نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش مدفوع بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • آسپارتات آمینوترانسفراز مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • آگونیست سروتونین اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • آلانین آمینوترانسفر مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]

ا

 • اسانس آویشن شیرازی اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • اسید لاکتیک اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • اصفهان بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • الیزا مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • انگل گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]

ب

 • باروری بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بازده تولید مثل اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بافت شناسی بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • باکتریهای گرم مثبت جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بره اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • بیماری پنومونی گوساله های گاوهای شیری جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بوقلمون گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]

پ

 • پارازیتمی مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • پاستورلا مولتی سیدا جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ت

 • تخم مرغ قابل جوجه کشی جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • تریپانوزومااوانسی مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • ترفوزوئیت بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • تغییر جنسیت بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • تک یاخته بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]

ج

 • جوجه کشی جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]

چ

 • چربی اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • چند قلوزایی بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]

ژ

 • ژن invA ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها [دوره 61، شماره 2، 1385]

س

 • سالمونلا ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سالمونلا تایفی موریم اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سرولوژی مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سگ گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سگ مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سگ خانگی بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]

ش

 • شتر گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • شکنندگی اسموتیک گلبول های قرمز ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]

غ

 • غدد جنسی بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • غدد لنفاوی گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • غده فوق کلیه مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1385]

ف

 • فراورده های گوشتی مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]

ق

 • قزل آلای رنگین کمان بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • قوچ آتابای بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]

ک

 • کرمان گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • کیست بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • کشتارگاه گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]

گ

 • گشن افزایی اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • گوساله جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • گوسفند ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • گوسفند لری-بختیاری مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1385]

ل

 • لاکتات دهیدروژناز مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • لگاریتم درصد احتمال رشد. اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • لنفوم چندکانونی(مولتی سنتریک) گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]

م

 • متیل تستوسترون بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • مرغ مادرگوشتی مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • میش اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • مشهد. گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • ملاتونین بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • منهیمیا همولیتیکا جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ن

 • نرخ تخمک گذاری اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]

و

 • ویتامین E ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • ویروس پرندگان مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ه

 • هیستومتری مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • هیستوموناس گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • همولیز مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • هورمون رشد اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • هورمونهای تیروئیدی (تری یدوتیرونین وتیروکسین) اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]