نویسنده = محمد رضائیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اولیه اثرات برخی از قارچ‌های انتموپاتوژن برروی مراحل مختلف رشد کنه بوافیلوس‌آنولاتوس در ایران

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حمیدرضا حدادزاده؛ مهدی رزاقی ابیانه؛ رسول زارع؛ شاهرخ رنجبر بهادری؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ محمد رضائیان


2. ‌اثر مصرف مخمر بر فرانسجه‌های تخمیر، جمعیت میکروبی شکمبه و عملکرد گوساله‌های پرواری

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 403-409

محمد رضائیان؛ سیداحمد میرهادی؛ محمد مرادی


3. اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین

دوره 61، شماره 1، بهار 1385، صفحه 63-69

مرتضی رضایی؛ محمد رضائیان؛ پرویز جامعی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ سید احمد میر هادی