بررسی فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‌های شهر مشهد

نوع مقاله : انگل شناسی و بیماری های انگلی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینۀ مطالعه: به علت رابطه نزدیک بین انسان و سگ، آلودگی سگ‎ها به انگل‎های خارجی می‎تواند علاوه بر ایجاد بیماری و اختلال در آسایش میزبان، سلامت و آسایش انسان را نیز متأثر سازد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی و شناسایی این انگل‎ها در سگ‎های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت.
روش‌کار: تعداد 460 قلاده سگ از فروردین 1396 تا فروردین 1397 از لحاظ آلودگی به انگل‎های خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، فصل، نژاد، محل نگهداری، نوع پوشش مویی (بلند یا کوتاه)، رنگ پوشش مویی (تیره یا روشن)، خارش، موریختگی و محل استقرار این انگل‎ها در پرسشنامه مخصوص ثبت شد.
نتایج: در این مطالعه از 460 قلاده سگ مورد آزمایش، 99 قلاده (52/21 درصد) با نه گونه انگل خارجی آلوده بودند. تعداد 48 (43/10 درصد) قلاده سگ به کک‎های کتنوسفالیدس کنیس و پولکس ایریتانس آلوده بودند. ریپی سفالوس تورانیکوس، سارکوپتس اسکابئی، هایپوبوسکا لانگیپنیس و ریپی سفالوس سنگوینئوس به ترتیب از 14 (04/3 درصد)، 10 (17/2 درصد)، 10 (17/2  درصد) و 9 (95/1 درصد) قلاده سگ جدا شد. آلودگی به ولفارتیا مگنیفیکا، دمودکس کنیس، اتودکتس سینوتیس، همافیزالیس اریناسئی و لینوگناتوس ستوزوس به ترتیب در 9 (95/1 درصد)، 3 (65/0 درصد)، 2 (43/0 درصد)، 1 (21/0 درصد) و 1 (21/0 درصد) قلاده سگ دیده شد. فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی با محل نگهداری، جنسیت و داشتن خارش رابطه آماری معنی‌داری نشان داد (05/0>p ). رابطه آماری معنی‌داری بین آلودگی به انگل‌های خارجی با سن، رنگ و طول مو، فصل و موریختگی دیده نشد (05/0<p ).
نتیجه‌گیری نهایی: این مطالعه اولین تحقیق در مورد آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‎های منطقه مشهد است. کک‎ها فراوان‎ترین انگل آلوده کننده سگ‎های مورد مطالعه بودند. در مجموع اگرچه فراوانی آلودگی نسبتاً کم بود ولی تنوع گونه‎ای بالایی در انگل‎های آلوده کننده دیده شد. برخی از این انگل‎ها از لحاظ بیماری‎های مشترک بین انسان و دام، اهمیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Ectoparasite Infestation in Dogs in Mashhad, Northeast Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Minabaji 1
  • Ali Moshaverinia 2
  • Javad Khoshnegah 3
1 Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

BACKGROUND: Health and welfare of dogs can be adversely affected by ectoparasite infestations and these infestations pose severe risks to human health due to close contact between dog and human.
OBJECTIVES: This study was carried out to detemine the frequency of ectoparasite infestation in referred dogs to veterinary hospital of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
METHODS: From April 2017 to April 2018, a total of 460 dogs were examined for ectoparasites. Age, gender, season, breed, keeping place, hair length, hair colour, pruritus, alopecia and distribution of parasites on different parts of the body of each examined dog were recorded in a questionnaire.
RESULTS: Out of 460 dogs examined, 99 (21.52%) were found to be infested with ectoparasites. Forty-eight  (10.43%) dogs were infested with Ctenocephalides canis and Pulex irritans. Rhipicephalus turanicus, Sarcoptes scabiei, Hippobosca longipennis and Rhipicephalus sanguineus were found on 14 (3.04%), 10 (2.17%), 10 (2.17%) and 9 (1.95%) dogs, respectively. Infestation with Wohlfahrtia magnifica, Demodex canis, Otodectes cynotis, Haemaphysalis erinacei and Linognathus setosus were observed in 9 (1.95%), 3 (0.65%), 2 (0.43%), 1 (0.21%) and 1 (0.21%) examined dogs, respectively. There was a statistically significant association between ectoparasite infestation and sex, keeping place and pruritus (p < /em><0.05). No statistical relationship was found between ectoparasite infestation and age, hair colour, hair length, season and alopecia (p < /em>>0.05).
CONCLUSIONS: This is the first study conducted on dog ectoparasite infestation in Mashhad district, Northeast Iran. Fleas were the most common ectoparasites and although ectoparasite infestation rate was relatively low, high species diversity was observed. Some of these ectoparasites have zoonotic importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasite
  • Dog
  • Flea
  • Tick
  • Frequency

