کلیدواژه‌ها = توکسوپلاسما گوندیی
تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دوره 58، شماره 4، بهمن 1382

دکتر محمود شریفیان درچه؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر بهرام کاظمی دمنه