دوره و شماره: دوره 58، شماره 4 - شماره پیاپی 621، بهمن 1382، صفحه 297-400 (233 مجله دانشکده دامپزشکی) 
کالبدشناسی چشم شتر یک کوهانه

دکتر محمدحسن یوسفی؛ دکتر بیژن رادمهر؛ دکتر عباس مومنی؛ دکتر حمید همتی


تشخیص زود هنگام توکسوپلاسموز تجربی در خون رت به روش PCR

دکتر محمود شریفیان درچه؛ دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر بهرام کاظمی دمنه


گزارش یک مورد ناهنجاری مادرزادی در گوساله

دکتر سید رضا قاضی؛ دکتر ناصر وصال؛ دکتر محمد رحیم احمدی


بررسی تجربی اثرات پاتولوژیک متن آمین در جوجه های گوشتی

دکتر عزیزاله خداکرم تفتی؛ دکتر کرامت اساسی؛ دکتر غلامرضا شهبازی


ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی

دکتر مسعود مهام؛ دکتر رحیم حب نقی؛ دکتر مجتبی هادیان


گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ

دکتر حمیدرضا فتاحیان؛ دکتر جواد اشرفی هلان؛ دکتر عباس وشکینی؛ دکتر جلال بختیاری؛ دکتر محمدرضا آقچه لو؛ دکتر سید رضا جعفر زاده؛ دکتر فرهنگ ساسانی


کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

دکتر علیرضا طالبی؛ دکتر امیر عباس فرشید؛ دکتر موسی توسلی