مقدمه


انگل‎های خارجی به بندپایانی اطلاق می‎شود که در سطح پوست میزبان مستقر شده و به تغذیه می‎پردازند، با میزبان ارتباط دایم یا موقت دارند و به سلامت میزبان آسیب می‎رسانند. جرب‎ها، کنه‎ها، شپش‎ها، مگس‎ها، کک‎ها و نوزادهای مولد میاز، انگل‎های خارجی هستند (9,21).

مشکلاتی که توسط انگل‎های خارجی ایجاد می‎شوند عبارتند از: حساسیت، خارش، درماتیت، کم خونی، فلجی، استرس و انتقال عوامل بیماریزا (6,16). بعضی انگل‎های خارجی مستقیماً سبب ایجاد بیماری یا اختلال در آسایش میزبان می‌شوند. به عنوان مثال عوامل مولد‌گری مثل سارکوپتس اسکبئی، دمودکس کنیس و اوتودکتس سینوتیس از این دسته هستند. کک با تزریق بزاق خود در هنگام تغذیه از سگ، واکنش ازدیاد حساسیت شدیدی ایجاد می‎کند و منجر به درماتیت آلرژیک شدیدی می‌شود که با خارش شدید و احتمالاً عفونت ثانویه همراه است. همچنین، کک‌ها در انتقال طاعون از سگ به انسان نقش دارند (2،16). برخی انگل‎ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق انتقال عوامل بیماریزا، سلامت میزبان را تهدید می‎کنند. کنه ریپی سفالوس سنگوینئوس که به کنه قهوه‎ای سگ شهرت دارد ناقل بابزیا کنیس و هپاتوزون کنیس است (16). شپش تریکودکتس کنیس علاوه بر آثار مخرب خود بر سلامت پوست و موی میزبان، می‎تواند میزبان واسط دیپیلیدیوم کنینوم واقع شود (9).

به علت نزدیکی سگ به انسان به ویژه سگ‎های خانگی، آلودگی به انگل‎های خارجی می‎تواند سلامت و آسایش انسان را نیز متأثر سازد. بسیاری از انگل‌های خارجی مثل کک، کنه و مگس‎ها میزبان اختصاصی ندارند و می‎توانند به انسان نیز حمله کنند. با توجه به نگهداری حیوانات دسـت آمـوز خـصوصاً سـگ در منازل و نزدیکی این حیوان با انسان و  نیز اهمیت بیماری‎های مشترک بین انسان و دام و ضرورت حفظ سلامت این حیوانات، توجه و آگاهی دادن در مورد بیماری‎های انگلی و مشترک، یکی از وظایف مهم دامپزشکی می‎باشد.

در مورد آلودگی حیوانـات به انگل‌های خـارجی، بـه ویژه سـگ‎ها در بسیاری از نقاط جهان تحقیقات گسترده‎ای صورت گرفته است (3،18). در ایران نیز گزارش‎های مـوردی و محدودی از شیراز، تهران، اهواز و چند شهر دیگر وجود دارد اما در کلان شهر مشهد هیچ گونه مطالعه‎ای در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین در مطالعه حاضر، فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی و عوامل آلوده کننده در سگ‎های ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار

داده‌ها به دست آمده از مشاهدات بالینی و یافته‌های آزمایشگاهی توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای مربع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح P کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

مشهد در شرق ایران  بین دو کوه بینالود و هزار مسجد در همسایگی افغانستان و ترکمنستان قرار دارد و دارای آب هوای نیمه خشک با زمستان‎های سرد و تابستان‎های معتدل است.

