نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آترزی مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آذربایجان شرقی گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آریتمی آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آسپرجیلوس نایجر بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • آگلوتیناسیون مستقیم ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آنتی بادی ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • آنتی بادی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آنتی بیوتیکها اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آنتی ژن آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • آنتی ژن مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آنزیم بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • آئروموناس هیدروفیلا ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]

ا

 • ایران بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ارومیه بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ازت فرار تام بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اسبچه خزر مینیاتور بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • اسب عرب بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • اسپرومازین بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • استامینوفن بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اسید آمینه غیر پروتئینی اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • افلاتوکسین مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اکینوکوکوس گرانولوزوس بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • الکتروکاردیوگرام بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ایمنی زایی مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • انتقال جنین بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • ایندوسپیکین اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اوتیت خارجی بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • اولتراسونوگرافی تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]

ب

 • بیحسی اپی دورال بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • بز مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • بی سولفیت سدیم مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بقایای آنتی بیوتیکی تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • بلوک دهلیزی – بطنی بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • بیهوشی بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • بیهوشی بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن [دوره 54، شماره 2، 1378]

پ

 • پروتئین تام بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • پیش بیهوشی بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • پولیوآنسفالومالاسی بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • پیوند مثانه ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]

ت

 • تخمدان گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تخمدان مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تضعیف ایمنی بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • تغییرات بیو شیمیایی مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تغییرات خونشناسی مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تیلریا استوکاردی مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تیلریا هیرسی مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تیلریوز بدخیم گوسفند مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تیوپنتال سدیم بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • تورم ضربه ای نگاری و صفاق تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • توکسوپلاسموزیس گوسفند ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • تومور سلولهای گرانولوزا گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]

ج

 • جرب گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • جنین بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • جوجه های گوشتی مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • جوجه های گوشتی اثر برخی از آنتی بیوتیکها بر عیار پادتنHI حاصل از واکسن نیوکاسل [دوره 54، شماره 3، 1378]

ح

 • حیوانات آزمایشگاهی بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 54، شماره 3، 1378]

د

 • دیازپام بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]

ر

 • رایزوپوس اوریزا مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]

ز

 • زئولیت مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]

س

 • ساکارومیس سرویسیه مقایسه برخی از روشهای مورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخصهای تولیدی جوجه های گوشتی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سالمونلا آبورتوس اویس آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سرولوژی آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سقط همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سیکلوفسفامید بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سگ بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سگ بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سگ گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سگ ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سوپراکساید اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سوپراوولاسیون بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سورولانس بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • سولفید بررسی تغییرات برخی از آنزیم های سرم خون بزها در پولیوآنسفالومالاسی تجربی با سولفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • سولفونامید مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز [دوره 54، شماره 3، 1378]

ش

 • شمارش کلی باکتریهای هوازی بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]

ض

 • ضایعات انگلی بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • ضایعات هیستوپاتولوژیک بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat) [دوره 54، شماره 2، 1378]

ع

 • عصب واگ آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • عفونت آنتی ژن های سالمونلا آبورتوس اویس و ره یابی سرم شناسی برای تشخیص موارد آلودگی با کمک آنتی ژنها ی اختصاصی [دوره 54، شماره 2، 1378]

غ

 • غربالگری ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند [دوره 54، شماره 3، 1378]

ف

 • فارماکوکی نتیک مطالعه مقایسه ای فارماکوکی نتیک سولفونامیدها در بز [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • فاسیولا ژیگانتیکا مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • فاکتورهای رشد مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • فشار داخل کره چشم بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • فصل بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • فعالیت آنزیمی بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • فولیکول مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]

ق

 • قاطر آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • قلب آریتمی های قلبی وابسته به عصب واگ در قاطر [دوره 54، شماره 3، 1378]

