کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

نویسندگان

چکیده

هدف : تشخیص عامل ضایعات ندولی در بافت سنگدان.
طرخ : گزارش موردی
حیوانات : طیور بومی
روش : پس از کالبدگشایی نمونه‌های کرمی جهت تشخیص انگلی با محلول لاکتوفنل شفاف شدند و جهت بررسی آسیب شناسی نمونه‌های بافتی از سنگهدان در محلول 10 درصد فرمالین خنثی تثبیت و پس از مراحل پاساژ بافتی، مقاطع 5-4 میکرونی تهیه و با روش‌هماتوکسیلن و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند.
نتایج: در بررسی‌های انگلی نمونه‌های کرمی، کرمها کیلوسپیرورا هامولوزا تشخیص داده شدند و در بررسی اسیب شناسی نمونه‌ها، در مخاط واکنش شدید آماسی به صورت نفوذ منتشر لوکوسیتی (همدتا لنفوسیت‌ها و ماکروفاژها) به همراه نکروز کانونی مشاهده گردید. غدد دچار تغییرات هیپرپلاستیک شده و برخی از آنها به صورت کیستیک در آمده بودند. ازدیاد بافت همبند نیز در برخی نواحی قابل مشاهده بود و در لایه عضلانی واکنش التهابی به صورت کانون‌های نفوذ لوکوسیتی فضاهای ندولی را تشکیل داده بود.
نتیجه‌گیری : کرمهای کیلوسپیرورا هامولوزا ضمن تخریب بافت شاخی سنگدان ضایعات ندولی را در رافت عضلانی سنگدان ایجاد می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها