کیلوسپیروراهامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی

نویسندگان

چکیده

هدف : تشخیص عامل ضایعات ندولی در بافت سنگدان.
طرخ : گزارش موردی
حیوانات : طیور بومی
روش : پس از کالبدگشایی نمونه‌های کرمی جهت تشخیص انگلی با محلول لاکتوفنل شفاف شدند و جهت بررسی آسیب شناسی نمونه‌های بافتی از سنگهدان در محلول 10 درصد فرمالین خنثی تثبیت و پس از مراحل پاساژ بافتی، مقاطع 5-4 میکرونی تهیه و با روش‌هماتوکسیلن و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند.
نتایج: در بررسی‌های انگلی نمونه‌های کرمی، کرمها کیلوسپیرورا هامولوزا تشخیص داده شدند و در بررسی اسیب شناسی نمونه‌ها، در مخاط واکنش شدید آماسی به صورت نفوذ منتشر لوکوسیتی (همدتا لنفوسیت‌ها و ماکروفاژها) به همراه نکروز کانونی مشاهده گردید. غدد دچار تغییرات هیپرپلاستیک شده و برخی از آنها به صورت کیستیک در آمده بودند. ازدیاد بافت همبند نیز در برخی نواحی قابل مشاهده بود و در لایه عضلانی واکنش التهابی به صورت کانون‌های نفوذ لوکوسیتی فضاهای ندولی را تشکیل داده بود.
نتیجه‌گیری : کرمهای کیلوسپیرورا هامولوزا ضمن تخریب بافت شاخی سنگدان ضایعات ندولی را در رافت عضلانی سنگدان ایجاد می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Objective: Diagnosis causative agent of nodular lesions in gizzard. Design: Case report.
Animals: Indigenous birds.
Procedure: At necropsy of indigenous birds, nodular lesions in the gizzard together with helminths were observed. For parasitological examination, the isolated helminths were treated
with lactophenol solution and for histopathological exmination of the nodular lesions, tissue samples were stained with Haematoxilan and Eosin (H&E).
Results: In parasitological examination of the isolated helminths, based upon morphological and size characteristics, the parasites were identified as Cheilospirura hamoulosa. In histopathological exmination of the nodular lesions, inflammatory reactions with infiltration of lymphocytes and macrophages were observed along with hyperplastic changes in the glandular region of gizzard. Conclusion: Cheilospirura hamoulosa is able to produce nodular
lesions in gizzard of indigenous birds. J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 58,4:375-376,2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • birds
  • Cheilospirura hamoulosa
  • indigenous