در این مطالعه، 460 قلاده سگ از نژادهای مختلف که از فروردین 1396 تا فروردین 1397 به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع داده شده بودند از نظر آلودگی به انگل‎های خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور بررسی ارتباط آلودگی به انگل‎های خارجی و عوامل مختلف، اطلاعات مربوط به سن (1 سال> ، 3_1 سال ، > 3 سال)، جنس، فصل، نژاد، محل زندگی (داخل منزل یا خارج منزل)، نوع پوشش مویی (بلند یا کوتاه)، رنگ پوشش مویی (تیره یا روشن)، خارش، موریختگی و الگوی انتشار انگل در سطح بدن، در پرسش نامه مخصوص ثبت گردید (جدول1).

سن سگ‌ها طبق اطلاعات صاحب سگ و فرمول دندانی تخمین زده شد. تمامی سگ‎های ارجاعی در سه مرحله مورد بررسی قرار گرفتند: در مرحله اول پوست تمام سگ‎های ارجاعی از لحاظ آلودگی به انگل‎های خارجی قابل رؤیت با چشم غیر مسلح شامل: کنه‎ها، کک‎ها، مگس‎ها، نوزادهای مولد میاز و شپش‌‎ها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. در صورت وجود کنه، پس از اسپری الکل بر روی آن به منظور باقی نماندن ضمایم دهانی، کنه با پنس برداشته شده و در لوله حاوی الکل 70 درصد قرار داده شد. کک‎ها، مگس‎ها و نوزاد‎های مولد میاز نیز در صورت مشاهده با پنس برداشته شده و در الکل 70 درصد قرار گرفتند.

در گام دوم از تمام سگ‎هایی که علایمی چون خارش، موریختگی یا نشانه‎های آلودگی به جرب داشتند نمونه‎گیری صورت گرفت. برای نمونه گیری، از 4-5 ناحیه درگیر با تیغ اسکالپل آغشته به روغن، تخریش عمقی انجام شد و پوسته‎های حاصل به آزمایشگاه انگل شناسی ارسال شد.

 در گام سوم از هر دو گوش تمام سگ‎های ارجاعی سوآپ عمقی گوش تهیه و پس از غلطاندن روی لام با هیدروکسید پتاسیم 10 درصد شفاف شده و از لحاظ میکروسکوپی برای حضور اتودکتس سینوتیس مورد بررسی قرار گرفت.

پوسته‎های مشکوک به آلودگی با جرب در آزمایشگاه در هیدروکسید پتاسیم 10 درصد قرار داده شده و حدود 30 دقیقه در بشر حاوی آب روی شعله گرم شدند، پس از حل شدن پوسته‎ها به مدت 2 دقیقه سانتریفیوژ شده و رسوب حاصله به‌منظور بررسی حضور جرب زیر میکروسکوپ بررسی گردید (9).

مگس‎ها، نوزادهای مولد میاز و کنه‎ها به کمک استریومیکروسکوپ و کک‌ها نیز پس از شفاف‌سازی و مونته شدن به کمک میکروسکوپ نوری بر اساس ویژگی‎های ریخت شناسی تا سطح گونه شناسایی شدند.

نتایج

از460 قلاده سگ ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد از فروردین 1396 تا فروردین 1397 تعداد 99 سگ (52/21 درصد) به انگل‎های خارجی آلوده بودند.

در این مطالعه 48 قلاده سگ (43/10 درصد) با دو گونه کک شامل: کتنوسفالیدس کنیس و پولکس ایریتانس آلوده بودند. بیشترین و کم‎ترین فراوانی آلودگی به کک‎ها به ترتیب در فصول پاییز و بهار دیده شد (جدول2). از لحاظ سنی، میزان فراوانی آلودگی به کک در سگ‎های زیر یک‌سال نسبت به دو گروه سنی دیگر بیشتر بود (جدول 3). بررسی الگوی انتشار کک‎ها روی بدن سگ‎ها  نشان داد که کک‎ها  اغلب در قسمت پشت و پهلوها (72/52 درصد) مستقر بودند. سایر نواحی استقرار کک‎ها به ترتیب فراوانی: شکم (36/16 درصد)، کل بدن (55/14 درصد)، سینه (45/5 درصد)، اندام‎های حرکتی (45/5 درصد)، گردن (81/1 درصد)، اطراف سر و گوش (81/1 درصد) و ناحیه مقعد (81/1 درصد) بودند.

