آلودگی سه گونه از باربوس ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر به انگلهای میکسوبولوس

نویسندگان

چکیده

هدف : بررسی و مطالعه انگلهای سه گونه از باربوس ماهیان رودخانه‌های تجن و زارم رود استان مازندران.
طرح : مطالعه توصیفی
حیوانات صد و شصت و دو ماهی باربوس، سس ماهی کلفت لب (Barbus mursa). سس ماهی کورا (B.lacerta). سس ماهی بزرگ سر (B.capito)
روش از شهریور 1380 تا مرداد 1381 نمونه برداری به شکل تصادفی از 4 ایستگاه مختلف رودخانه‌های تجن و زارم رود در استان مازندران انجام شد. ماهیان به طور زنده به آزمایشگااه منتقل شدند و پس از ثبت مشخصات ایستگاه و انجام بیومتری به طریقه قطع نخاع کشته و از نقطه نظر آلودگیهای انگلهای میکسوسپورها معاینه شدند. در صورت مشاهده کیست بافتهای آلوده جداسازی و به طور متوسط 30 اسپور اندازه‌گیری گردید. سپس اسپورها در گلیسیرین ژلاتین و بافتهای آلوده در فرمالین 10 درصد فیکس شدند. از بافتهای آلوده مقاطع بافت شناسی تهیه و به روش همانوکسیلین وائوزین رنگ آمیزی شدند.
تجزیه و تحلیل آماری آمار توصیفی
نتایج : در طی انجام این مطالعه مجموعا 8 انگل میکسوبولوس Myxobolus از ماهیان مطالرعه شده شناسایی و طبقه‌بندی گردید. از سن ماهی کلفت لب انگلهای M.kovali.M.rutili. M.tauricus. M.squamae. M.ezerbajdznicus M.osmaniae برای اولین بار گزارش می‌شود. از سس ماهی بزرگ سر انگل M.museuli و از سس‌ ماهی کورا انگل M.valdogeli گزارش شده است.
نتیجه‌گیری : تا کنون این مطالعه حدود 20 گونه از این انگلها شناسایی و منتشر شده‌اند. به جز یک انگل M.osmaniae تمامی انگلهای به دست آمده قبل از حوضه شمالی این دریا توسط محققین روسی و آسیای میانه گزارش شده بودند که این امر نشان دهنده تنوع وپراکنش این انگلها در حوضه دریای خزر (Caspian Sea Fauna) می‌باشد. تفاوت عمده این مطالعه با تحقیقات به عمل آمده در حوضه شمالی دریای خزر آلودگی در میزبانهای مختلف می‌باشد. میکسوبولوس عثمانیه برای اولین بار است که از حوضه دریای خزر گزارش می‌شود کلیه انگلهای به دست امده از سس ماهی کلفت لب نیز برای اولین بار گزارش می‌شوند و می‌توان این ماهی را به عنوان میزبان جدید 6 انگل فوق معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: To survey on parasites of three barboid fishes from Tajan, and Zarem-roud Rivers in Mazandaran province.
Design: Descriptive study.
Animals: A total of 162 specimens of Barbus mursa, B.lacerta and B.capito.
Procedure: Random sampling out was carried during September 2001 to August 2002 from four different stations of Tajan and Zarem-roud Rivers. The fishes were transported alive to the laboratory where they were killed by transaction of spinal cord and then were examined for different parasites. The infected organs were fixed in formalin and stained by Haematoxilin-Eosin.
Statistical analysis: Descriptive statisites.
Results: The following parasites were detected: From B.mursa: Myxobolus azerbajdzanicus from primary filaments, Mkovali from secondary filaments, M.squamae from skin of head, M.tauricus
from fins, Mrutili from secondary filaments and Mosmaniae from intestinal wall. B.lacerta was infected by M. valdogeli in the secondary filaments and B.capito was infected in the muscles by Mmusculi.
Discussion: In southern part of the Caspian Sea Fauna Regions till now all together 20 different Myxobolus species were recorded. According to the results of this study Barbus mursa was revealed as a new host for 6 different Myxobolus species: Mazerbajdzanicus, Mkovali, M.squamae, Mtauricus, Mrutili and Mosmaniae. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58, 4:329-334, 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barboid fishes
  • Caspian Sea
  • Iran
  • Myxobolus