اثرات منابع چربی و سطوح مختلف روی بر پروفیل اسید چرب و کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی و برخی فرآسنجه‌های خونی مرغ های تخمگذار

نوع مقاله : هماتولوژی و بیوشیمی درمانگاهی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

2 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

زمینه مطالعه: یکی از مباحثی که نگرانی زیادی را در مورد مصرف تخم مرغ ایجاد نموده است، سطح کلسترول ومیزان اسیدهای چرب اشباع تخم‌مرغ می باشد. هدف: به منظور بررسی اثرات منابع چربی و سطوح مختلف روی بر ترکیب اسید چرب، کلسترول زرده تخم مرغ و وضعیت آنتی اکسیدانی خون مرغان تخمگذار، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل4×3 با 12 تیمار انجام گرفت. روش کار: تیمارهای آزمایش شامل منابع مختلف چربی (روغن سویا، روغن ماهی، پیه) و سطوح مختلف روی (40 (کنترل) 100،200 و300 میلی گرم در کیلوگرم) بودند. نتایج: در این پژوهش در بررسی اثرات متقابل بیشترین سطح اسید اولئیک در زرده تخم مرغ مربوط به جیره آزمایشی حاوی پیه و سطح 300 میلی‌گرم در کیلوگرم روی بود (05/0>P). بیشترین سطح اسید اولئیک، اسید لینولئیک و اسیدهای چرب بلند زنجیر امگا 3 زرده تخم مرغ به ترتیب مربوط به جیره‌های آزمایشی حاوی پیه، روغن سویا و ماهی بود (05/0>P). همچنین بیشترین نسبت امگا-6 به امگا-3 موجود در زرده تخم مرغ مربوط به جیره آزمایشی حاوی روغن سویا و کمترین نسبت مربوط به جیره حاوی پیه بود (05/0>P). در ارتباط با سطوح مختلف روی، بیشترین سطح اسید اولئیک مربوط به سطح حاوی 300 میلی گرم در کیلوگرم روی بود (05/0>P). بیشترین فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز خون در جیره حاوی روغن سویا و سطح 200 میلی‌گرم در کیلوگرم روی مشاهده شد (05/0>P). غلظت آنزیم آلکالین فسفاتاز خون در جیره حاوی روغن سویا به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها و سطح 100 میلی گرم در کیلوگرم روی نسبت به سایر سطوح روی جیره افزایش نشان داد (05/0>P). نتیجه گیری نهایی: در این پژوهش در جیره حاوی روغن سویا و پیه، با افزایش سطح روی جیره، سطح اسید اولئیک زرده تخم مرغ افزایش یافت و بیشترین فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در جیره حاوی روغن سویا و سطح 200 میلی‌گرم در کیلوگرم روی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of lipid sources and different levels of zinc on fatty acid profile and cholesterol egg yolk, antioxidant status and some blood parameters of laying hens.

نویسندگان [English]