24 قلاده سگ (21/5 درصد) آلودگی به سه گونه کنه شامل: ریپی سفالوس تورانیکوس (04/3 درصد)، ریپی سفالوس سنگوینئوس (95/1 درصد) و همافیزالیس اریناسئی (21/0 درصد) را نشان دادند. ریپی سفالوس تورانیکوس (33/58 درصد) گونه غالب در میان کنه‎ها بود و کنه‎ها فراوان‎ترین انگل خارجی در فصل بهار بودند (جدول 2). الگوی انتشار کنه‎ها نشان داد که کنه‎ها بیشتر در اطراف سر و گوش (28/39 درصد) مستقر بودند. سایر نواحی استقرار به ترتیب فراوانی: پشت و پهلوها (71/35 درصد)، گردن (28/14 درصد)، اندام های حرکتی (14/7 درصد) و کل بدن (57/3 درصد)  بودند.

آلودگی به سارکوپتس اسکبئی، دمودکس کنیس و اوتودکتس سینوتیس به ترتیب: در 10 (17/2 درصد)، 3 (65/0 درصد) و 2 (43/0 درصد) قلاده سگ مشاهد شد.

هایپوبوسکا لانگیپنیس از 10 سگ (17/2 درصد)، ولفارتیا مگنیفیکا از 9 سگ (95/1 درصد) و لینوگناتوس ستوزوس از 1 سگ (21/0 درصد) جدا شد. مگس‎ها و نوزادهای مولد میاز در فصل تابستان فراوانی بیشتری از سایر فصول داشتند اما در زمستان هیچ‎یک از سگ‎های مورد بررسی، آلوده به مگس و نوزاد مولد میاز نبودند (جدول 2). هایپوبوسکا لانگیپنیس بیشتر از قسمت گردن سگ‎ها جمع آوری شد.

7 قلاده سگ همزمان به بیش از یک انگل خارجی آلوده بودند، که از این تعداد 2 قلاده سگ با کک+کنه و 2 قلاده سگ با کنه+نوزاد مولد میاز و2 قلاده سگ با کک+مگس و 1 قلاده سگ همزمان با کک، جرب و مگس آلوده بودند.

از 460 قلاده سگ ارجاعی 25 سگ (43/5 درصد) علایم خارش و 30 سگ (52/6 درصد) علایم موریختگی داشتند که 17 مورد  (68 درصد) از سگ‎های با علایم خارش و 14 مورد (66/46 درصد) از سگ‎های با علایم موریختگی آلودگی به انگل‎های خارجی آلوده را نشان دادند. از لحاظ آماری، رابطه معنی‌داری بین خارش و آلودگی به انگل‎های خارجی مشاهده شد (05/0>P) ولی رابطه بین موریختگی و آلودگی به انگل‎های خارجی معنی‌دار نبود (05/0<P).

 بیشترین آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‎های نژاد افغان (12 سگ آلوده از 26 سگ ارجاعی) و سپس در سگ‎های بومی (50 سگ آلوده از 147 سگ ارجاعی) مشاهده شد.

از مجموع 460 سگ مورد آزمایش، 278 قلاده نر بودند که از 73 قلاده آن‌ها (25/26 درصد) انگل‌های بندپا جدا شد. واکاوی آماری نشان داد رابطه معنی‌داری بین جنسیت و آلودگی به انگل‌های خارجی وجود داشت (05/0>P).

263 قلاده سگ از مجموع 460 سگ بررسی شده، خارج از منزل نگهداری می‎شدند. 88 قلاده از این 263 قلاده سگ به انگل‎های خارجی آلوده بودند که در مقایسه با سگ‎های نگهداری شده در منزل بسیار بیشتر بود و رابطه آماری معنی‌داری بین آلودگی به انگل‎های خارجی و محل نگهداری سگ‌ها دیده شد (05/0>P).

اگر چه شیوع آلودگی در گروه‎های با سن بین 3-1 سال، موی تیره، موی بلند و در فصل بهار بیشتر بود ولی واکاوی آماری رابطه معنی‌داری بین این فاکتورها و فراوانی آلودگی نشان نداد (05/0<P).

