تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

نویسندگان

چکیده

هدف : تعیین زمان ظهور و بقای انگل در خون رت هایی که به صورت تجربی به توکسوپلاسما گوندیی آلوده شده‌اند و همچنین تشخیص زودرس آلودگی نوکسوپلاسمایی در رت با استفاده از روش PCR.
طرح : مطالعه تجربی.
حیوانات: تعداد پنج سر رت عاری از توکسوپلاسما و 10 سر رت آلوده به توکسوپلاسما گوندیی استفاده شدند که زاده‌های 5 جفت والدین نسل دوم حاصل از 3 جفت والدین نسل اول بودند.
روش : ابتدا ده سر رت سالم را با سوده RH توکسوپلاسما گوندیی از طریق تزریق داخل صفاقی آلوده کرده سپس برای مدت 30 روز هر 24 ساعت یکبار از رت‌های آلوده خونگیری شد از خون رت‌های آلوده DNA استخراج و با استفاده از پرایمرهای طراحی شده اختصاصی و حساس به نامهای SDKR , SDKF آزمایش PCR انجام گرفت.
نتایج : طبق نتایج به دست آمده 48 ساعت پس از شروع آلودگی انگل در خون با روش PCR قابل شناسایی بود. حضور DNA انگل تا 16 روز بعد ادامه داشت ولی پس از روز هفدهم از خون ناپدید گشت.
نتیجه‌گیری : دو پرایمر طراحی شده به خوبی قادرند که آلودگی توکسوپلاسمایی (سویه RH) را در خون رت با روش PCR شناسایی نمایند. لذا از این دو پرایمر حساس و اختصاصی برای تشخیص زود هنگام آلودگی می‌توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objectives: To determine the time of appearance and persistance of Toxoplasma gondii in the blood of experimentally infected rat and evaluation of the possibility of early diagnosis of toxoplasmosis in rat blood samples by PCR.
Design: Experimental study.
Animals: Five healthy rats and ten Toxoplasma gondii infected rats.
Procedure: Ten rats were infected experimentaly with Toxoplasma gondii tachyzoites (RR strain) intraperitonealy.As control, 5 toxoplasma free healthy rats were used. Blood was taken from the infected as well as uninfected rats 24 hour intervals for 30 days. Following DNA extraction from blood samples, amplification of DNA of the parasite was done by PCR method, using high sensitive and specific designed primers SDKF and SDKR.
Results: Toxoplasma gondii DNA was identified in the blood of rats, 48 hours post infection. The DNA was persist in the blood for 16 days then become undetectable.
Implications: SDKF and SDKR are sensitive and specific primers which can be used for detection of early infection of Toxoplasma
gondii (RR strain) in rat. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:323-327, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCR
  • rat
  • Toxoplasma gondii