نویسنده = �������������������� �������� ������
ارزیابی شاخصههای متابولیکی سرم اسبهای دره شوری و ارتباط آنها با یکدیگر

دوره 73، شماره 2، تیر 1397، صفحه 191-197

10.22059/jvr.2018.139278.2406

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ سید محمد مهدی حیدری؛ علی علیپور؛ ایمان سعادت اختر؛ محمد حسین نورانی زاده؛ وحید رضا خوشرونژاد