مطالعه الگوی انتشار انگل‎ها در سطح بدن نشان داد که شایع‎ترین محل استقرار انگل‎های خارجی، قسمت پشت و پهلوها بود و کم‎ترین آلودگی در دم مشاهده شد.

بحث

 انگل‎های خارجی از سگ‎ها به عنوان محلی برای تغذیه و تکثیر استفاده می‎کنند. کک‎ها، کنه‎ها، شپش‎ها و جرب‎ها برای ادامه حیات و کامل کردن چرخه زندگی به تغذیه از میزبان وابسته هستند (12). کک‎ها در انتقال طاعون از سگ به انسان نقش دارند و فقط به عنوان میزبان واسط سستودها عمل نمی‎کنند (2،9،16). کنه ریپی سفالوس سنگوینئوس ناقل بابزیا کنیس و هپاتوزون کنیس است (16). شپش تریکودکتس کنیس علاوه بر آثار مخرب خود روی سلامت پوست و موی میزبان می‎تواند میزبان واسط دیپلیدیوم کنینوم واقع شود (9). جرب‌های سارکوپتس اسکبئی و اوتودکتس سینوتیس می‎توانند جراحات پوستی خارش دار در انسان ایجاد کنند (9) با توجه به نگهداری حیوانات دسـت آمـوز به ویژه سـگ در منازل و نزدیکی این حیوان با انسان و اینکه سگ‎ها می‎توانند مخزنی برای انگل‎های خارجی، کرمی و تک یاخته‎ای باشند این مطالعه در شهر مشهد انجام شد.

 در این مطالعه 52/21 درصد سگ‎ها به انگل‎های خارجی آلوده بودند. براساس نتایج به دست آمده کک‎ها فراوان‎ترین انگل خارجی بودند که این یافته با نتایج مطالعات انجام شده در ایلام (2)، شیراز (16)، مازندران، قزوین و گیلان (4)، یونان (8)، آلبانی (22) و نیجریه (18) هم خوانی داشت. پس از کک‎ها ترتیب فراوانی انگل‎های خارجی شامل: کنه‎ها، جرب‎ها، مگس‎ها، نوزادهای مولد میاز و شپش‎ها بود.

در مطالعه‎ای که توسط Khoshnegah و همکاران در سال‌های 2011-2007 به منظور بررسی فراوانی بیماری‎های جلدی در سگ‎های شهر مشهد صورت گرفتُ کک‎ها، کنه‎ها و سارکوپتس معمول‌ترین انگل‎های خارجی بودند که با نتایج مطالعه اخیر هم خوانی داشت (7).

 در اهواز واقع در جنوب ایران (9) هترودکسوس اسپینیژه، در تهران (6)، تایلند (11)، نیجریه (1) و آلبانی (17) کنه‌ها  و در جمهوری کره (3) اوتودکتس سینوتیس  فراوان‎ترین انگل‎های خارجی بودند.

 کتنوسفالیدس کنیس گونه غالب در میان کک‎ها بود که با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در ایلام (2)، مازندران، قزوین و گیلان (4)، شیراز (16)، تهران (6)، آلبانی (22)، جمهوری کره (3)، نیجریه (18) و ایرلند (20) مطابقت دارد.

در مطالعه حاضر، کتنوسفالیدس فلیس روی هیچ یک از سگ‎های مورد بررسی شناسایی نشد. در مطالعه انجام شده در شیراز (16) نیز کتنوسفالیدس فلیس شناسایی نشد اما در مطالعاتی که توسطAbdulkareem  و همکاران بین سال‎های 2017-2016 و Galvez و همکاران بین سال‎های 2015-2013 در نیجریه و اسپانیا  انجام شد، کتنوسفالیدس فلیس به عنوان فراوان‎ترین گونه کک آلوده کننده گزارش شد (1,5).

شپش لینوگناتوس ستوزوس (21/0 درصد) کم‎ترین فراوانی را در بین انگل‎های خارجی داشت، در مطالعه انجام شده در تهران (6) نیز لینوگناتوس ستوزوس (2/1 درصد) کم‎ترین فراوانی را روی سگ‎های نر داشت.

