نویسنده = پژمان میرشکرایی
جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم‌های منجمد تولید ایران

دوره 77، شماره 4، دی 1401، صفحه 247-254

10.22059/jvr.2022.345709.3284

فاطمه عرب خالقی؛ پژمان میرشکرایی؛ حسام الدین سیفی


بررسی مقدماتی توانمندی نوار پروژسترون گاوی (Rapid P4) در سنجش نیمه کمی پروژسترون در فاز فولیکولی سگ ماده

دوره 75، شماره 4، دی 1399، صفحه 519-528

10.22059/jvr.2020.291512.2983

نوشین نظام دوست؛ محمد حیدرپور؛ مسعود رجبیون؛ پژمان میرشکرایی؛ بابک خرمیان


اثرات لپتین و انسولین بر ظرفیت‌یابی اسپرماتوزوای قوچ در تولید جنین آزمایشگاهی

دوره 67، شماره 4، دی 1391، صفحه 387-392

10.22059/jvr.2012.29302

مسلم ریاحی؛ پژمان میرشکرایی؛ حسن حسن پور؛ مصطفی معماریان؛ ابراهیم احمدی