E. (1976) The association of increased plasma MB CPK activity and irreversible myocardial injury in the dog. Circulation. 54: 187-193.##
Baalash, A.A., Hamouda, H.E., Ismail, G.M., Yassein, I.K. , Ibrahim, B.M. (2012) The role of heat shock protein 70, IgE and MMP-9 in detecting early minor myocardial damage and evaluating the efficacy of coronary artery bypass grafting (CABG). J J Life Sci. 6: 260-267.##
Beier, P., Reese, S., Holler, PJ., Simak, J.,Tater, G.,Wess, G. (2015) The Role of Hypothyroidism in the Etiology and Progression of Dilated Cardiomyopathy in Doberman Pinschers. J Vet Intern Med. 29: 141-149.##
Calvert, C.A., Jacobs, G.J., Medleau, L., Pickus, C.W., Brown, J., McDermott, M.(1998) Thyroid stimulating hormone stimulation tests in cardiomyopathy Doberman Pinschers: A retrospective study. Vet Intern Med. 12: 343-348.##
Cheung, P.Y., Sawicki, G., Wozniak, M., Wang, W., Radomski, M.W., Schulz, R. (2000) Matrixmetalloproteinase-2 contributes to ischemia-reperfusion injury in the heart. Circulation. 101: 1833-1839.##
Ettinger, S.J., Feldman, E.C. (2010) TextBook of Veterinary Internal Medicine. (7th ed.) W.B. Saunders company, Philadelphia, U.S.A. ##
Ferguson, D.C. (1988) The effect of nonthyroidal factors on thyroid function tests in dogs. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. 10: 1365-1377.##
Gopal, D.M., Kalogeropoulos, A.P., Georgiopoulou, V. V., Tang, W. W.H., Methvin, A., Smith, A. L., Bauer, D. C., Newman, A. B., Kim, L., Harris, T. B., Kritchevsky, S. B., Butler, J. (2010) Serum Albumin Concentration and Heart Failure Risk: The Health, Aging, and Body Composition Study. Am Heart J. 160: 279-285.##
Kantrowitz, L.B., Peterson, M.E., Melian, C., Nicholas, R. (2001) Serum total thyroxine, total triiodothyronine, free thyroxine, and thyrotropin concentrations in dogs with nonthyroidal disease. JAVMA. 219: 765-769.##
Kaneko, J.J. (2008) Kaneko’s Clinical Biochemistry of Domestic Animals. (6th ed.) Academic Press, London.##
Kealy, J.K., McAllister, H., Graham, J.P. (2011) Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat. (5th ed.) W.B.Saunders company, Missouri, U.S.A.##
Klein, I. (1990) Thyroid hormone and the cardiovascular system. Am J Med. 88: 631-637.##
Langhorn, R.,Willesen, J.L. (2016) Cardiac troponins in dogs and cats. J Vet Intern Med. 30: 36-50.
Latimer, K.S. (2011) Duncan & Prasse’s Veterinary Laboratory Medicine Clinical Pathology. (5th ed.) Wiley-Blackwell publication, London,U.K.##
Mari, D., Di Berardino, F., Cugno, M. (2002) Chronic heart failure and the immune system. Clin Rev Allergy Immu. 23: 325-340.##
Mayer, O. Jr., Šimon, J., Filipovský, J., Plášková, M., Pikner, R. (2006) Hypothyroidism in coronary heart disease and its relation to selected risk factors. Vasc. Health and Risk Manag. 2: 499-506.  ##
Nelson, R.W., Couto, C.G. (2009) Small Animal Internal Medicine. (4th ed.) Mosby, China.##
Pouchelon, J.L., Atkins, C.E., Bussadori, C., Oyama, M.A., Vaden, S.L., Bonagura, J.D.,  Chetboul, V.1, Cowgill, L.D., Elliot, J., Francey, T., Grauer, G.F., Fuentes, V.L., Moise, N.S., Polzin, D.J., Van Dongen, A.M., Van Israël, N. (2015) Cardiovascular-renal axis disorders in the domestic dog and cat:a veterinary consensus statement. J Small Anim Pract. 56: 537-552.##
Panciera, D.L., Refsal, K.R. (1994) Thyroid function in dogs with spontaneous and induced congestive heart failure. CJVR. 58: 157-162.##
Sesh, P.S.L., Venkatesan, P., Jeyaraja, K., Chandrasekar, M., Pandiyan, V. (2013) Blood biochemical enzymatic and hematological status of dogs affected with dilated cardiomyopathy. IJAVST. 2: 47-51.
Thrall, M.A., Weiser, G., Allison, R., Campbell, T.W. (2012) Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. (2th ed.) Wiley-Blackwell, New York. ##
Wells, S.M., Sleeper, M. (2008) Cardiac troponins. J Vet Emerg Crit Care. 18: 235-245.##