در مطالعه انجام شده توسط Vieira و همکاران بین سال‎های 2012-2013 در برزیل (19) بر روی فراوانی کنه‎ها در سگ‎ها، همچنین مطالعات انجام شده در جاکارتا (12) و  یونان (8) کنه ریپی سفالوس سنگوینئوس گونه غالب در میان کنه‎ها بود،  در حالی که این بررسی نشان داد ریپی سفالوس تورانیکوس گونه غالب در میان کنه‎های جدا شده از سگ‎ها در مشهد است. اما دربسیاری از مطالعات مشابه انجام شده در ایران (2،4،6،9،16) و بسیاری از نقاط دیگر (3،18،22) این کنه شناسایی نشده است. در مطالعه‎ای که توسط Mirani و همکاران بین سال‌های 1392-1391 در گیلانغرب انجام شد 06/3 درصد سگ‌ها  به کنه ریپی سفالوس تورانیکوس آلوده بودند (23). در مطالعات انجام شده توسطRazmi  و همکاران بین سال‌های 2011-2009  همچنینRashidi   و همکاران بین سال‌های 2011-2010 بر روی کنه‎های جدا شده از گوسفند درنواحی مختلف خراسان رضوی، ریپی سفالوس تورانیکوس  بیشترین فراوانی را در میان کنه‎ها داشت (14,15) که با نتایج این مطالعه هم خوانی دارد.

آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‎های نر  بیشتر از ماده‎ها بود  که با نتایج مطالعات اهواز (9)، تهران (6)، قزوین، مازندران و گیلان (4) و جمهوری کره (3) همسان بود اما در مطالعه Xhaxhiu و همکاران بین سال‎های 2009-2005 در آلبانی (22) همچنین Abdulkareem و همکاران بین سال‎های 2017-2016 در نیجریه (1) شیوع بیشتری در ماده‎ها گزارش شده است.

سگ‎های خارج از منزل به طور معنی‌داری بیشتر مستعد آلودگی با انگل‎های خارجی بودند که با نتایج مطالعه ایلام (2) و پاکستان (10) مطابقت داشت. در تهران (6) فراوانی کک‎ها و کنه‎ها در سگ‎های خارج از منزل بیشتر بود اما جرب‎ها در سگ‎های داخل منزل بیشتر بودند.

بررسی که توسط Bahrami و همکاران  در سال 2012 روی 802 سگ صورت گرفت نشان داد بیش از نیمی از سگ‎های با پوشش مویی تیره، بیش از یک چهارم سگ‎های رنگارنگ و بیش از یک پنجم سگ‎های سفید حداقل با یک انگل خارجی آلوده بودند. همچنین از 43 سگی که همزمان با چند انگل خارجی آلوده بودند 29 قلاده (5/67 درصد) پوشش مویی تیره و 14 قلاده (6/32 درصد) پوشش مویی سفید یا روشن داشتند (2). در پژوهش حاضر نیز اگر چه شیوع آلودگی به انگل‎های خارجی در سگ‎های با پوشش مویی تیره بیشتر بود ولی رابطه آماری معنی‌داری بین رنگ مو و آلودگی به انگل‌های خارجی دیده نشد. 

در مطالعه حاضر آلودگی به انگل‎های خارجی بیشتر در سن بین یک تا سه سال رخ داده بود. در مطالعه انجام شده توسط Mosallanejad و همکاران در اهواز بر روی 126 سگ ارجاعی (9) غالباً سگ‎های بالای 3 سال، در شیراز (16) غالباً سگ‎های 6-1 ماه و در قزوین، مازندران و گیلان (4) غالباً سگ‎های کمتر از 3 سال آلودگی به انگل‎های خارجی را نشان دادند. اما در این مطالعه و مطالعات ذکر شده رابطه آماری معنی‌داری بین آلودگی به انگل‎های خارجی و سن دیده نشده است.

در مطالعه انجام شده در اهواز (9) بیشترین فراوانی آلودگی به انگل‎های خارجی در فصل زمستان گزارش شده است اما در مطالعه حاضر، بیشترین فراوانی آلودگی در فصل بهار دیده شد که احتمالاً دلیل این تفاوت، شرایط اقلیمی متفاوت در دو منطقه مورد مطالعه است. در شیراز (16) بیشترین فراوانی آلودگی درفصل بهار و تابستان و کم‎ترین فراوانی در زمستان گزارش شده است که با نتایج مطالعه حاضر هم خوانی دارد.

