نویسنده = حبیب الله ناظم
تعداد مقالات: 2
1. بقاء و رشد رویان‌های 8 سلولی موش پس از منجمد نمودن سریع در دو سرما محافظ حاوی گلیسرول– سوکروز و اتیلن گلیکول–فایکول–سوکروز ‌ ‌

دوره 65، شماره 3، پاییز 1389

فاطمه توده دهقان؛ محمدحسن متدین؛ حبیب الله ناظم؛ علی محمدپور؛ ‌ پرویز تاجیک


2. بقاء و رشد رویان‌های 8 سلولی موش پس از منجمد نمودن سریع در دو سرما محافظ حاوی گلیسرول– سوکروز و اتیلن گلیکول–فایکول–سوکروز

دوره 65، شماره 1، بهار 1389، صفحه 25-30

پرویز تاجیک؛ محمدحسن متدین؛ حبیب الله ناظم؛ علی محمدپور؛ پرویز تاجیک