  • Daryan Shafieipoor Fard 1
  • Somayeh Salari 1
  • Mohsen Sari 2
  • Saman Abdanan Mahdizadeh 2
  • Mahdi Zarei 3
1 Department of Animal Sciences, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mollasani, Iran
2 2Department of Biosystem Sciences, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mollasani, Iran
3 3Department of Food Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: One of the issues that has created much concern about consumption of eggs is cholesterol and saturated fatty acids of that.Objectives:This experiment was conducted to evaluate effects of lipid sources and different levels of zinc on fatty acid composition and cholesterol of egg yolk, antioxidant status and some blood parameters of laying hens in a completely randomized design with factorial arrangement (3*4) with 12 treatments. Methods: Treatments consisted of 4 percentages of different fat sources, including soybean oil, fish oil, tallow and different zinc levels of 100, 200 and 300 ppm and the control group. Results: The highest level of oleic acid in egg yolk was observed at tallow diets with the level of 300 ppm zinc (P< 0/05). The highest level of oleic acid, linoleic acid and omega-3 long-chain fatty acids in egg yolk was at diets containing tallow, soybean oil and fish, respectively (P< 0/05). The highest ratio of omega-6 to omega-3 egg yolk was at diet of soybean oil and the lowest proportion was at tallow diet (P< 0/05). The highest level of oleic acid in egg yolk was observed at the level of 300 ppm of zinc (P< 0/05). The highest glutathione peroxidase activity of blood was observed at diet containing soybean oil and level of 200 ppm of zinc (P< 0/05). Concentration of alkaline phosphatase enzyme was significantly increased at diet containing soybean oil and also at the level of 100 ppm zinc in comparison of other diets. Conclusion: The results of this study indicated that in the diets of tallow and soybean oil, oleic acid of egg yolk increased by adding zinc and highest glutathione peroxidase activity was observed in the diet of soybean oil and level of 200 ppm zinc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish oil
  • Zinc methionine
  • Fatty acid
  • Antioxidant activity
Ayerza, R., Coates, W. (2000) Dietary levels of chia Influence on yolk cholesterol, lipid content and fatty acid composition for two strains of hens. Poult Sci. 79: 724-739.##
Bou, R., Guardiola, F., Barrota, A., Codony, R. (2005) Effect of dietary fat sources and zinc and selenium supplements on the composition of chicken meat. Poult Sci. 84: 1129-1140.##
Çabuk, M., Bozkurt, M.A., Alçiçek, A.U., Çatli, K.H.C. (2003) Effect of a dietary essential oil mixture on performance of laying hens in the summer season. Anim Sci. 36: 215-221.##
Ceylan, N., ciftci I., Mirzak, C., Kahraman, Z., Efill, H. (2011) Influence of different dietary oil sources  on performance and fatty acid profile of egg yolk in laying hens. Anim Sci. 20: 71-83.##
Cherian, G., Bautistaortega, J., Goeger, D.E. (2009)  Maternal dietary n-3 fatty acids alter cardiac ventricale fatty acid composition, prostaglandin and thromboxane production in growing chicks. Esse Fatty Acid. 80: 297-303. ##
Collins, V.P., Cantor, A.H., Pescatore, A.J., Straw, M.L., Ford, M.L. (1997) Pearl millet in layer diets enhances egg yolk n-3 fatty acids. Poult Sci. 76: 326-330.##
Cousins, R.J., Hempe, J.M. (1990) Zinc. In: Present Knowledge in Nutrition. Brown, ML. (ed.) International Life Sciences Institute, Nutrition Foundation, Washington. D.C. USA. p.251-260.##
Filardi, R.S., Junqueira, O.M., DE Laurentiz, A.C., Casartelli, E.M., Rodrigues, E.A., Araujo, L.F. (2005) Influence of different fat sources on the performance, egg quality, and lipid profile of egg yolks of commercial layers in the second laying cycle. J Appl Poult Res. 14: 258-264.##
Folch, J., Lees, M., sloan-stanely, G.H. (1975) A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. J Bio Chem. 226: 497-507.##
Mahmood, H.M., Hazim, J. (2011) Zinc improves egg quality in Cobb 500 broiler breeder females. Int J Poult Sci. 10: 477-476.##
Mazalli, M.R., Faria, D.E., Salvador, D., Ito, D.T. (2004) A comparison of the feeding value of different sources of fat for laying hens: 2. lipid, cholesterol, and vitamin E profiles of egg yolk. J Appl Poult Res. 13: 280-29. ##
Nadali, M., Salari, S., Bojarpour, M., Tabatabaei, S., Sari, M. (2012) Effect of zinc supplementation on some parameters and production of broiler breeder hens. J Anim Sci Res. 4: 75-86.##
National Research Council. (1994) Nutrient Requirements of Poultry. (9th ed.) National Academy of Sciences, Washington, DC.##
Papas, A.C., Acamovic, T., Sparks, N.H.C., Surai, P.F., Mcoevitt, R.M. (2005) Effects of supplementing broiler breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on eggs quality during storage. Poult Sci. 84: 865-874.##
Pardio, V.T., Landin, L.A., Waliszewski, K.N., Perez-Gil, F., Diaz L., Hernandez, B. (2005) The effect of soybean soapstock on the quality parameters and fatty fat acid composition of hen egg yolk. Poult Sci. 84: 148-157.##
Park, S. Y., Birkhold, S. G., Kubena, L. F., Nisbet, D. J., Ricke, S. C. (2004) Effects of high zinc diets using zinc propionate on molt induction, organs, and post-molt egg production and quality in laying hens. Poult Sci. 83: 24-33.##
Rashidi, A.A., Gofrani Ivari, Y., Khatibjoo, A., Vakili, R. (2010) Effects of dietary fat, vitamin E and zinc on immune respons and blood parameters of broiler reared under heat stress. Poult Sci. 3: 32-38.##
Sahin, K., kucuk, O. (2003) Zinc Supplementation alleviates heat stress in laying Japanese quail. J Nut. 133: 2808-2811.##
Sahin, k., Kucuk, O., Hayirli, A., Prasad, A.S. (2009) Role of zinc in heat-stressed poultry. Poult Sci. 88: 2176-2183.##
Shafey, T.M., Dingle, J.G., Mcdonald, M.W., Kostner, K. (2003) Effect of type of grain and oil supplement on the performance, blood lipoprotiens, egg cholesterol and fatty acids of laying hens. Int J Poult Sci. 2: 200-206.##
Underwood, E.J., Suttle, N.F. (1999)  The mineral nutrition of livestock (3rd ed.). CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK. p. 497.##
Woolliams, J.A., Wiener, G., Anderson, P.H., Mcmurray, C.H. (1983) Variation in the activity of glutathione-peroxidase and superoxide dismutase and in the concentration of copper in the blood in various breed crosses of sheep. Res Vete Sci. 34: 253-256.##
Ziaee, H., karimi Torshizi, M., Naimi pour, H. (1388) Replace the combined effect of antibiotics on humoral immune response and some serum parameters of broiler chickens. J Agric Sci and Natu Res, Gorgan. 2: 156-167.##