در مطالعات انجام شده در ایلام (2) و قزوین، مازندران و گیلان (4) ناحیه گردن و در مطالعه انجام شده توسط Mujeeb و همکاران در سال2017 در پاکستان (10) ناحیه سر و گردن متداول‎ترین نواحی  بودند که توسط انگل‎های خارجی آلوده  شده بودند اما در مطالعه حاضر، بیشتر قسمت پشت و پهلوها آلوده بودند. در مطالعه دیگری که توسط  Omonijoو همکاران در نیجریه انجام شد بیشتر کنه‎ها ناحیه شکم، کک‌ها  ناحیه سر و گردن و جرب سارکوپتس اسکبئی ناحیه سر و گردن را آلوده کرده بود (13) اما در مطالعه حاضر بیشتر کنه‌ها سر و گوش، کک‌ها پشت و پهلوها و جرب سارکوپتس اسکبئی اندام‌های حرکتی را آلوده کرده بودند.

تفاوت‌های موجود در نتایج حاصل از مطالعات مختلف را می‎توان به عوامل مختلف از جمله شرایط اقلیمی، تعداد نمونه، نحوه انتخاب نمونه و طول دوره آزمایش نسبت داد.

نتیجه گیری نهایی: کک‎ها، کنه‎ها، جرب‌ها، مگس‎ها، نوزادهای مولد میاز و شپش‎ها به‌ترتیب فراوان‎ترین انگل‎های خارجی در مشهد واقع در شمال شرق ایران بودند. گونه غالب در کک‎ها  کتنوسفالیدس کنیس، کنه‎ها  ریپی سفالوس تورانیکوس و جرب‌ها سارکوپتس اسکبئی بود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می‎شود سگ‌های خانگی تا حد امکان در منزل نگهداری شوند و کم‎تر با محیط  بیرون ارتباط داشته باشند و برنامه‎های کنترلی در این منطقه روی مبارزه با کک‎ها و کنه‎ها  متمرکز شود.

سپاسگزاری

نویسندگان مقاله از همکاری صمیمانه بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد به ویژه دکتر سرچاهی و سایر افرادی که در طول این پژوهش ما را یاری نمودند تشکر می‎نماید.

تعارض منافع

بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.