ک

 • کاناوانین اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کاندیدا آلبیکنس بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبیکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کبد بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کتامین بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کتامین بیحسی اپی دورال با استفاده از کتامین در سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کیست هیداتیک بررسی استقرار و رشد کیست هیداتیک ثانویه در حیوانات آزمایشگاهی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کیسه آمینون گاو ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک متعاقب پیوند کیسه آمینون گاو به مثانه سگ [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کشتارگاه بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کیلتیلا یازگوری گزارشی از یک مورد جرب کیلتیلا یازگوری در سگ در استان آذربایجان شرقی [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • کمپیلوباکتر همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • کمپیلوباکتر فتوس تحت گونه فتوس همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]

گ

 • گاماگلوبولین بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گاو تعیین شاخصهای اپیدمیولوژیک اولتراسونوگرافی در تشخیص تورم ضربه ای نگاری و صفاق در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • گاو بررسی فراوانی بلوکهای دهلیزی – بطنی در گاو [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • گاومیش رودخانه ای بررسی اثر سه دوز مختلف FSH( Folltropin-V) در میزان سوپراوولاسیون در گاومیشهای رودخانه ای ( Bubalus bubalis) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گزیلازین بررسی اثرات داروهای پیش بیهوشی و بیهوشی بر روی فشار داخل کره چشم در سگ [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گوساله های نوزاد بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گوسفند همه گیری سقط جنین ناشی از کمپیلوباکترفتوس تحت گونه فتوس در یکی از گوسفنداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گوسفند بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گوسفند بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • گوسفند بلوچی مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]

ل

 • لاشه طیور و آزمایش چهارپلیت تعیین بقایای آنتی بیوتیکی در لاشه طیور با استفاده از آزمایش چهارپلیت در کشتارگاههای اطراف شیراز [دوره 54، شماره 3، 1378]

م

 • مادیان گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • ماهی بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • ماهیان دریایی استخوانی بررسی مقایسه ای دو روش اندازه گیری ازت فرّار تام (TVN) و شمارش کلی باکتریهای هوای (Total count) در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی منجمد [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • ماهی میگو ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • میخک بررسی اثر بیهوشی کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • مدلهای ریاضی رشد مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مرغ محلی آذربایجان غربی مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مرغ نژاد لگهورن سفید مطالعه مقایسه ای بافت شناسی تخمدان محلی ( بومی آذربایجان غربی ) و مرغ نژاد لگهورن سفید [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • مطالعه فاکتوریال مطالعه رشد فاکتوریال هاگهای کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ A با استفاده از مجموعه عوامل رشد حرارت ، غلظت نمک ، PH ، نوع اسید و زمان نگهداری [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • موش صحرایی بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک استامینوفن روی کبد موش صحرائی ( Rat) [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • موکورمایکوزیس مقایسه توانایی ایمنی زایی آنتی ژنهای مختلف رایزوپوس اوریزا در حیوانات تجربی [دوره 54، شماره 3، 1378]

ن

 • ناباروری گزارش یک مورد ناباروری مادیان به دلیل ابتلای تخمدان به تومور سلولهای گرانولوزا [دوره 54، شماره 3، 1378]
 • نیتریک اکساید اثرات بیولوژیکی و مکانیزم ایجاد مسمومیت توسط دو اسید آمینه غیر پروتئینی ایندوسپیکین و کاناوانین [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • نقص ایمنی پاسیو بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران [دوره 54، شماره 2، 1378]

و

 • ویبریو آنگوئیلاروم ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص ویبریو آنگوئیلاروم ( Vibrio anguillarum) و آئروموناس هیدروفیلا ( Aeromonas hydrophila) در کارگاههای پرورش ماهی و میگو [دوره 54، شماره 2، 1378]
 • وزن بدن مطالعه تغییرات وزن گوسفند نژاد بلوچی در آلودگی تجربی به فاسیولا ژیگانتیکا [دوره 54، شماره 2، 1378]

ه

 • هماتولوژی بررسی پارامترهای هماتولوژیک خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی [دوره 54، شماره 3، 1378]