بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریاآنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی

نویسندگان

چکیده

هدف : استفاده از آنتی ژن شیزونت سلولی تیلریا در آزمون الایزای غیر مستقیم و تعیین ارزش الایزا در بررسی سرم شناسی میزان آلودگی گاو‌ها به تیلریا است.
طرح : مطالعه توصیفیط
حیوانات صد و بیست و چهار راس گاو و گوساله – که پنجاه و شش راس با علایم درمانگاهی و شصت و هشت راس بدون علایم بالینی و به ظاهر سالم بودند.
روش : خونگیری از گاوها و جدا نمودن سرم و تهیه گسترش خونی و جستجوی پادتن ضد تیلریا در سرم به روش الایزای غیر مستقیم با تعیین OD نمونه‌ها و درصد موارد الایزا مثبت و الایزا مثبت و الایزا منفی و مقایسه نتایج به دست آمده از الایزا و گسترش خونی در دو گروه با علایم و بدون علایم بالینی، تعیین حساسیت و ویژگی الایزای تیلریا و نیز تعیین درصد موافقت بین دو آزمون الایزا و گسترش خونی.
تجزیه و تحلیل آماری : آمار توصیفی.
نتایج : از مجموع 124 نمونه سرم، 56 نمونه مربوط به موارد با علایم بالینی و لام مثبت خونی بود که 42 مورد آن (75 درصد) الایزا مثبت و 14 مورد (25 درصد) الایزا منفی به دست آمد که ظاهرا منفی کاذب به حساب آمدند. از بین 68 نمونه مربوط به گاوهای فاقد علایم بالینی، 15 مورد (22 درصد) دارای گسترش خونی مثبت و 19 مورد (9/27 درصد) نسبت الایزا مثبت داشتند. همچنین از 124 گسترش خونی، 71 مورد تیلریا مثبت بودند که 54 مورد (76 درصد) در الایزا نیز مثبت شدند و از 53 لام خونی منفی. 7 مورد (20/13 درصد) الایزا مثبت به دست آمد که ظاهرا الایزا مثبت کاذب به حساب آمدند.
نتیجه‌گیری : در تحقیق حاضر نشان داده شد که استفاده از شینرونت سلولی به عنوان آنتی ژن فاز جامد در الایزا حساسیت بالایی در اندازه‌گیری پادتن دارد و آزمون الایزا توانست 61 مورد (1/49 درصد) آلودگی به تیلریا را کشف نماید. با توجه به داده‌های به دست آمده از الایزا و گسترش خونی، حساسیت الایزای تیلریا 76 درصد و ویژگی آن 8/86 درصد و موافقت بین دو روش 80 درصد به دست آمد. از اینرو از آزمون الایزای غیر مستقیم می‌توان به عنوان یک آزمون غربالی در تعیین میزان آلودگی گاوها به تیلریا استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Evaluation of an ELISA test using the cellular schizont antigen for the diagnosis of Theileria anulata infection.
Design: Descriptive study.
Animals: A total of 124 cattle, 56 cases with clinical features and 68 samples without clinical features and apparently healthy.
Procedure: Serum was collected from cattle for the detection of anti- Theileria antibadies by indirect ELISA, using the cellular schizont antigen and the microplates coated with this antigen. On the blood-smears from the same cases, microscopic observation was done for determine the percentage of positeve and negative cases of Theileria infection.
Statistical analysis: Descriptive statistics.
Results: Out of 56 serum samples, belong to animals with clinical features, 42 cases (75%) were ELISA-Positive and the rest (25%) were ELISA-negative whereas, all of them had positive blood¬-smears. Also, out of 68 serum from apparently healthy animals, 19 cases (27.9%) were ELISA-positive and 15 cases (22%) were blood smear-positive.
Conclusion: The present study by using of cellular schizont as solid phase antigen, showed high quality for detection of anti¬-Theileria antibodies by ELISA, and this test could detect 54 cases (76%) from a total of 71 animals with Thieleria-positive blood¬-smears. The results showed good correlation (80% coincidence) between the data obtained by two methods. Therefore, the ELISA could be recomended as a screening test for detecting of Theileria infection in cattle. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,4:319-322, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cattle
  • Indirect ELISA
  • Teileria anulata