. Abdulkareem, B.O., Christy, A.L., Samuel, U.U. (2018). Prevalence of ectoparasite infestations in owned dogs in Kwara State, Nigeria. Parasite Epidemiol Control, 4, e00079. https://doi.org/10. 1016/j.parepi.2018.e00079
2. Bahrami, A.M., Doosti, A., Ahmady, A.S. (2012). Cat and dogs ectoparasite infestations in Iran and Iraq border line area. World Appl Sci J, 18, 884-889. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012. 18.07.13763
3. Chee, J.H., Kwon, J.K., Cho, H.S., Cho, K.O., Lee, Y.J., Abd. ,El-Aty, A.M.A. (2008). A survey of ectoparasite infestations in stray dogs of Gwang-ju City, Republic of Korea. Korean J Parasitol, 46, 23-27. https://doi.org/10.3347/kjp.2008.46.1.23 PMID: 18344673
4. Ebrahimzade, E., Fattahi, R., Ahoo, M.B. (2016). Ectoparasites of stray dogs in Mazandaran, Gilan and Qazvin provinces, North and Center of Iran. J Arthropod Borne Dis, 10, 364-9. PMID: 27308294
5. Galvez, R., Montoya, A., Checa, R., Martin, O., Marino, V., Miro, G. (2017). Flea species infesting dogs in Spain: updated spatial and seasonal distribution patterns. Med Vet Entomol, 31, 107-13. https://doi.org/10.1111/mve.12204 PMID: 27790728
6. Jamshidi, S., Maazi, N., Ranjbar-Bahadori, S., Rezaei, M., Morakabsaz, P., Hosseininejad, M. (2012). A survey of ectoparasite infestation in dogs in Tehran, Iran. Rev Bras Parasitol Vet, 21, 326-329. PMID: 23070452
7. Khoshnegah, J., Movassaghi, A.R., Rad, M. (2013). Survey of dermatological conditions in a population of domestic dogs in Mashhad, northeast of Iran. Vet Res Forum, 4, 99-103. PMID:  25653779
8. Lefkaditis, MA., Athanasiou, LV., lonica, AM., Koukeri, SE., Panorias, A., Eleftheriadis, TG., Boutsini, S. (2016). Ectoparasite infestations of urban stray dogs in Greece and their zoonotic potential. Trop Biomed, 33, 226-230.
9. Mosallanejad, B., Alborzi, A.R., Katvandi, N. (2012). A survey on ectoparasite infestations in companion dogs of Ahvaz district, south-west of Iran. J  Arthropod Borne Dis, 6, 70-78. PMID: 23293781
10. Mujeeb-ur-Rahman, M., Baloch, J.A., Arijo, A.G., Kachiwal, A.B., Nida,  P. (2018). Studies on the prevalence of ectoparasites in owned dogs and major risk infestation to human health in Karachi, Sindh Pakistan. Pakistan J Parasitol, 65, 19-29.
11. Nuchjangreed, C., Somprasong ,W. (2007). Ectoparasite species found on domestic dogs from pattaya district. Chon Buri province, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 38, 203-207.
12. Nasution ,A.Y.A, Hadi, U.K., Retnani, E.B. (2018). Prevalence of ectoparasites and endoparasites on companion dogs which visit animal clinic at north Jakarta. J Entomol Zool Stud, 6, 1099-1104.
13. Omonijo, Sowemimo, O.A. (2017). Prevalence of ectoparasite of dogs and cats in Ijero and Moba LGAs, Ekiti State, Nigeria. Nigrian J Parasitol, 38, 42-49. http://dx.doi.org/10.4314/ njpar.v38i2.27
14. Rashidi, A., Razmi, G.R. (2012). Molecular detection of Theileria spp. in sheep and vector ticks in the North Khorasan Province, Iran. Trop Anim Health Prod. 45, 299-303. https://doi.org/10. 1007/s11250-012-0218-x PMID: 22791188
15. Razmi, G.R,. Pourhosseini, M., Yaghfouri, S., Rashidi, A., Seidabadi, M. (2013). Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and ixodid ticks from the northeast of  Iran. J  parasitol, 99, 77-81. https://doi.org/10.1645/GE-3202.1 PMID: 22924924
16. Shoorijeh, S.J., Ghasrodashti, A.R., Tamadon, A., Moghaddar, N., Behzadi, M.A. (2008). Seasonal frequency of ectoparasite infestation in dogs from Shiraz, Southern Iran. Turk J Vet Anim Sci, 32, 309-313.
17-Shukullari, E., Rapti, D., Visser, M., Pfister, K., Rehbein, S. (2017). Parasites and vector-borne diseases in client-owned dogs in Albania: infestation with arthropod ectoparasites. Parasitol Res, 116, 399-407. https://doi.org/10.1007/s00436-016-5302-0 PMID: 27796564
18. Ugbomoiko, U.S., Ariza, L., Heukelbach, J. (2008). Parasites of importance for human health in Nigerian dogs: high prevalence and limited knowledge of pet owners. BMC Vet Res, 4, 49. https://doi.org/10.1186/1746-6148-4-49 PMID: 19068110
19. Vieira, F.T., Labruna, M.B., Barbosa, A.C., Aguiar, A.R., Acosta, I.C., Martins, T.F., Dietze, R., Braga, F.R. (2018). Occurrence of ticks in dogs in a hospital population in the state of Espirito Santo, Brazil. Pesq Vet Bras, 38, 519-521. https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5112
20. Wall, R., Shaw, S.E., Penaliggon, J. (1997). The prevalence of flea species on cats and dogs in Ireland. Med Vet Entomol, 11, 404-406. PMID: 9430123
21. wall, R.L., Shearer, D. (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control. (2nd ed.) Blackwell Sciences Ltd. london, UK.
22. Xhaxhiu D, Kusi, I., Rapti, D., Visser, M., Knaus M., Lindner, T., Rehbein, S. (2009). Ectoparasites of dogs and cats in Albania. Parasitol Res, 105, 1577-1587. https://doi.org/10.1007/s00436-009-1591-x PMID: 19690887